Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Exclusief

Derde open brief aan Dick Benschop

Foto: Ben Koorengevel via Unsplash

5
(3)

Op 16 mei 2018 en 3 juli 2019 schreven wij u eerder open brieven. Daarin spraken we vooral over een structurele oplossing voor uw en onze problemen. Dit keer willen we u graag aanspreken op uw maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Deel op XDeel op Linkedin

Geachte heer Benschop,

Ondanks al uw goede bedoelingen ervaren wij omwonenden ieder jaar weer meer overlast en vervuiling en zien wij de veiligheid in de lucht afnemen. U doet in de krant en op tv vaak uw best om onze ervaringen te bagatelliseren en om de indruk te wekken dat het vanaf nu allemaal beter wordt.

Tot voor kort hebben wij omwonenden Schiphol nooit een strobreed in de weg gelegd en zijn wij ons deel van de afspraken aan de Alders-tafel nagekomen om een groei tot 500.000 vliegbewegingen te faciliteren.

Onleefbaar
Dit grote aantal vliegtuigen betekent voor velen van ons dat er inmiddels een onleefbare situatie is ontstaan. Wij hebben te maken met slaapgebrek, zieke kinderen en een verhoogde kans op hart- en vaatziekten, louter en alleen als gevolg van uw activiteiten.

Natuurlijk snappen wij dat u een taak heeft te verrichten en dat groei één van uw opgaven is. Echter, waarom vat u als doorgewinterde sociaal-democraat deze taak zo eenzijdig op dat u al uw inspanningen ten koste laat gaan van honderdduizenden buren? Buren die al heel ver zijn gegaan in de acceptatie van de door u veroorzaakte hinder en vervuiling. Buren die net als uw eigen medewerkers iedere dag op eerlijke wijze proberen hun brood te verdienen en daarin ernstig worden gehinderd door uw operatie.

Nog erger dan al deze fundamentele ‘ongemakken’ achten wij echter uw pogingen om met valse en onvolledige informatie uw plannen door te drukken bij de Nederlandse politiek.

Geschoffeerd
Wij voelen ons geschoffeerd door de inzet van uw lobby-apparaat om de politiek te beïnvloeden keuzes te maken die gaan zorgen voor een nog diepere inbreuk op onze leefomgeving.

Wij voelen ons geschoffeerd door uw inzet van vele miljoenen euro’s om zogenaamd onafhankelijke adviseurs rapporten te laten schrijven die ingaan tegen het gezonde verstand van ieder weldenkend mens.

Wij voelen ons geschoffeerd doordat vrijwel alle rapporten die Schiphol laat opstellen, fouten bevatten die steevast in het voordeel uitvallen van de luchtvaart, nooit in het voordeel van ons omwonenden.

Wij voelen ons geschoffeerd door uw optredens in de media waaruit steevast zou blijken dat u zo goed uw best doet om rekening te houden met uw buren en hun leefmilieu.

Laat ons een kleine bloemlezing geven.

Geluidscijfers
De in uw naam opgestelde concept-milieueffectrapportage, kenmerkt zich door onjuiste en onvolledige informatie inzake de geluidscontouren en het aantal gehinderden. Iedere overgang naar een nieuw rekensysteem wordt aangepakt om de contouren te verkleinen, terwijl de door ons ondervonden overlast alleen maar groter wordt. U rekent met niet-actuele cijfers uit het woningenbestand en u laat hele wijken op dubieuze gronden buiten beschouwing.

U werkt bovendien met uitgestreken jaargemiddelden die helemaal niets zeggen over de ervaren overlast. U kunt zich hopelijk voorstellen dat een geluidspiek van 80 dB die 300 keer per dag wordt waargenomen, meer zegt dan het daarbij behorende jaargemiddelde van pakweg 55 dB.

U treedt tegenwoordig buiten de ORS om in gesprek met individuele omliggende gemeenten over de hinderbeperking. Dit is een onvervalste verdeel- en heerstactiek omdat een vermindering van de hinder voor de ene gemeente onvermijdelijk een verslechtering voor de andere gemeente betekent. Bovendien zorgen veel van de maatregelen ervoor dat de toch al zeer zwaar gehinderde omwonenden nog zwaarder gehinderd worden.

Schiphol is opdrachtgever van het geluidsmeetnet Nomos dat aantoonbaar verkeerde cijfers vastlegt op basis van onjuiste criteria om vliegtuiglawaai niet als vliegtuiglawaai te registreren.

Stikstofcijfers
Uit recente berekeningen van experts blijkt dat in uw naam cijfers worden opgesteld die niets meer met de realiteit te maken hebben. Het opstijgen van stikstofverbindingen wordt zo zwaar overdreven dat er op papier niets meer overblijft.

CO2-uitstoot
Op uw aandringen wordt in rapporten de stikstof-uitstoot van uw vliegveld en de gebruikers daarvan weggerekend tot nog maar een fractie van de werkelijke waarden die eenvoudigweg kunnen worden berekend door een leerling uit 4VWO.

Klachtenbeheer
Ook na tal van waarschuwingen van deskundigen uit de regio, heeft u een verouderd online klachtenregistratiesysteem te lang laten voortbestaan. Ondanks eisen die de privacy-wetgeving stelt aan de verwerking van persoonsgegevens, bent u tekort geschoten in de bescherming van die gegevens. Los daarvan bestaat onder omwonenden sterk de indruk dat er helemaal niets wordt gedaan met de gegevens, behalve dat deze worden verwerkt in een statistisch overzicht.

Ultrafijnstof
Inmiddels is gebleken uit diverse binnenlandse en buitenlandse onderzoeken dat de uitstoot van ultrafijnstof door de luchtvaartsector groot is en dat de gevaren voor de volksgezondheid evident zijn. Nota bene RIVM heeft al geconcludeerd dat kinderen op de korte termijn schade ondervinden van dit verschijnsel. Dit wetende, maakt u geen enkele aanstalte om deze gevaren te beperken of zelfs weg te nemen.

Business model
Algemeen bekend is dat Schiphol één van de laagste luchthaventarieven hanteert van Europa. Uit uw eigen jaarrekening blijkt dan ook dat de luchthaven verlies draait op deze tarieven, terwijl omwonenden wel kampen met de overlast die al deze vluchten opleveren.

Overlegcultuur
Schiphol en zijn gebruikers zijn in officiële overlegorganen zwaar oververtegenwoordigd en maken in die overleggen ook gebruik van goedbetaalde specialisten. Dit creëert een ongewenst overwicht van de luchtvaart ten opzichte van omwonenden die onbezoldigd moeten opboksen door inzet van vrije tijd en eigen kennis en kunde. Desondanks worden de adviezen van omwonenden voor een belangrijk deel in de wind geslagen en wordt hen zelfs geweigerd zienswijzen in te brengen als die niet stroken met uw eigen plannen.

Daarenboven komt nog het feit dat naar verluidt u eist dat uw overleg met individuele gemeenten vijf jaar lang geheim moet worden gehouden voor hun inwoners.

Economische onderbouwing
De luchtvaart werkt met eenzijdige maatschappelijke kosten-baten analyses, waarin alle voordelen tot op de laatste cent zijn meegenomen, maar waarin de prijs van de nadelen voor een belangrijk deel buiten beschouwing blijven. Rapporten die een ander licht op de zaak werpen, worden liefst doodgezwegen.

Omkering hinderbeperking
Meerdere malen heeft Schiphol en het ministerie aan omwonenden gevraagd te komen met oplossingen voor de problematiek. Dit is de omgekeerde wereld: niet de gehinderde dient met oplossingen te komen, maar de hindergevende instelling dient haar problemen op te lossen. Het is bovendien een onheuse vraag aan omwonenden, omdat er de facto maar twee echte oplossingen bestaan: krimp of een verhuizing naar zee.

Ongepast gebruik verduurzaming
U en de grootste gebruiker van Schiphol proberen steevast in het nieuws te komen met zogenaamde vergroeningsmaatregelen die echter nauwelijks bijdragen aan het oplossen van de werkelijke problematiek. Het CO2-neutraal maken van de grondoperaties is weliswaar een uitstekende maatregel, maar wordt meer dan teniet gedaan door de groei van het luchtverkeer en de bijbehorende verbranding van kerosine.

‘Groeien om te kunnen verduurzamen’ is vooralsnog een loze en ongepaste kreet als tegelijkertijd wordt ingezet op groei en er wordt geïnvesteerd in nu al verouderde toestellen, zoals recentelijk nog de aanschaf van een Boeing 737NG door KLM.

Wetteloosheid
Mede onder invloed van uw organisatie bestaat er al jarenlang wetteloosheid in de luchtvaartsector. Omwonenden kunnen op vrijwel geen enkele wijze hun gelijk halen bij de rechter, omdat niets is vastgelegd in de wet. Dit is een moedwillige schending van onze rechtsstaat en zet veel kwaad bloed.

Recentelijk is bovendien gebleken dat Schiphol niet beschikt over vereiste vergunningen en bestaat deze situatie thans nog voort.

Geen bijdrage aan de publieke middelen
Uw sector onttrekt zich op velerlei vlakken aan het leveren van een evenredige bijdrage aan de publieke zaak. De vrijstellingen worden mede door uw lobby gepoogd in stand te worden gehouden. Daarnaast wordt door uw beleid van lage luchthaventarieven de bijdrage in de vorm van winstbelasting en dividenden kunstmatig laag gehouden ten koste van omwonenden.

Niet nagekomen afspraken
In het verleden zijn tussen Schiphol en omwonenden afspraken gemaakt over hinderbeperking. Veel van die afspraken zijn door Schiphol nog steeds niet nagekomen. En toch pleit u alweer voor verdere groei. En weer op basis van dezelfde achterhaalde argumenten dat de vooruitgang in de techniek op termijn toch echt gaat zorgen voor verbeteringen. Uit echt onderzoek blijkt dat dit onmogelijk is en ook in de toekomst niet te realiseren is.

Bovenstaande is slechts een kleine bloemlezing uit de schier oneindige reeks van gebeurtenissen die in het Algemeen Beschaafd Nederlands inmiddels worden aangeduid met de term ‘schiphollen’. Op websites als vlieghinder.nl kunt u nog tal van andere berichten vinden die de geloofwaardigheid van Schiphol en van de luchtvaart in het algemeen, ernstig ondermijnen.

Na circa dertig jaar van vruchteloos overleg zijn wij omwonenden het nu dan ook beu. Wij zullen alles in het werk stellen om iedere verdere vergroting van de overlast tegen te werken en zelfs aan te sturen op daadwerkelijke vermindering van de overlast.

Vanuit onze optiek kan dat – zoals gezegd – maar op twee manieren: krimpen of verhuizen.

Gezien uw eigen recente uitlatingen in de media over de verhuizing naar zee, gaan wij er vanuit dat wij elkaar slechts in deze optie kunnen vinden.

Stop met schiphollen
Wij vragen u dan ook vriendelijk om uw inspanningen en lobby te richten op het voor elkaar krijgen van die optie. Stop met het verschaffen van duurbetaalde maar onjuiste en onvolledige informatie, maar steek uw geld en inspanningen in het overhalen van alle belanghebbenden, politici en media om die optie gerealiseerd te krijgen.

Het is ook in uw eigen belang en in het belang van de luchtvaart in het algemeen. Gezien de huidige weerstand tegen verdere groei, de vermeende klimaateffecten en de milieuverontreiniging zal Schiphol in de toekomst op de huidige locatie voor iedere extra vliegbeweging een harde en verbeten strijd moeten voeren. Een strijd die op termijn niet te winnen is.

Hoogachtend en met vriendelijke groet,
De mensen van SchipholWatch
HoogOverijssel
SATL-Lelystad
Stichting Schiphol Werkgroep Amstelveen/Buitenveldert
Werkgroep Saense Omwonenden Schiphol SOS
Kontakt Milieubeheer Zaanstreek
Floriande TegenGeluid
Werkgroep Ongeruste Oldemarkers

P.S. Actiegroepen of andere belanghebbenden die het eens zijn met de strekking van deze brief, kunnen deze mede ondertekenen. Mail ons daarvoor op [email protected].

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 5 / 5. Aantal stemmen: 3

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
  1. Mark van Lier

    Mooie brief, jammer dat er waarschijnlijk nooit een reactie zal komen vanuit Schiphol.

    Keep up the good work Schipholwatch!

  2. Klaar

    Sterke open brief. Wordt als persbericht tzt ongetwijfeld opgepikt door MSM en ons Staats journaal….

Geef een reactie

Translate