KLM-piloten: Elbers moet recht praten wat krom is

Piloten hebben een klaagbrief gestuurd aan KLM-directeur Piet Elbers. Volgens hen komt de zetbaas onvoldoende op voor hun belangen en worden zij stelselmatig in een kwaad daglicht gesteld door de media en door politici. De feiten worden in de brief voor het gemak even vergeten.

Piloten aan het werk (foto: Jon Flobrant via Unsplash)

“Niet zelden worden we expliciet neergezet als groep binnen KLM met onredelijk hoge beloningen. Dat we zouden weigeren om concessies te doen en desnoods naar de rechter stappen. Ronduit stuitend is de suggestie die wordt gewekt dat een groot deel van ons zich schuldig maakt aan actieve belastingontwijking”, aldus de klagerige brief. Lees verder >

Commissie MER: twee keer zoveel gehinderden als berekend

Als voor Schiphol dezelfde rekenmethode wordt gehanteerd als voor de andere vliegvelden in ons land, zouden er twee keer zoveel zwaar gedupeerden zijn als nu wordt aangenomen. Dat betekent honderdduizenden extra zwaar gehinderden dan nu wordt voorgespiegeld.

Dit stelt de Commissie MER (CieMER), een belangrijk adviesorgaan voor minister Cora van Nieuwenhuizen van luchtvaart, in haar toetsingsadvies over de opgestelde luchtvaartnota.

“Voor Schiphol worden gehinderden geteld in het gebied begrensd door de 48 dB-contour en niet binnen de 45 dB-contour zoals bij alle andere vliegvelden.

Twee keer zoveel gehinderden als berekend
Wordt de laatste grens aangehouden – zoals door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aanbevolen – dan verdubbelt het gebied rond Schiphol en ook het berekende aantal ernstig geluidgehinderden”, aldus de commissie in haar advies op de voorgestelde luchtvaartnota van de minister. Lees verder >

Geachte wetenschappers en adviseurs,

Als ingewijde in het luchtvaartdossier bent u vanzelfsprekend bekend met de praktijk om vliegtuiggeluid te berekenen in plaats van te meten.

Cartoon door Ava (klik voor een grotere versie)

U weet uiteraard ook dat hiermee een fictieve werkelijkheid is gecreëerd, waarvan de luchtvaart profiteert en enorm veel Nederlanders de dupe zijn.

Wetenschap onderdeel probleem
Deze gang van zaken is illustratief voor het feit dat de wetenschap eerder onderdeel van het probleem is geworden dan dat zij bijdraagt aan het vinden van praktische oplossingen.

Het is uiteraard uw goed recht, en vooral ook financieel aantrekkelijk, om weer eens een rapport te schrijven over geluidshinder, veiligheidseffecten, economische effecten, gezondheidseffecten en ruimtelijke of milieu-effecten. Lees verder >

Boze reacties op geheime hoorzittingen stikstof: demonstraties gepland

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft zich de woede op de hals gehaald van belanghebbenden door de hoorzittingen over de stikstofovertredingen door vliegvelden achter gesloten deuren te houden.

RVO verschuilt zich achter de privacy van ambtenaren in de hoorzitting, maar vraagt wel het hemd van het lijf van geïnteresseerden. Fragment uit de e-mail die wij van RVO ontvingen nadat wij onze belangstelling kenbaar hadden gemaakt. Klik op de illustratie voor een grotere versie.

Ondanks vele verzoeken besluit de dienst geen publiek toe te staan bij de zittingen, geen video- of audiostream te publiceren en geen pers toe te laten. De zittingen vinden op deze manier in het geheim plaats, zonder de gangbare controlemogelijkheden door het publiek.

De handhavingsverzoeken inzake de stikstofdepositie werden uitgestuurd na een geslaagde crowdfunding-actie door Mobilisation for the Environment (MOB) onder leiding van Johan Vollenbroek. Lees verder >

Elektrische luchtfietserij van vliegveld Twente

Tot mijn ontsteltenis las ik een artikel in het NRC waarin directeur Meiltje de Groot van vliegveld Twente doodleuk vertelde dat “over tien jaar afstanden tot 1000 kilometer elektrisch kunnen worden gevlogen”.

Directeur De Groot van vliegveld Twente betrapt op luchtfietserij (foto: screenprint RTV Oost).

Ik weet niet wat in deze directeur is gevlogen, maar het is een onzinverhaal. Een onzinverhaal dat keer op keer wordt herhaald door de luchtvaartsector. Maar het verhaal deugt niet en men weet dat.
.
Naar aanleiding van een webinar over elektrisch vliegen heb ik uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van elektrisch vliegen.

Ik heb daarbij terzake kundige ingenieurs en docenten geraadpleegd. Die vertelden me dat een mbo-er al op een kladblaadje kan uitrekenen dat het elektrisch vliegverhaal niet kan kloppen. Lees verder >

Luchtverkeersleiders willen niet inleveren

Een groep radicale luchtverkeersleiders voelt er niets voor om de loonsverhoging van 1 juli (2,25 procent) “pro-actief in te leveren”. Integendeel, ze vinden dat hun organisatie LVNL eerst maar eens de externe inhuur en de vele lopende miljoenenprojecten moeten terugschroeven.

Foto van een verkeerstoren door Mark Stenglein via Unsplash

Volgens informatie die aan SchipholWatch werd toegestuurd huurt LVNL ieder jaar voor 24 miljoen euro aan externe deskundigen in. Dat zou zo’n 10 procent van de totale begroting van dit zelfstandige bestuursorgaan (zbo) zijn.

“Zolang er nog miljoenen euro’s verslindende projecten doorgang vinden, zijn wij niet bereid na te denken over het inleveren van salaris. Wij hoeven geen ‘time based separation’ of ‘recat’ als dat inhoudt dat we dat zelf moeten betalen”, aldus de groep. Lees verder >

Storm van protesten tegen geheime zittingen MOB

Tal van burgerorganisaties en particulieren hebben geprotesteerd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over het achter gesloten deuren houden van hoorzittingen in de zaak van Mobilisation for the Environment tegen de ontbrekende natuurvergunningen bij vliegvelden.

Foto: Ramon Kagie via Unsplash

September vorig jaar verzocht Mobilisation (MOB) minister Carola Schouten (LNV) om handhavend op te treden omdat Nederlandse vliegvelden op grote schaal de Wet natuurbescherming ontduiken. Ze beschikken volgens het verzoek niet over de vereiste vergunningen.

Schouten weigert nu te handhaven, een beslissing waartegen MOB bezwaar heeft aangetekend. De zaak wordt nu behandeld bij de RVO in een ambtelijke commissie – zonder onafhankelijke voorzitter. Bovendien wil RVO geen pottenkijkers bij de sessies toelaten. Alleen direct betrokkenen zijn welkom. Lees verder >

Geen pottenkijkers gewenst bij hoorzittingen MOB

Eind augustus vinden er bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een vijftal hoorzittingen plaats over het handhavingsverzoek van Johan Vollenbroeks MOB om vliegvelden te houden aan de wet natuurbescherming.

De website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Honderden donateurs maakten deze zaak tegen de immer groeiende vliegterreur mogelijk, maar nu heeft de RVO gesteld dat zij niet welkom zijn bij de zittingen.

Dit blijkt uit correspondentie tussen MOB en de RVO. Vollenbroek riep donateurs en andere belangstellenden op de RVO te vragen om een live videostream van de vijf zittingen.

Bits mailtje
Daarop ontving de MOB-voorzitter een bits mailtje van een medewerker die onder meer stelde “dat wij inmiddels een aantal mails hebben ontvangen van onbekenden die zich aanmelden om deel te nemen aan de zittingen of die zich aanmelden voor de live stream”. Lees verder >

BTV-Rotterdam: overheid faalt ‘big time’ in luchtvaart

Eerder deze week maakte de Rotterdamse bewonersvereniging tegen vliegterreur (BTV) bezwaar tegen de luchtvaartnota van minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD). De vereniging concludeert dat de nota garantstaat voor falen door de overheid.

Website BTV RotterdamAirport

“De luchtvaart is een private kwestie waarvan de negatieve effecten door overheidsfalen onvoldoende worden beheerst. Sterker nog: het falen van die markt en de overheid wordt door diezelfde overheid in stand gehouden met deze nota.”

Het bezwaar van BTV legt de vinger op een groot aantal zere plekken. “De als gematigd gepresenteerde groei van één tot anderhalf procent is niets anders dan ‘business as usual’. Hogere groei wordt niet uitgesloten en is daarom mogelijk. Van Nieuwenhuizen geeft in de nota twee instrumenten uit handen: beprijzing en het maximaal aantal vluchten.” Lees verder >

Geachte overheidsdienaren van de rechterlijke macht,

Ik ben bekend met het feit dat de rechterlijke macht aanzienlijk is beperkt in het spreken van recht en het vormen van oordelen binnen het luchtvaartdossier.

Cartoon door Ava (klik voor een grotere versie)

Gelukkig zie ik ook dat de rechterlijke macht de Nederlandse Staat wijst op haar verplichtingen en afspraken, zoals onlangs in het Urgenda-arrest.

Als rechter bent u uiteraard bekend met de gedachte achter inspraakprocedures en rechtsbescherming van burgers bij overheidsbesluiten.

Uitgehold
In de praktijk van het Nederlandse luchtvaartbeleid zijn deze procedures en bescherming uitgehold.

Ik voorzie daarom dat ook in het luchtvaartdossier uw onpartijdige en toetsende rol zal groeien en uw inzicht noodzakelijk zal zijn om de democratische waarden zoals gelijkheid en beginselen van behoorlijk bestuur te beschermen. Lees verder >