Luchtverkeersleiders willen niet inleveren

Een groep radicale luchtverkeersleiders voelt er niets voor om de loonsverhoging van 1 juli (2,25 procent) “pro-actief in te leveren”. Integendeel, ze vinden dat hun organisatie LVNL eerst maar eens de externe inhuur en de vele lopende miljoenenprojecten moeten terugschroeven.

Foto van een verkeerstoren door Mark Stenglein via Unsplash

Volgens informatie die aan SchipholWatch werd toegestuurd huurt LVNL ieder jaar voor 24 miljoen euro aan externe deskundigen in. Dat zou zo’n 10 procent van de totale begroting van dit zelfstandige bestuursorgaan (zbo) zijn.

“Zolang er nog miljoenen euro’s verslindende projecten doorgang vinden, zijn wij niet bereid na te denken over het inleveren van salaris. Wij hoeven geen ‘time based separation’ of ‘recat’ als dat inhoudt dat we dat zelf moeten betalen”, aldus de groep. Lees verder >

Storm van protesten tegen geheime zittingen MOB

Tal van burgerorganisaties en particulieren hebben geprotesteerd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over het achter gesloten deuren houden van hoorzittingen in de zaak van Mobilisation for the Environment tegen de ontbrekende natuurvergunningen bij vliegvelden.

Foto: Ramon Kagie via Unsplash

September vorig jaar verzocht Mobilisation (MOB) minister Carola Schouten (LNV) om handhavend op te treden omdat Nederlandse vliegvelden op grote schaal de Wet natuurbescherming ontduiken. Ze beschikken volgens het verzoek niet over de vereiste vergunningen.

Schouten weigert nu te handhaven, een beslissing waartegen MOB bezwaar heeft aangetekend. De zaak wordt nu behandeld bij de RVO in een ambtelijke commissie – zonder onafhankelijke voorzitter. Bovendien wil RVO geen pottenkijkers bij de sessies toelaten. Alleen direct betrokkenen zijn welkom. Lees verder >

Geen pottenkijkers gewenst bij hoorzittingen MOB

Eind augustus vinden er bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een vijftal hoorzittingen plaats over het handhavingsverzoek van Johan Vollenbroeks MOB om vliegvelden te houden aan de wet natuurbescherming.

De website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Honderden donateurs maakten deze zaak tegen de immer groeiende vliegterreur mogelijk, maar nu heeft de RVO gesteld dat zij niet welkom zijn bij de zittingen.

Dit blijkt uit correspondentie tussen MOB en de RVO. Vollenbroek riep donateurs en andere belangstellenden op de RVO te vragen om een live videostream van de vijf zittingen.

Bits mailtje
Daarop ontving de MOB-voorzitter een bits mailtje van een medewerker die onder meer stelde “dat wij inmiddels een aantal mails hebben ontvangen van onbekenden die zich aanmelden om deel te nemen aan de zittingen of die zich aanmelden voor de live stream”. Lees verder >

BTV-Rotterdam: overheid faalt ‘big time’ in luchtvaart

Eerder deze week maakte de Rotterdamse bewonersvereniging tegen vliegterreur (BTV) bezwaar tegen de luchtvaartnota van minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD). De vereniging concludeert dat de nota garantstaat voor falen door de overheid.

Website BTV RotterdamAirport

“De luchtvaart is een private kwestie waarvan de negatieve effecten door overheidsfalen onvoldoende worden beheerst. Sterker nog: het falen van die markt en de overheid wordt door diezelfde overheid in stand gehouden met deze nota.”

Het bezwaar van BTV legt de vinger op een groot aantal zere plekken. “De als gematigd gepresenteerde groei van één tot anderhalf procent is niets anders dan ‘business as usual’. Hogere groei wordt niet uitgesloten en is daarom mogelijk. Van Nieuwenhuizen geeft in de nota twee instrumenten uit handen: beprijzing en het maximaal aantal vluchten.” Lees verder >

Geachte overheidsdienaren van de rechterlijke macht,

Ik ben bekend met het feit dat de rechterlijke macht aanzienlijk is beperkt in het spreken van recht en het vormen van oordelen binnen het luchtvaartdossier.

Cartoon door Ava (klik voor een grotere versie)

Gelukkig zie ik ook dat de rechterlijke macht de Nederlandse Staat wijst op haar verplichtingen en afspraken, zoals onlangs in het Urgenda-arrest.

Als rechter bent u uiteraard bekend met de gedachte achter inspraakprocedures en rechtsbescherming van burgers bij overheidsbesluiten.

Uitgehold
In de praktijk van het Nederlandse luchtvaartbeleid zijn deze procedures en bescherming uitgehold.

Ik voorzie daarom dat ook in het luchtvaartdossier uw onpartijdige en toetsende rol zal groeien en uw inzicht noodzakelijk zal zijn om de democratische waarden zoals gelijkheid en beginselen van behoorlijk bestuur te beschermen. Lees verder >

16.000 keer bezwaar tegen groei luchtvaart

Zojuist heeft Natuur & Milieu mede namens SchipholWatch en samen met 16.000 burgers officieel bezwaar gemaakt tegen de luchtvaartnota van minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD).

Screenprint website Natuur & Milieu

Het kabinet verzuimt om de overlast, milieu- en klimaatimpact van de sector voldoende te begrenzen. Er mogen zals ieder jaar nog duizenden vluchten bijkomen, als het aan de minister ligt.

Wij roepen nu met zijn allen de minister op haar plannen grondig te herzien en met concrete voorstellen te komen om de klimaatschade, geluidsoverlast en luchtverontreiniging aan te pakken.

Balans ver te zoeken
“Het kabinet heeft jaren gebroed op een plan dat moest laten zien hoe de luchtvaart zich de komende dertig jaar kan ontwikkelen in balans met veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Deze balans is in de plannen alsnog ver te zoeken”, vertelt Marjolein Demmers, directeur van Natuur & Milieu. Lees verder >

Nieuwe datum congres Fly Seaport

Op 11 juni jongstleden zou de tweede editie van het congres Fly Seaport hebben plaatsgevonden in de schouwburg van Amstelveen – in het hol van de leeuw dus. Vanwege het coronavirus werd het afgelast, maar nu is de nieuwe datum bekend: op 16 juni 2021 vindt het congres alsnog plaats in licht gewijzigde opzet.

Illustratie: screenshot flyseaport.com

Het congres vindt plaats onder de hoede van prof. drs ir Han Vrijling, hoogleraar aan de TU in Delft. Inhoudelijk wordt het congres volgend jaar slechts licht gewijzigd.

Sprekers zijn onder meer wethouder Guus Elkhuizen (Nieuwkoop) over volkshuisvesting versus de groei van de luchtvaart, drs Matt Poelmans namens de bewoners in de Omgevingsraad Schiphol en stikstofstrijder Johan Vollenbroek. Lees verder >

Kamerbrief Wopke Hoekstra schetst onvolledig beeld staatssteun KLM

Vandaag stuurden ministers Hoekstra (CDA, financiën) en Van Nieuwenhuizen (VVD, luchtvaart) een brief aan de leden van de Eerste Kamer ter voorbereiding op het debat over de staatssteun aan KLM. Daarin worden belangrijke eigenschappen van de deal niet genoemd.

De koers van het aandeel AF-KLM vandaag rond 13:00 uur. De totale waarde van het Frans-Nederlandse concern schommelt rond de 1,8 mld euro (illustratie: screenprint Google).

Zo stellen de ministers dat “een kapitaalinjectie door deel te nemen aan een uitgifte van nieuwe aandelen had wel de liquiditeit en solvabiliteit kunnen verbeteren, echter het vergroten van het aandelenkapitaal is een veel ingrijpender verandering dan het aangaan van een gegarandeerde lening”.

Uit de brief van Hoekstra en Van Nieuwenhuizen aan de Eerste Kamer.

Geen woord van gelogen, maar hier wordt niet gemeld dat het voor KLM in dit stadium nagenoeg onmogelijk is om zoveel nieuwe aandelen uit te geven dat het geld van de steun op die manier kan worden binnengehaald. Lees verder >

Geachte ambtenaren,

KLM dreigt om te vallen en heeft alweer staatssteun nodig.

Cartoon door Ava (klik voor een grotere versie).

Dit is op zijn minst verwonderlijk, nu KLM circa twee jaar geleden al een kapitaalinjectie van 780 miljoen euro van de overheid heeft ontvangen en in 2003, op de rand van faillissement, in het huwelijk moest treden met Air France.

Uitzondering na uitzondering
Tegelijkertijd is het bedrijf het middelpunt geworden van maatschappelijke discussies over het bonus- en personeelsbeleid, belastingontwijkende piloten, de belastingvrijstellingen voor tickets, btw en kerosine, uitdelen van vouchers aan consumenten, uitzonderingen voor het uitstoten van fijnstof, CO2 en geluid en de tekortschietende veiligheidsmaatregelen. Lees verder >

Van het Museumplein naar Amstelveen

Vanmorgen fietsten naar schatting 150 klimaatbeschermers op hun gemak van het hoofdstedelijke Museumplein naar het hoofdkwartier van milieuvervuiler KLM.

Fietsers van Extinction Rebellion aan de hermetisch gesloten poort van KLM (eigen foto).

De tocht voerde dwars door Amsterdam-Zuid, via de Zuidas naar het pitoresk gelegen, maar foeilelijke KLM-gebouw aan de rand van het Amsterdamse bos.

De actie werd georganiseerd door Extinction Rebellion, een groep klimaatbeschermers die er prat op gaat geen geweld te gebruiken tijdens haar demonstraties. Die belofte werd ook vanochtend weer gestand gedaan.

Lichte verkeershinder
Onderweg ondervond het verkeer weliswaar af en toe enige hinder van de stoet fietsers, maar nergens duurde het oponthoud langer dan een paar minuten. Lees verder >