SchipholWatch onderzoekt oprichting adviesbureau

Vorige week presenteerde het adviesbureau M3 Consultancy een marktonderzoek naar Lelystad Airport. De makers van dat rapport blonken uit in vaagheden en onduidelijkheden. Voor ons reden om te starten met een studie naar de haalbaarheid van een eigen onderzoeksbureau voor (of liever gezegd: tegen) de luchtvaartindustrie.

Een medewerker van M3 Consultancy presenteert een marktonderzoek naar Lelystad Airport in de Tweede Kamer (foto: debatgemist.tweedekamer.nl).

De Nederlandse politiek leunt zwaar op het werk van onderzoeksbureaus, maar de kwaliteit van die onderzoeken laat vaak zwaar te wensen over. De oorzaak daarvan kan worden gezocht in commerciële overwegingen van die bureaus. Zij werken vaak niet alleen voor de overheid, maar vooral voor de vliegindustrie. Ze laten het dan ook wel uit hun hoofd om rapporten te maken die niet pleiten voor een verdere groei van de sector. Lees verder >

Greenpeace dient bezwaar in tegen noodbevel Protestival

Vanmiddag heeft Greenpeace officieel bezwaar ingediend tegen het noodbevel dat hulpburgemeester Jurgen Nobel uitvaardigde tijdens de grote demonstratie op Schiphol op 14 en 15 december vorig jaar.

Een orkestje van de Douane mag wél, een betoging niet. Fout, zeggen de juristen van Greenpeace (foto: Greenpeace).

Het noodbevel stelde de militaire politie in staat om demonstranten te verwijderen, te arresteren en af te voeren naar een plek ‘in the middle of nowhere’. Ook werd er door de sterke arm geweld gebruikt tegen actievoerders en werden twee journalisten gearresteerd die verslag deden van de gebeurtenissen.

In het bezwaar stellen de advocaten van Greenpeace dat het noodbevel onwettig was omdat het de vrijheid van meningsuiting en het recht op protest onrechtmatig inperkte. Lees verder >

Les 20 uit de cursus schiphollen: Vliegveld op zee

Veel mensen bepleiten nu een vliegveld in zee om omwonenden te ontlasten. Dit concept is succesvol toegepast in bij voorbeeld Japan. Hoewel het geen oplossing is voor de negatieve klimaatbijdrage van het vliegen, valt er toch wat voor te zeggen.

Een vliegveld op zee is technisch haalbaar, het kunstje is vaker vertoond.

Een land met zoveel waterbouw­kundige expertise zou tot zo’n oplossing in staat moeten zijn. Maar vanuit uw (korte termijn) belangen is het wellicht handiger om hiervoor een rookgordijn op te trekken.

Het laten betalen van zo’n project door de gebruikers (de vliegconsumenten dus) via hogere ticketprijzen of een CO2-taks zou de concurrentiepositie immers benadelen. Lees verder >

Hete zomer op komst voor de luchtvaart

Actiegroepen en milieuorganisaties plannen een hele reeks activiteiten om te protesteren tegen de luchtvaartindustrie. Het belooft een hete zomer te worden voor de sector.

Het Protestival van eind vorig jaar was nog maar het begin van acties tegen de luchtvaart. 2020 belooft een hete zomer te krijgen (foto: Marten van Dijl, Greenpeace).

Dit bleek onder meer tijdens een bijeenkomst op het hoofdkantoor van Greenpeace afgelopen weekeinde. Daar werd het Protestival van 14 en 15 december jongstleden geëvalueerd, maar ook vooruitgekeken naar het lopende jaar.

Greenpeace staat in nauw contact met andere milieu-organisaties en met actiegroepen tegen groei van de luchtvaart, onder meer van omwonenden. Gezamenlijk wordt bekeken welke acties het meeste succes kunnen hebben om de maatschappelijke discussie over de overlast en vervuiling van de luchtvaart aan te wakkeren. Lees verder >

Vollenbroek waarschuwt minister tegen vrijstelling luchtvaart

Een algemene maatregel om luchthavens vrij te stellen van de plicht tot het aanvragen van een natuurvergunning is onnodig, schadelijk en juridisch onmogelijk.

Natuurgebieden hebben zwaar te lijden onder het vliegverkeer (foto: Wynand van Poortvliet via Unsplash)

Dit zegt Johan Vollenbroek, voorzitter van Mobilisation for the Environment (MOB) in een brief aan de ministers Van Nieuwenhuizen (luchtvaart) en Schouten (natuur).

Vollenbroek werd bekend nadat hij via de Raad van State de PAS-wetgeving wist onderuit te halen waardoor de regering echte oplossingen moest gaan zoeken voor het oplossen van een te grote depositie van stikstofverbindingen in ons land.

MOB is van mening dat alle vliegvelden zorgen voor emissies en depositie van NOx op Natura2000-gebieden waardoor schade wordt veroorzaakt aan die gebieden. Lees verder >

Handhavingsverzoek geluidsoverlast secundaire banen Schiphol

De inspecteur-generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport Jan van den Bos heeft op 10 januari jongstleden een pittig handhavingsverzoek ontvangen om een einde te maken aan het beleid van ‘anticiperend handhaven’.

Jan van den Bos
Inspecteur Jan van den Bos wordt vriendelijk verzocht eindelijk eens te starten met de handhaving rond Schiphol (foto: ministierie I&W).

Het verzoek is ingediend door het juristenkantoor Boomhouwer Klaaszn, mede namens omwonenden van met name de secundaire banen van Schiphol.

De juristen stellen dat in 2018 de geluidnormen op vier handhavingspunten zijn overschreden en dat de Tweede Kamer hierover pas een jaar na dato is geïnformeerd dat de overschrijdingen worden gedoogd.

Gebaseerd op lucht
Ze vegen dan ook de vloer aan met de argumenten die Van den Bos geeft ter onderbouwing van zijn gedoogbesluit. “U baseert zich bij uw besluit vooral op kwartaalrapportages van de luchtvaartsector. Dat is ten onrechte, omdat de onafhankelijke en betrouwbare totstandkoming van die rapportages op geen enkele wijze is gewaarborgd.” Lees verder >

Van Ojik weigert afstand te nemen van Schiphol

De zelfbenoemde koning van het Schiphol-overleg, oud-huisarts Kees van Ojik uit Halfweg, kan maar geen afstand nemen van zijn oude positie. Vandaag krijgt hij in HCnieuws de ruimte om zijn eigen aanpak weer eens te bejubelen.

Van Ojik ontvangt zijn lintje uit handen van Schiphol-minister Cora van Nieuwenhuizen (foto: omgevingsraadschiphol.nl)

De aanpak van Van Ojik heeft geleid tot de 500.000 vliegbewegingen die de verre omgeving van Schiphol nu teisteren. De arts was niet bereid om nee te zeggen tegen nog verdere groei en wilde vorig jaar zonder overleg met zijn achterban instemmen met een nieuw maximum van 525.000 vliegbewegingen.

Te gortig
Dát werd de bewonersdelegatie binnen de Omgevingsraad Schiphol (ORS) net iets te gortig. Van Ojik werd bedankt voor zijn jarenlange diensten en gedecoreerd met een lintje door dezelfde overheid die Schiphol alleen maar wil laten groeien. Lees verder >

Benschop eist de duidelijkheid die hij al heeft

Schiphol-topman Dick Benschop (PvdA) probeert in zijn nieuwjaarstoespraak van vandaag de regering onder druk te zetten en eist de duidelijkheid die hij al heeft gekregen van het kabinet.

Benschop

“Geef perspectief, dan gaan we samen aan de slag met minder hinder en meer duurzaamheid”, probeert hij de bal opnieuw buiten zijn eigen organisatie te leggen.

Dat perspectief heeft hij immers allang van minister Cora van Nieuwenhuizen gekregen. Die stelde voor de zomer dat Schiphol mag groeien onder voorwaarde dat aantoonbaar verbeteringen zijn bereikt op het gebied van overlast, uitstoot en veiligheid. Lees verder >

Dien schadeclaim Lelystad in voordat uw recht vervalt

Partijen die vrezen schade te ondervinden door de opening van Lelystad Airport kunnen vóór 1 april aanstaande een claim indienen bij het Ministerie van Infrastructuur (I&W).

Foto: Justus Menke via Unsplash

Het besluit tot de ombouw van Lelystad tot een vliegveld voor commercieel verkeer is namelijk al genomen op 1 april 2015. Tot vijf jaar na dato kunnen belanghebbenden een schadevordering indienen. 1 april aanstaande vervalt dat recht.

Schade die kan optreden is bij voorbeeld een aanzienlijke daling van de waarde van huizen onder de aan- en uitvliegroutes.

Omdat nog helemaal niet duidelijk is wat de consequenties zijn van het besluit en er in de politiek nog wordt onderhandeld over een wijziging van het luchtvaartbesluit, dienen partijen die vrezen schade te lijden voor die datum een zogenaamde ‘stuitingsbrief‘ te sturen aan I&W. Lees verder >

2019: schiphollen in nóg hogere versnelling

2019 was een mooi jaar voor Schiphol-watchers. Veel ontwikkelingen en onthullingen, maar helaas ook weer meer onwaarheden, leugens en verdraaiingen uit de sector. Een overzicht.

Weer een jaar van schiphollen achter de rug. Tot 2020!

In januari 2019 gooide KLM als eerste weer olie op het vuur door met de zogenaamde wereld-deal weken te starten. Terwijl zetbaas Piet Elbers enige maanden daarvoor nog moord en brand schreeuwde over het verlies van de hubfunctie, startte hij een ‘responsibele’ actie om meer vakantiegangers in de vliegtuigen te krijgen.

Enige dagen later meldde onderzoeker Jasper Faber van CE Delft dat alle noodzaak voor groei van Schiphol ontbreekt tijdens een discussieavond in Pakhuis De Zwijger op initiatief van NRC Handelsblad. Lees verder >