Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Politiek

Onthuld: Van der Wal’s vijfstappenplan om Schiphol aan rammelende natuurvergunning te helpen

Schiphol

foto: Cor Gaasbeek via Pixabay

4.6
(237)

Demissionair minister Christianne van der Wal werkt met een vijfstappenplan om de natuurvergunning voor Schiphol zo lang mogelijk in stand te houden, ondanks een juridisch zeer wankele basis. Zo hoopt zij Schiphol voorlopig geen strobreed in de weg te hoeven leggen.

Deel op XDeel op Linkedin

Dit blijkt uit een conceptnotitie die SchipholWatch vond tussen honderden documenten uit een verzoek in het kader van de Wet open overheid (WOO).

Opmerkelijk is dat de documenten na publicatie slechts enkele dagen op de site van de overheid bleven staan. Daarna werden ze stilletjes verwijderd. De reden is onbekend, maar de stukken zijn voor geïnteresseerden alsnog via SchipholWatch beschikbaar

De notitie start met de constatering dat Schiphol niet de verplichting kan ontlopen om een natuurvergunning aan te vragen. Direct wordt opgemerkt dat de Polderbaan buiten de zo belangrijke referentiesituatie valt, omdat deze nog niet was aangelegd toen de verplichting ontstond.

Polderbaan illegaal
Zoals SchipholWatch eerder schreef, is deze baan illegaal aangelegd – zonder naar de stikstofuitstoot te kijken – en kan daarom niet worden meegenomen in de beginsituatie. Dit schept een levensgroot probleem, vooral omdat het inmiddels de meest gebruikte baan van Schiphol is.

Om de natuurvergunning toch te kunnen verlenen, verzinnen de ambtenaren een ingewikkelde vijftrapsraket: In eerste instantie moet de aanvraagprocedure zo lang mogelijk worden opgerekt (1), vervolgens zal een vergunning worden gegeven waarvan bekend is dat deze waarschijnlijk geen stand zal houden bij de rechter. (2). 

Als de rechter vervolgens de vergunning vernietigt, wil het ministerie van Landbouw (LNV) een gedoogperiode instellen om de vijfde baan alsnog te kunnen blijven gebruiken (3), gevolgd door een ‘ingroei-vergunning’ (4). Als al die vertragingstactieken – in het bestuursrecht gaat het dan al gauw om vele jaren – dan kan de zogenaamde ADC-toets nog van stal worden gehaald, al dan niet in een versnelde procedure (5). 

Jarenlang procederen
In de gewonnen tijd kan Schiphol alsnog zoveel mogelijk stikstofbeperkende maatregelen doorvoeren waarmee de uitstoot daalt, althans op papier. De hoop is dat wanneer de rechter na jarenlang procederen een finaal oordeel heeft geformuleerd, Schiphol zijn zaakjes wel op orde heeft en juridisch sterker staat. 

De omstreden notitie werd gezamenlijk opgesteld door een aantal van de hoogste ambtenaren binnen de ministeries van Infrastructuur (I&W), Landbouw (LNV) en Economische Zaken (EZK), mede op basis van adviezen van landsadvocaat PelsRijcken.

De brede betrokkenheid is opmerkelijk, omdat er duidelijk sprake is van misbruik van het rechtssysteem door te rekenen op een traag verloop van procedures die overbodig zouden zijn als de vergunningaanvraag objectief was beoordeeld.

Uit het brisante stuk blijkt glashelder dat de minister kiest voor een natuurvergunning waarvan zij met grote zekerheid weet dat deze niet zal standhouden bij de rechter. Maar ze weet ook dat het hele traject van aanvraag, verlening, bezwaar, beroep en toetsing door de hoogste rechter jaren in beslag zal nemen. Jaren waarin Schiphol nauwelijks gehinderd zijn gang kan gaan en de toestellen kunnen blijven vliegen boven kwetsbare natuurgebieden. 

Geen oog voor de natuur
In de nota speelt het belang van de natuur geen enkele rol, er wordt geen woord aan vuil gemaakt. Evenmin lijkt van belang dat met de gekozen aanpak de stikstofopgave voor andere sectoren – boeren, industrie en andere vormen van transport – alleen maar groter wordt. 

Dat het draaiboek daadwerkelijk wordt gevolgd, blijkt uit de huidige gang van zaken. De minister wist de aanvraagtermijn maximaal op te rekken tot bijna drie jaar. In principe had zij binnen zes maanden moeten beslissen, maar onvolledige en zelfs onjuiste informatie vanuit Schiphol maakte het mogelijk steeds opnieuw naar aanvullingen en correcties te vragen. Ook overschreed het ministerie zelf continu de beslistermijnen. 

Na een herhaald handhavingsverzoek door MOB zag de minister zich gedwongen de natuurvergunning in september 2023 toch af te geven. Daarvoor bestonden twee opties, zo meldt de notitie. Enerzijds kon zij kiezen voor een volledige vergunning, inclusief het gebruik van de illegale Polderbaan, anderzijds voor een vergunning zónder die baan. Beide opties worden als “juridisch kwetsbaar” betiteld.

Inmiddels heeft minister Van der Wal Schiphol een volledige natuurvergunning aangeboden, dus inclusief het gebruik van de Polderbaan. Optie 1, zelfs nadat de ambtenaren haar waarschuwden dat “onzeker is of de Polderbaan in de referentiesituatie mag worden betrokken”. Als de rechter oordeelt dat de vergunning is gebaseerd op een te ruime referentiesituatie, zal hij de vergunning vernietigen, zo staat er te lezen.

Enkele weken geleden is door MOB – geheel conform het uitgedachte scenario – een beroepschrift opgesteld van bijna 100 pagina’s waarin de rechtsgeldigheid van de natuurvergunning wordt betwist en de rechter wordt gevraagd een oordeel te geven. We bevinden ons nu aan het einde van stap twee in de vijftrapsraket van Van der Wal.

Blijft minister stappenplan volgen?
Het wordt interessant om te zien of de minister het stappenplan blijft volgen. Dat zou betekenen dat zij binnenkort een aangepaste natuurvergunning afgeeft, maximaal tien weken voordat de zaak voor de rechter komt.

Uit de notitie: “Allereerst kan de vergunning uiterlijk 10 weken voorafgaand aan de zitting op grond van art. 6:19 Algemene wet bestuursrecht worden gewijzigd. Dat biedt tijd om de referentiesituatie aan te passen en/of het positief effect van de maatregelen te borgen. De verwachting is dat dit zeker een jaar oplevert.

Er wordt ook nog een alternatief scenario voorgesteld: “Daarnaast kan het risico worden genomen dat de juridisch kwetsbare vergunning zal worden vernietigd door de rechter. Na vernietiging van de vergunning zal een nieuw besluit moeten worden genomen op de ingediende aanvraag, met inachtneming van de uitspraak. Door het doorlopen van de beroepsprocedure en het daarna voorbereiden van een nieuw besluit op de aanvraag met inachtneming van de uitspraak, ontstaat eveneens meer tijd om de mitigerende maatregelen te borgen. Mogelijk kan nog meer tijd worden gewonnen als hoger beroep zou worden ingesteld.

Het zijn twee opties, allebei niet gericht op het beschermen van de natuur, zoals voorgeschreven in de wet, maar op het rekken van tijd om Schiphol geen strobreed in de weg te hoeven leggen.

MOB is op dit moment in afwachting van een zittingsdatum voor het beroep tegen de natuurvergunning, dus binnenkort zal de minister naar verwachting één van deze opties kiezen.

Hopen dat rechter niet direct actie onderneemt
Daarbij rekent de minister er al op dat een voorlopige voorziening om Schiphol alvast beperkingen op te leggen voordat er een definitieve uitspraak is, zal worden afgewezen door de rechtbank. De opstellers van de notitie hopen dat de ‘historische rechten’ die luchtvaartmaatschappijen hebben opgebouwd hiervoor wel voldoende argument zullen zijn.

Uit het stuk wordt duidelijk dat Schiphol nog lang niet klaar is met het treffen van maatregelen om de stikstofuitstoot te compenseren. De wet vereist echter dat dergelijke maatregelen wel doorgevoerd moeten zijn om mee te mogen tellen voor de vergunning.

Van der Wal komt daarom in de derde trap met een soort PAS-regeling voor vliegvelden: hoewel er nog onvoldoende stikstofverlagende maatregelen zijn getroffen, plant zij een ‘gedoogperiode’ in. “Hiermee is er zicht op legalisatie.”

Wat is de PAS-regeling?
De PAS-regeling was bedoeld om toekomstige technologische ontwikkelingen alvast mee te laten tellen als stikstofbeperkende maatregelen zodat vooral boeren een vergunning kon worden verleend ondanks dat zij nog niet aan de voorwaarden voldeden. De regeling sneuvelde in 2019 bij de rechter.

Vervolgens wordt in de notitie uitgebreid ingegaan op welke uitzonderingen en vrijstellingen een beroep kan worden gedaan om de onwettelijke gedoogperiode te rechtvaardigen. Opties als overmachts- en overgangssituaties passeren de revue, evenals een beroep op onevenredigheid als zou het economische belang van Schiphol zo groot zijn dat de natuur er niet meer toe doet. En ook de historische rechten van de vliegfirma’s kunnen hier weer een nuttige rol spelen, zo hopen de opstellers.

Probleem met Europese regelgeving
Een probleem vormt nog wel de Europese regelgeving. Die is volgens de notitie niet eenvoudig aan de kant te schuiven, zoals ook al blijkt uit de overvloedige jurisprudentie in het stikstofdossier. Het baart de ambtenaren echt zorgen en er wordt dan ook ruim aandacht gegeven aan dit aspect. 

Toch zien ze ook daar wel mogelijkheden. Zo lang maar geveinsd kan worden dat er ‘zicht op legalisatie’ bestaat, kan mogelijk worden afgezien van handhaving. Ook zou Schiphol zelf nog een verzoek kunnen indienen voor een gedoogbeslissing en zelfs kunnen beide trajecten parallel worden ingegaan.

Het staat allemaal zwart-op-wit in een document waaruit de continue zoektocht blijkt naar constructies die niets te maken hebben met een betrouwbare overheid. 

Voor de lange termijn heeft het ministerie dan nog een vierde en vijfde trap klaar liggen. De vierde is de zogenaamde ‘ingroei-vergunning’ waarbij Schiphol start met een beperkte vergunning die wordt uitgebreid naarmate er wel maatregelen zijn gerealiseerd om de stikstofuitstoot terug te brengen of te compenseren.

Zo’n gang van zaken is echter zeer complex en tijdrovend, zo weten de opstellers van de notitie te melden. Voor iedere uitbreiding zijn verschillende stappen nodig en tegen elk van die stappen kan ook weer bezwaar en beroep worden aangetekend door organisaties als MOB.

Bovendien ligt voor Schiphol de lat al te hoog bij een eerste beperkte vergunning, omdat het vliegveld dan voor een beperkt aantal vluchten al veel stikstofcompensatie moet hebben geregeld – en dat is niet het geval. Het is juridisch gezien wel de veiligste route, aldus het memo.

Beruchte ADC-toets
Tot slot komen de ambtenaren met de vijfde trap: de beruchte ADC-toets. ADC staat voor Alternatieven, Dwingende redenen en Compensatie. Als er echt geen andere mogelijkheid is om Schiphol van een houdbare natuurvergunning te voorzien en verdere schade aan de natuur niet kan worden voorkomen, dient het vliegveld aan te tonen dat er geen haalbare alternatieven zijn voor het vliegverkeer, dat er dwingende redenen zijn om door te gaan met het afbreken van de natuur en dat er compensatie elders zal worden geregeld.

Een ADC-toets is riskant, temeer omdat de Europese Commissie streng zal toezien op de uitkomsten. De commissie is zeer kritisch en accepteert bijvoorbeeld als dwingende redenen slechts zaken die gaan over de volksgezondheid, de openbare veiligheid of aanzienlijke verbeteringen aan natuurgebieden elders.

Op Schiphol is dat niet van toepassing. Minder vliegen zal de volksgezondheid juist verbeteren, de openbare veiligheid niet schaden en bedreigde natuur elders wordt niet beter van meer vliegverkeer op Schiphol.

Alternatieven genoeg
Alternatieven zijn er bovendien voldoende te vinden voor de vliegtuigen van en naar Schiphol. Zo zijn tienduizenden vluchten eenvoudig te vervangen door treinreizen en kunnen zelfs meer dan honderdduizend vluchten worden vermeden door Schiphol onaantrekkelijk te maken voor de miljoenen overstappers van KLM, bijvoorbeeld door een hoge tickettax voor transferpassagiers.

SchipholWatch is inmiddels wel wat gewend op het gebied van gesjoemel met de regels ten faveure van de vliegindustrie. Maar de onbeschaamdheid waarmee minister Van der Wal hier alle juridische trucs uit de kast trekt om Schiphol te faciliteren, doet ook ons sidderen. In de notitie wordt met geen woord gerept over het natuurbelang, maar wordt blind aangestuurd op een Schiphol zonder enige beperking.

Dat is een puur politieke keuze: een groot Schiphol is geen natuurverschijnsel. Nu de minister de scenario’s zoals beschreven in de notitie één op één lijkt te volgen, geeft zij daarmee ook blijk van minachting voor de Tweede Kamer.

Geïrriteerde Kamerleden
Daar beweerde zij immers keer op keer tot grote irritatie van Kamerleden dat het toekennen van de natuurvergunning een zuiver technische kwestie was, uit hoofde van haar rol als toezichthouder. Politiek zou daar niets mee van doen hebben, zo vertelde zij in overleg met het parlement dat zich kritisch toonde over het afgeven van de vergunning, zelfs nadat deze controversieel was verklaard na de val van Rutte IV.

Voor Johan Vollenbroek, voorzitter van MOB dat de vergunning aanvecht, is de gevonden notitie goud waard. Hij weet nu precies wat hem de komende tijd te wachten staat. Op het allerlaatste moment aangepaste Schiphol-vergunningen, hoger beroepszaken, gedoogconstructies en gekunstelde ADC-toetsen. Niets zal hem en de omwonenden bespaard blijven voordat er een kloppend en getoetst eindbesluit ligt.

De regering kiest hier overduidelijk voor het tot in het absurde beschermen van de private belangen van KLM ten koste van de gezondheid van de natuur en de omwonenden.

Absurd verdienmodel KLM
KLM? Het gaat toch over Schiphol? Dat klopt, maar de enige reden voor de huidige omvang van Schiphol is het financiële belang van KLM dat zichzelf kunstmatig tot grootse proporties heeft opgeblazen. Dat gebeurt door het invliegen van buitenlandse overstappers om bestemmingen aan te kunnen doen die voor Nederlanders nauwelijks interessant zijn. Uit recent onderzoek door SEO bleek dat zonder deze overstappers een half Schiphol groot genoeg zou zijn voor ons land.

President-directeur Marjan Rintel vertelde deze week nog op NPO Radio 1 dat zij voor iedere vijf Nederlanders die direct naar een incourante bestemming willen vliegen maar liefst 95 (!) buitenlandse overstappers nodig heeft om de toestellen te vullen. Zonder dit absurde verdienmodel van KLM zou Schiphol geen enkel probleem hebben met de stikstofwetgeving.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.6 / 5. Aantal stemmen: 237

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Chris

  Super Schiphol Watch !
  Ik maak gelijk weer geld over.

  8
 2. Chris

  Super Schiphol Watch! Ik maak gelijk weer geld over.

  5
 3. B. van Marlen

  Ik ben het eens met al deze reacties, gelukkig zijn er steeds meer mensen die de leugens en het bedrog door deze sector, hand in hand met de politiek en de overheid, doorzien en niet langer tolereren. Neem van mij aan dat dit dossier op het thema geluidhinder ook werkelijk aan alle kanten rammelt en een duidelijke illustratie is van volksverlakkerij en jezelf rijk rekenen ten koste van de medeburger. De maat is vol, het roer moet om!

  31
 4. Jan Barteld

  Hierboven: “Goed nieuws dus! De minister en haar ambtenaren vrezen de rechter! Dit is dus niet helemaal een bananenrepubliek.” In een bananenrepubliek negeert de regering de uitspraak van rechters die haar niet zint.. met smoezen, uitstel, geitenpaadjes, misinformatie totdat er weer een rechterlijke uitspraak komt en ik hoop dat de draaideurcriminelen persoonlijk gestraft worden voor hun wangedrag. Wellicht zorgt persoonlijk straffen voor het werkelijk afstraffen van het wangedrag van overheidsvertegenwoordigers. Liefde voor de planeet en liefde voor de Schepping waarvan alles wat leeft deel uitmaakt en geld dat dood is en macht ( macht is ook levenloos) niet …

  16
 5. Anton

  Het zal me niet verbazen als de zogenaamde klacht van het Amerikaanse Blue Air helemaal geen grote carrier, een opzetje is. Voor onze listige instanties eigenlijk een fluitje van een cent. De tijd zal het leren.

  18
 6. Winny lieverst

  De zorgkosten rijzen de pan uit. Een op de 2 mensen in Nederland krijgt kanker.
  Ik ben opgegroeid in een wijk onder de aanvliegroute van de Buitenveldertbaan.
  De meeste ouders van de kinderen bij ons in de buurt zijn gestorven aan kanker.
  Dit is wel frappant.
  Is het niet belangrijk om uit te zoeken wat de luchtvaart in de buurt van Schiphol voor een impact heeft op de volksgezondheid.

  En de vergrijzing maar de schuld geven.

  26
 7. E.C. Lehr

  “Sodeknetter”, om met Marjan Rintel te spreken. Mijn financiële bijdrage aan jullie meer dan waard, dank. (Die bijdrage uit mijn pensioen is indirect een soort van staatssubsidie).

  19
 8. Winny lieverst

  Hebben ze in Den Haag niet in de gaten dat de economie niet eeuwig kan blijven groeien. Het uitmelken van de aardbol houdt een keer op.
  Nu weer mijnbouw toestaan door Noorwegen op de bodem van de oceaan ( Rusland doet dit stiekem al).
  In de media wordt al gemeld dat het electrisch vliegen of op waterstof utopie is.
  Dus mevrouw Rintel uw verhaal over verduurzaming in de luchtvaart is uit uw duim gezogen. Het moet gewoon allemaal een tandje minder; dit ook voor uw kleinkinderen.

  30
 9. Winny lieverst

  De VVD bewindslieden? Ondertussen tussendoor lekker lobbyen om weer een leuke functie te krijgen, ELDERS! Daarna hebben ze geen actieve herinnering. Ze laten de burgers met de problemen achter.

  23
 10. Josje

  Schockerend en beangstigend dat ons landsbestuur zo is afgegleden. Misbruik van het rechtssysteem inderdaad, en dit rechtsondermijnende beleid wordt haarfijn en met kennelijke schaamteloosheid puntsgewijs uiteengezet in de stukken. Als de rechterlijke macht nog integer is – waar ik vooralsnog op vertrouw – zal die vernietigend oordelen over deze corrupte manier waarop de natuurvergunning voor Schiphol tot stand is gekomen. Maar los daarvan is de onderliggende mentaliteit die hier wordt onhuld buitengewoon zorgelijk. In wat voor land zijn we terechtgekomen waarin de belangen van marktpartijen tegen alle regels en fatsoen in en met totale veronachtzaming van de publieke zaak (milieu, klimaat, volksgezondheid en welzijn) worden doorgedrukt door een innig met de sector verstrengelde overheid? Dit gaat helaas niet alleen om de schaamteloze manier van politiek bedrijven van Van der Wal – was het maar waar, want zij is demissionair en vindt hopelijk snel een baantje als burgemeester van Terschelling of wie weet als nieuwe directeur van Lelystad Airport. Maar als ik de recente foto van haar zie waarop ze, op weg naar de Ministerraad, haar gezicht afschermt voor de camera’s, dan spreekt dat voor mij boekdelen. We kunnen niet meer uitgaan van een betrouwbare overheid die de belangen van haar burgers beschermt.

  40
 11. Anton

  Het ergste komt nog. De PVV van Geert wil Schiphol en KLM niets in de weg leggen.

  17
  • Lieg, draai, heul….. maar wel de luchtvaartbelastingen verhogen

   Ramses Shaffi stuurde me net uit gene zijde een aangepaste versie toe van zijn hit “Zing, Vecht, Huil….” Hij heeft hem speciaal herschreven voor de politici die betrokken waren bij het uitgeven van de ‘Natuur’vergunning:
   🎶Lieg
   Draai
   Heul
   Rek
   Bluf
   Geef en
   Bedonder🎶

   Ik las dat de politici rekening houden met hoge claimbedragen vanuit de luchtvaart bij krimp. Misschien is het goed om die luchtvaart dus meteen extra te gaan belasten zodat ze hun eigen claims betalen. Hogere belastingen op tickets, hogere luchtvaartgelden, btw en accijnzen op te tanken kerosine etc etc
   Regeren is tenslotte vooruitzien en niet de belastingbetaler laten opdraaien voor een decennialang pro luchtvaartbeleid die in de huidige klimaatcrisis onhoudbaar is geworden.

   30
 12. Maaike

  Misschien ook naar Omtzigt sturen? Hij was toch van het “nieuw bestuur”? Kan hij mooi zien wat voor mensen er in Den Haag werken.

  38
  • Maaike

   En misschien ook naar Caroline van der Plas? Want dit gesjoemel van van der Wal heeft ongetwijfeld effect op wat boeren nog mogen.

   28
 13. bourree

  Haar smalende blik en de misplaatste trotse glimlach wekt meteen weerstand op. Ik heb dat niet vaak. Er zijn mensen waarvan je bij een eerste ontmoeting al huivert. Het is de lichaamstaal. Je voelt het direct in je onderbuik. Onbetrouwbaar. En dat blijkt! Het einddoel: een natuurvergunning afgeven aan schiphol. Hoe dat maakt niet uit. Beetje gedogen, beetje tijdrekken, uitstellen, de politiek buitenspel zetten, de rechter een loer draaien. Het mag allemaal zolang de KL M maar door kan gaan met het verzieken van de leefomgeving. Dat deze scenario’s op deze manier worden gemanupileerd door hoge amtenaren en een minister die de verantwoordelijkheid heeft burgers te beschermen, de natuur te beschermen puur bezig is het commercieel belang van de KLM te dienen is stuitend en heel erg vies! Deze dame zou geen functie meer mogen vervullen. Het is machtsmisbruik en nog erger: met voorbedachte rade corrupt. En dan de boeren de prijs laten betalen voor deze schijnheiligheid. Het vertrouwen in de politiek zal hiermee weer omlaag denderen. En terecht. Dit soort politici wil NL niet meer! Vertrek maar naar een woest aantrekkelijk land…heel ver weg!

  72
  • Winny lieverst

   Het probleem op wie moet je straks nog stemmen. De lucht vervuilt door de luchtvaart, het pensioen verkwanseld aan de verzekeraars, Groningen niet gecompenseerd, de medische zorg afgebroken, kinderen afgenomen van de toeslagenouders, de gebrekkige gang van zaken met de asielzoekenden, de bejaardenhuizen weggesaneerd, het gebrek aan medicijnen en de huizenmarkt verziekt. En dit alles door een club mensen die denken dat ze beter zijn dan een praktisch opgeleide. De wal gaat het schip keren.

   13
 14. rrustema

  Goed nieuws dus! De minister en haar ambtenaren vrezen de rechter! Dit is dus niet helemaal een bananenrepubliek.

  Maar verder… https://stopklm.petities.nl

  20
 15. klm= leeg heen en weer

  Al die lege heen-en-weertjes, 6x per dag, van de klm naar tientallen Scandinavische dorpjes, al die 100+ vluchtjes naar Londen, Parijs, Hamburg, Brussel per dag, wat een verspilling van grondstoffen, wat een vervuiling van natuur, drinkwater en wat een ziekmakende kankerverwekkende stoffen over mensen en dieren.
  In het hoogseizoen, topje zomer, was de bezetting van de klm toestellen 80%. 1 op de 5 smeerkezen in de lucht is dus sowieso overbodig.

  26
 16. Anne

  Ik ben diep geschokt. Niet alleen door de inhoud van de notitie – het bewijs dat alles wat we al vermoedden waarheid is – maar ook door de aperte leugens tegenover de Tweede Kamer.

  Grote bewondering voor het vinden van deze notitie tussen de paperassen, de gedegen analyse en de heldere uiteenzetting.

  Deze notitie bewijst eens te meer dat het de VVD, de ministeries en de overheid niet gaat om de burgers maar om het bedrijfsleven, niet om waarheid en eerlijkheid maar om verborgen agenda’s. Van wie of wat… ?

  Daar gaat SchipholWatch nog een keer achterkomen.

  37
  • Winny lieverst

   De VVD bewindslieden? Ondertussen tussendoor lekker lobbyen om weer een leuke functie te krijgen, ELDERS! Daarna hebben ze geen actieve herinnering. Ze laten de burgers met de problemen achter.

   5
 17. Hans Boshuizen

  Wat een smerige leugenachtige en onbetrouwbare bende bende. Goed dat jullie dit aan de kaak stellen. Hoop dat de rechter zich niet hierin mee laat sleuren. Dit vraagt inderdaad om burgerlijke ongehoorzaamheid.

  16
  • Yvonne

   Ongelofelijk. Onze overheid die ons zou moeten beschermen. Onze overheid die wij betalen, om dit soort trucs uit te halen?
   Worden hier kamervragen over gesteld?

   13
  • M Fransen

   Nou, we kunnen allemaal wel heel verbaasdachtig verontwaardigd gaan zitten zijn maar dit is een VVDminister hoor. Eric vd Burg is de uitzondering die de regel bevestigt; VVD en alles rechts hiervan gaat het niet om ‘zachte waarden’ maar om solide hompen economie waaraan rechtse houwdegens hun bestaansrecht weten te ontlenen

   11
 18. Paul

  Van der Wal ,altijd keihard bezig voor het milieu.

  https://youtu.be/eSBcsa1WIfA?si=ffN9r3XHwKyJHozn

  11
 19. Klaar

  Schoftentuig. Ik heb er geen ander woord voor. Dank Schipholwatch.

  47
 20. HCJ Stolting

  Dit is vragen om burgerlijke ongehoorzaamheid! @XR: jullie zijn hard nodig om deze praktijken onder de aandacht van heel Nederland te brengen!

  26
 21. Mus

  WAL-GELIJK. Geen andere woorden voor. Ik vraag me af wat een rechter van hiervan denkt. Kan MOB deze notitie inbrengen, en zo duidelijk maken hoezeer er sprake is van een vooropgezet plan om te traineren? Lijkt me dat de rechtbank het ook niet fijn vindt om zo overduidelijk ‘bespeeld’ te worden? Of zijn rechters ed ook al zover meegetrokken in het schiphelspelletje dat het zinloos is om te hopen op een goede afloop? ( en dan bedoel ik goed in de zin van rechtvaardig, gunstig voor omwonenden en natuur)

  52
  • Reactie door auteur

   SchipholWatch

   De informatie hebben we al doorgestuurd aan Johan Vollenbroek. We vermoeden dat hij dit wel kan gebruiken.

   48
   • Hans

    Geweldig dat jullie dit publiceren! Een hoop uitzoekwerk, maar duidelijk uitgelegd. En tevens: verduiveld sluw hoe ambtenaren hiermee komen. Eigenlijk is het al niet eens meer bijzonder te constateren dat een minister iedereen voorliegt, incl. de Kamer.
    En laten we wel zijn (ofschoon ik het er niet mee eens ben): liegen en draaien door Schiphol en KLM wordt mogelijk gemaakt door dit kabinet en sjoemelende ambtenaren.

    31
    • SK

     Schiphol is niets anders dan een riant koekoeksnest voor KLM geworden. Wel de lusten maar niet de lasten. Gebouwd op desinformatie, volksverlakkerij en leugens. Het koekoeksjong KLM kan alleen in leven worden gehouden door de belastingbetaler, procederende en sjoemelende overheid. Het trieste van dit hele beleid is dat het uitstel van executie is. De luchtvaart / overheid/ Schipholgroep / KLM / lobbyisten en alle partners in crime kunnen eenvoudigweg weg niet hun voospelingen, beloftes en leugens etc. niet waarmaken. Met alle gevolgen van dien. Er bestaan immers geen stille en schone vliegtuigen.

     12
     • rrustema

      Zodra de beoogde coalitiepartners publiekelijk zeggen dat KLM een normaal bedrijf is dat daarom ook failliet kan gaan is het einde dichtbij. Dat betekent dat het niet eindeloos voor krediet of garanties op de staat kan rekenen. Dat de huidige schulden dus een probleem zijn. De huidige aandelen zakken als een baksteen in waarde en nieuwe aandelen uitgeven helpt dan niet langer.

      Gewoon door de opmerking ‘KLM kan failliet gaan’ uit de mond van een Omtzigt of van der Plas, dat kan het balletje al doen rollen. Als ze dan ook nog eens Wilders daarvan kunnen overtuigen dan is het gedaan.

      9
  • Winny lieverst

   Kunnen we geen roedel wolven op Schiphol droppen. Dan moeten de vliegtuigen misschien weg? Het zijn per slot van rekening invasieve exoten.

   1

Geef een reactie

Translate