Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Vliegtuiglawaai

Vliegtuigen steeds sneller achter elkaar, blijkt uit analyse van miljoen vluchten

vliegtuig

Vliegtuigen steeds sneller achter elkaar (foto: skipp604 via Pixabay)

4.9
(138)

Vliegtuigen vliegen steeds dichter op elkaar waardoor bewoners steeds minder rust krijgen van het overmatige vliegverkeer boven ons land. Dit blijkt uit een analyse van een miljoen vliegtuigpas­sages over het Nomos-meetpunt nm27 door burgerwetenschapper ir Bob van Marlen.

Deel op XDeel op Linkedin

Van Marlen kreeg toegang tot de enorme database van donderdorp.nl, een initiatief van het Platform Vlieghinder Kennemerland. Het bestand dat Van Marlen gebruikte bevat een miljoen registraties.

De databank legt ieder passerend vliegtuig vast, inclusief type- en registratienummers, samen met het geluidsniveau (de zogenaamde LAmax, het piekniveau) en de tijdsregistratie van het geluid. Daarmee kan de ‘hoorbaarheidsduur’ worden berekend, nodig voor het berekenen van de jaargemiddelden Lden en Lnight.

Eerder toonde Van Marlen al aan dat het gemiddelde piekgeluid met slechts één procent was gedaald in de afgelopen 15 jaar. Dus verre van de één procent per jaar die de vliegindustrie claimt.

Ieder jaar dichter opeen
Nu berekent hij op basis van dezelfde gegevens dat vliegtuigen steeds dichter op elkaar vliegen. Het tijdsinterval tussen twee opeenvolgende vliegtuigpassages wordt steeds korter: gemiddeld wordt daar wel de één procent per jaar gehaald. Dat betekent dat er in dezelfde tijd meer vliegtuigen over woonwijken worden gestuurd en dat periodes zonder vliegherrie schaarser en korter worden.

Op deze grafiek is duidelijk te zien dat vliegtuigen elkaar steeds sneller opvolgen. Bewoners krijgen zo steeds minder rust tussen twee vliegtuigpassages (illustratie: Bob van Marlen)

Vooral omwonenden van de preferente Polder- en Kaagbaan krijgen dit verschijnsel voor de kiezen. Deze banen zijn onder normale omstandigheden (dat wil zeggen, als er geen onderhoud is wegens verzakkingen of andere slijtage) het zwaarst belast. Omwonenden zien dat terug in steeds kortere periodes van respijt, rust.

Recentelijk heeft Schiphol op deze banen een nieuw navigatiesysteem geïnstalleerd. Van Marlen verwacht dat daarmee de rustperiodes in rap tempo nog korter zullen worden. Dat is eigenlijk nu al merkbaar, zo stelt hij.

Geen enkele bescherming voor burgers
De overheid vindt deze steeds snellere opeenvolging van vliegtuigen wel best. De luchtvaartregels zijn er zelfs op ingericht, voor de burger geldt hiertegen geen enkele bescherming.

De regering stuurt de luchtvaartsector voornamelijk aan op basis van economische criteria als werkgelegenheid, vestigingsklimaat en opbrengsten. De grenzen voor de geluidsbelasting van bewoners zijn zo hoog gekozen dat de aanbevelingen van de Wereldgezond­eidsraad voor een gezonde leefomgeving met voeten worden getreden. Alles om het veelgeroemde ‘netwerk’ van KLM en Schiphol optimaal van dienst te zijn.

De geluidsbepalingen in de regels voor de luchtvaart zijn altijd al controversieel geweest. De vroegere Kosten-eenheid, genoemd naar professor dr. ir. C.W. Kosten, was erop gebaseerd dat ieder vlieggeluid onder de 65 decibel piekniveau niet meegeteld hoefde te worden.

Later, rond 2000, werd die maat vervangen door een jaargemiddelde geluidsniveau, de zogenaamde Lden, uitgedrukt in decibellen. De ‘den’ in Lden staat hier voor day, evening, night, het jaargemiddel­de per geheel etmaal dus. Zo bestaat er ook een Lnight, het jaargemiddelde gedurende de nachtelijke uren.

Veel hoger dan WHO-richtlijnen
De Lden mag volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) niet boven de 45 dB uitkomen, de Lnight niet boven de 40 dB. De Nederlandse overheid staat veel hogere waarden toe, tot meer dan 58 dB recht onder de aan- en uitvliegroutes. Dat is bijna tien keer zoveel geluid als gezond is voor een mens.

Maar terug naar de pieken in het geluidsbeeld. Geen enkele piek onder de 65 decibel werd dus meegeteld als hinder. Bij Lden worden ze wel meegeteld, met de tijdsduur van het geluid.

Omdat de Lden-grens zo hoog is gesteld, betekent dit dat de luchtvaart wordt toegestaan overal in Nederland vliegtuigpassages met geluidsniveaus tussen de 50 en 80 decibel uit te voeren zonder dat het wordt aangemerkt als ernstige geluidshinder en zonder dat het leidt tot ook maar enige beperking op het vliegverkeer. Immers wordt de hoge Lden grens van 58 dB(A) niet overschreden.

De overheid spreekt voor deze sitiuaties van een ‘licht belaste omgeving’. De werkelijkheid ervaren steeds meer mensen dagelijks en ook ‘s nachts. Beloofd wordt minder hinder, maar de hinder wordt steeds vaker verplaatst naar minder drukbevolkte gebieden als het gebied ten noorden van Amsterdam en rond Oegstgeest en Leiden.

Geluidsgoten
Nu op de Kaag- en Polderbaan het nieuwe navigatiesysteem is geïnstalleerd en met de Luchtruim­herziening in aantocht, wordt dat alleen maar erger. Vliegtuigen zullen op de aan- en uitvliegroutes naar de preferente banen steeds nauwkeuriger over een ‘optimale vaste route’ worden gestuurd om het aantal gehinderden zo klein mogelijk te houden. Dat kan in de toekomst ook gebeuren op de andere banen als Schiphol extra capaciteit nodig heeft voor de beoogde groei.

De bewoners onder die routes zijn niet te benijden: zij wonen in een geluidsgoot met geluidsbelastingen zoals ons land die nog nooit heeft gezien. Ongevraagd en ongewild krijgen zij te maken met nog meer overlast, met gierende straalmotoren, 24 uur per dag en 7 dagen per week boven hun huizen.

De mensen onder deze routes worden door de overheid de facto weggezet als tweederangsburgers. Zij genieten geen enkele effectieve rechtsbescherming en de geluidsoverlast in hun leefomgeving mag praktisch ongelimiteerd worden opgeschroefd.

Pervers
Pervers genoeg is geen maximale belasting gedefinieerd, slechts een maximaal aantal woningen dat onder een dergelijke vliegterreur mag lijden. En ook daar wordt de hand mee gelicht, want nieuwbouwwoningen tellen niet mee in die creatieve rekenmethoden.

Een dergelijke behandeling van de medemens krijgt veel weg van de verschrikkingen die de ouders in het toeslagenschandaal hebben moeten ondergaan. Ook een ‘ongekend onrecht’.

De integriteit van de overheid is hier volledig zoek. Op deze wijze omgaan met mensen getuigt van eenzijdig economisch denken. Het gewin van de luchtvaart prevaleert hier boven het welzijn van honderdduizenden mensen. De overheid heeft geen enkel oog voor de opgedrongen situatie waarin deze mensen terechtkomen, geen idee van het persoonlijk leed dat hiermee gepaard gaat. Tip aan bestuurders: Lees vliegherrie.nl.

Nog veel onbegrip
Het getuigt van een volslagen gebrek aan empathie voor mensen die dag en nacht in het vlieg­tuiglawaai moeten leven en wiens gezondheid op het spel staat. Helaas beperkt de meedogen­loosheid zich niet tot een paar excentrische partijen, maar zien we representanten terug in vele politieke partijen: gematigde partijen als VVD, CDA en D66, alt-rechtse clubs als PVV, FvD en Ja21 en zelfs in de linkse PvdA.

Dit mag niet zomaar worden voortgezet. De luchtvaartindustrie mag niet toegestaan worden geld proberen te verdienen over de ruggen van zovele honderdduizenden Nederlanders. De rekening van die matig succesvolle pogingen winst te creëren mag niet worden doorgeschoven naar de mensen in de geluidsgoten en niet worden afgewenteld op toekomstige generaties, nota bene onze eigen kinderen en kleinkinderen.

Terwijl het verzet tegen de steeds maar uitdijende luchtvaart groeit, probeert deze sector met man en macht het tij te keren met onheuse argumenten, halve en zelfs hele onwaar­heden, schimmige en foutieve berekeningen. Wollig, verhullend taalgebruik om de ernst van de overlast voor honderdduizenden te maskeren en te bagatelliseren.

Oppassen
Kijk goed uit als politici, luchtvaartdeskundigen, piloten en vliegveldmanagers beginnen te praten over gematigde of selectieve groei, netwerkkwaliteit, optimale ontwikkeling, groei verdienen, duurzame luchtvaart of innovatie. Wat ze dan bedoelen te zeggen is dat u weer het haasje bent. Op een gruwelijke manier, want de groei zal elk gunstig effect teniet doen.

De acties van zaterdag jongstleden op de vliegvelden waren een mooi en hoognodig signaal dat het zo niet langer kan. Niet qua geluidsbelasting en ook zeker niet qua klimaatbeleid. Dergelijke acties moeten we blijven organiseren en zolang de regering weigert de eigen bevolking te beschermen, zullen we evenmin ontkomen aan veelvuldige bezoeken aan de rechter.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.9 / 5. Aantal stemmen: 138

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Paul van der Meer

  Op zaterdag 13 augustus om 10.12 uur tijdens de koffie 10 minuten geturfd
  7 vliegtuigen omhoog op de Aalsmeerbaan
  De kortste tijd tussen 2 vliegtuigen was 1 min en 1 sec
  De langste tijd 1 min en 35 sec
  Nu op zondag 14 augustus gaat het ook weer achter elkaar door
  Het geluid gaat weg en gelijk komt er weer een aan
  Dus het is zeker dat de starts veel sneller verlopen

 2. ir. B. van Marlen

  Nog even wat aanvullende opmerkingen.

  De grens van 58 dB(A) Lden werd voor Schiphol rond 2000 gelijkwaardig gesteld met 35 Ke. (Vreemd genoeg zie ik in stukken betreffende RTHA (Rotterdam Airport) en in Van Deventer, 2014, dat hiervoor 56 dB(A) Lden is gekozen!? Ik gun het die omwonenden wel, maar dit houdt dus in: ongelijkheid in behandeling.) Men geeft ook contouren voor 48 dB(A) Lden en heeft daarbij een bepaald maximaal aantal woningen binnen deze twee contouren en aantal ernstig gehinderden en slaapgestoorden vastgesteld. Deze aantallen werden overigens steeds ten gunste van Schiphol opgerekt!

  Als je de pech hebt tot een van deze groepen te behoren, dan houdt het verhaal qua rechts-bescherming gewoon voor je op. Je mag dan gewoon ziek worden en op den duur zelfs overlijden door de kloteherrie. Al deze getallen worden berekend aan de hand van modellen en worden regelmatig gepresenteerd. We weten hoe de overheid rekent, ten gunste van de luchtvaart, en heel vaak met fouten, vraag het maar aan Leon Adegeest, betreffende stikstofberekeningen. Men kan van een willekeurige operationele wijziging dus voor iedere plaats gewoon opgeven: er komen bv. ca. 100 ernstig gehinderden of slaapgestoorden bij terwijl anderen er op vooruit kunnen gaan, en daar houdt het verhaal op, ongeacht het lot dus van deze Nederlanders. Zo werkt de ethiek van onze overheid.

  Er zijn wel duidelijke verschillen tussen de Lden-systematiek en Ke. Ke werkte met de beruchte en arbitrair gekozen 65 dB(A) ‘afkap’, alles onder de 65 dB(A) hoefde niet te worden meegenomen, en dit gegeven werkte ook door in de keuze van de gelijkwaardigheid van Lden met 35 Ke! In Lden wordt alle geluid wel meegerekend, maar de etmaalweegfactoren die zorgen, dat een vliegtuigpassage zwaarder wordt aangerekend, zijn voor Lden voor de avond veel lager gekozen dan voor Ke. Dit m.i. om zoveel mogelijk hub-vluchten over het etmaal te kunnen uitvoeren. Voor de nacht werkte LAeq-nacht (het equivalent van Lnight) in het Ke-systeem met gemiddelde waarden voor de geveldemping (voor starts 20.5 dB(A), voor landingen 22 dB(A)) en deze bestaan voor Lden en Lnight helemaal niet. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen woningen en geen enkele referentie naar akoestische demping, die eventueel aanvechtbaar zou kunnen zijn. Zo kan de een zwaar lijden in een slecht akoestisch geïsoleerd huis, terwijl de ander totaal geen last ondervindt in dezelfde woonplaats. De wet houdt hier geen enkele rekening mee. En u weet vast hoe kwalitatief de Nederlandse woningbouw is: laag tegen veel te hoge prijzen. Zo werkt de markt nu eenmaal.

  Als we er dan ook nog bij bedenken, dat elke vorm van handhaving op de normen (Lden en Lnight) d.m.v. controlepunten door Alders c.q. helemaal weggehaald is, en vervangien door het listige preferente gebruik van banen, dan zult u inzien dat bescherming van mensen tegen overmatige herrie en gezondheidsachteruitgang door onze overheid een totale farce is! De verantwoordelijken zullen er helaas zelf nooit onder lijden, maar dat geldt overal en nog steeds altijd, kijk maar naar Rusland!

  De boodschap van mij blijft, alle expertjargon even opzij zettend, aanvankelijk gaan de mensen onder de Polder- en Kaagbaan er steeds meer onder lijden, met verdere groei, nieuwe luchthavens en de volslagen idiote en criminele uitbreiding van Schiphol d.m.v. een Tweede Kaagbaan en/of nog een Polderbaan ertussen, volgen anderen. Dus Koot & Bie in herinnering nemend: ‘geen gezeik allemaal rijk’, in een volkomen verpest land!

  11
  • Michiel

   Bedankt voor de peptalk, veel pessimistischer kon u het niet brengen voor iemand die in een dorpje onder de Kaagbaan woont.

   Ik breek mijn hoofd over hoe ik “ze” kan terugpakken of saboteren maar bij geen van de ideeën zal ik mijn kleine zien opgroeien vermoed ik.

   Dus doneren en wachten op de diverse rechtszaken. Dan nog hopen op handhaven of een andere wereldschokkende verandering. Covid was voor ons een zeer gezonde tijd.

   9
 3. Josje

  Zeer belangrijk werk van de heer Van Marlen. Als die in Nederland toegestane grens van 58 dB(A) die ver boven de WHO-norm ligt, wat op zich natuurlijk al een duidelijk alarmsignaal moet zijn, ertoe heeft geleid dat frequent vliegen met geluidsniveaus tussen 60 en 80 dB en zelfs nog hoger staande praktijk is geworden, dan moeten de consequenties van die praktijk juridisch worden aangevochten. Een norm verzinnen is één ding, maar als de effecten daarvan desastreus uitpakken dan deugt die norm niet. Het is aantoonbaar schadelijk voor de mens om frequent aan zulke hoge geluidswaarden te worden blootgesteld. Zie de wetenschappelijke feiten, en lees de ellende van degenen die deze terreur aan den lijve ervaren op Vliegherrie.nl. Het is geen baude bewering dat dit een ernstige vorm van gezondheidsschade oplevert op zowel lichamelijk als psychisch vlak, waar mensen zich niet tegen kunnen verweren en waarvoor ze dus aangewezen zijn op beschermende wetgeving.
  Die genoemde hoge geluidsniveaus worden, afgezien van het starten en landen vlak bij de luchthaven, steeds vaker veroorzaakt doordat er tientallen kilometers lang zeer laag wordt gevlogen. Dit is een praktijk die ook om andere redenen aan banden moet worden gelegd, namelijk de uitstoot van schadelijke stoffen dicht boven bewoning en natuurgebieden.
  Ondanks de op het eerste gezicht indrukwekkende en alleen voor specialisten te doorgronden geluidsregels denk ik dat het met gezond verstand en een beroep op wetenschappelijke evidentie niet al te moeilijk is om hier doorheen te prikken. Het is vooral een enorme psychologische weerstand die gebroken moet worden, nu luchtvaartlobby en politiek zich via allerlei slinkse trucs jarenlang rechten en praktijken hebben toegeëigend die onhoudbaar zijn omdat ze strijdig zijn met elementaire burgerrechten. Voor dat laatste is een maatschappelijk debat belangrijk waar we zoveel mogelijk mensen bij moeten betrekken. Wat de feiten betreft lijkt het me een kwestie van tijd en volhouden totdat het recht zijn loop krijgt.

  22
 4. Loek

  Goed werk, Bob van Marlen. En hier was ik al bang voor. De industrie komt met iets nieuws en verkoopt het als iets goeds. Maar dan wordt er vervolgens zwaar misbruik van gemaakt. Hetzelfde geldt voor Lelystad. Het initiatief wordt gebracht met allerlei voordelen. Maar zodra het is geopend zal de ruimte die ontstaat onmiddellijk misbruikt worden door de vliegindustrie. Ze gaan gewoon over lijken; het interesseert ze echt niets. En dat is nog niet eens het ergste. Het ergste is dat we een overheid hebben die dit toestaat. De toekomst hier in Leiden e.o. is echt rampzalig. Het nu al eindeloze overvliegen wordt opgevoerd tot een niveau dat mensen compleet gek maakt.

  16
 5. Johan

  Allemaal aan de warmtepomp en met het vliegtuig de warmte opzoeken!! Leuk allemaal die uitstoot met al die vliegherrie in de lucht !!

  7
 6. Michiel

  Geweldig bezig meneer van Marlen! Klasse.

  De pessimist in mij denkt dat al die feiten vrij weinig zullen veranderen, feiten hebben de luchtvaart en overheid nog nooit ergens van weerhouden. Maar elk artikel op deze website helpt bij het opbouwen van een case die we uiteindelijk zullen winnen.

  22
 7. mike

  Ook heel herkenbaar bij Rotterdam, uiteraard verre van het extreme van bij Schiphol.
  Zeer gecalculeerd kleine sportluchtvaart met 75..85DBA over of langs de woonwijken sturen om plaats te maken voor de direct daarna volgende vakantietoestellen (85..95DBa). Tussendoor opnieuw weer sportvliegtuigen.
  De sportvliegtuigen moeten helemaal rond en blijven minuten lang herrie over de woonwijk storten van rond de 60..65DBa.
  Soms zit je tot 15..20 minuten in een continu geluid, welke op z’n stilst rond de 60DBa ligt, maar vooral (ver) boven de 70..75DBa.
  Je ziet de stress soms bij de sportpiloten, deze slingeren met onregelmatig gas door de lucht en heel soms duikt ook de neus naar beneden.
  Het is dan onmogelijk om je te concentreren en het vreet heel veel van je energie.
  Hopelijk heel snel de rechtzaken en dat men heel snel naar de normen van de WHO toe moet gaan en liever nog minder (vanwege de stikstof).

  15

Geef een reactie

Translate