Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Bewoners

BTV-Rotterdam: overheid faalt ‘big time’ in luchtvaart

Website BTV RotterdamAirport

0
(0)

Eerder deze week maakte de Rotterdamse bewonersvereniging tegen vliegterreur (BTV) bezwaar tegen de luchtvaartnota van minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD). De vereniging concludeert dat de nota garantstaat voor falen door de overheid.

Deel op XDeel op Linkedin

“De luchtvaart is een private kwestie waarvan de negatieve effecten door overheidsfalen onvoldoende worden beheerst. Sterker nog: het falen van die markt en de overheid wordt door diezelfde overheid in stand gehouden met deze nota.”

Het bezwaar van BTV legt de vinger op een groot aantal zere plekken. “De als gematigd gepresenteerde groei van één tot anderhalf procent is niets anders dan ‘business as usual’. Hogere groei wordt niet uitgesloten en is daarom mogelijk. Van Nieuwenhuizen geeft in de nota twee instrumenten uit handen: beprijzing en het maximaal aantal vluchten.”

Snoeihard
Het bezwaar van de BTV is snoeihard. Nog juist wordt niet het woord broddelwerk in de mond genomen door de Rotterdammers. Bijzonder is dat de vereniging nauwelijks ingaat op milieu- en klimaatproblemen van de luchtvaart, maar het vooral houdt op een economische beschouwing op de onmogelijkheid van nog meer vliegtuigen.

“De luchtvaart is bedrijfseconomisch zeer kwetsbaar. Dat is nooit anders geweest. Bedrijven als KLM hebben geen enkele macht in de markt omdat ze geen technologisch voordeel hebben ten opzichte van concurrenten. Ze kunnen vrijwel alleen op prijs concurreren.”

Een bedrijf als KLM scoort slecht bij beleggers, zo constateert het bezwaar. “De return on investment bedraagt slechts 2 procent, het eigen vermogen is slechts 9 procent van het totale vermogen en het dividend is al jaren nul. Dat uit zich in de koers van het aandeel AFKL.”

Meer toekomst in andere sectoren
“Andere Nederlandse bedrijven laten veel solider cijfers zien. De kwaliteiten die bedrijven als Philips, ASML en DSM hebben, weerspiegelt zich in de beurskoersen. Beleggers hebben vertrouwen in de toekomstige winstkansen van die bedrijven. In KLM bestaat dat vertrouwen niet.”

“KLM is zo kwetsbaar omdat de vliegmarkt zeer concurrerend is en KLM geen echte voordelen biedt ten opzichte van de concurrentie, structureel te hoge kosten heeft en opereert in een markt met overaanbod. Ondertussen kiest de consument met de portemonnee.”

Even verderop in het bezwaar hekelt BTV de onderbouwing van de connectiviteit die door het kabinet als zeer belangrijk wordt verkocht. Nergens in de nota is aangetoond hoeveel verbindingen nou echt belangrijk zijn voor de Nederlandse economie en welke verbindingen dat zijn.

Meer vliegen juist contra-productief
“De vele verbindingen zijn zelfs contra-productief omdat 70 procent van de klanten voor het plezier vliegt. Zolang er geen voldoende drempel wordt ingebouwd tegen pleziervluchtjes, geeft dat een negatieve spin-off richting woonomgeving en milieu.”

De goed onderbouwde bezwaren van BTV gaan nog veel verder. Zo zou nog meer luchtvaart zelfs een negatieve invloed hebben op de kosten-baten-analyse van de sector. Immers worden zaken als hinder, overlast, schadelijke gezondheidseffecten, verdringing op de arbeidsmarkt en ruimtebeslag nergens meegenomen in de luchtvaartnota van Van Nieuwenhuizen.

Onbeheersbare risico’s
“De nota 2020-2050 stelt een luchtvaartbeleid voor dat aanzienlijke en onbeheersbare risico’s voor de Nederlandse maatschappij inhoudt. Uitgevoerde analyses ontbreken, zijn selectief of schieten tekort.”

BTV hekelt ook het in de nota geïntroduceerde ‘groeiverdienmodel’, waarmee de luchtvaart meer vluchten kan ‘verdienen’ als het stillere en zuiniger vliegtuigen inzet. Vanwege het ontbreken van concrete cijfers in de nota, noemt BTV dit model een wassen neus. “De aannames staan nergens vermeld, zodat de uitkomsten niet kunnen worden bepaald.”

Lees hier het hele bezwaar van BTV-Rotterdam

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 0 / 5. Aantal stemmen: 0

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Ik heb op 09/07/2020 als particulier een zienswijze ingediend, die het nummer 74831636_5681967 heeft gekregen. Het bevat een samenvatting van alles wat ik in 20 jaar als ervaringsdeskundigen ben tegengekomen, verwijzend naar mijn cursus ‘Schiphollen’.

  Ik ga hierin in detail in op het gelijkstellen van 35 Ke met 58 dB(A) Lden, ca. 2 dB(A) Lden te hoog naar mijn mening. Ook leg ik de verschillen uit tussen de voorstelling van zaken en de werkelijkheid, refereer ik aan een studie over de Parijse regio uit 2019, waar duidelijk het fnuikend effect van luchthavens op de gezondheid is af te lezen en geef ik een korte analyse van de verschillende economische studies over de luchtvaart en ga ik in op de m.i. geringe verwachting van innovaties.

  Verder fileer ik het idee van ‘optimale vaste routes’. Ook spreek ik de verwachting uit, dat er vervolgens door de overheid NIETS mee wordt gedaan behalve bundelen en/of samenvatten.

  Leuk vond ik de toevoeging in de antwoord e-mail: ‘Met het oog op het milieu verzoeken wij u uw zienswijze niet alsnog per post toe te sturen’, wat laat zien hoe bewust onze overheid met het milieu omspringt!

  De inhoud is als volgt:

  Inleiding
  Eigen ervaringen en observaties
  •Geluid, normen, hinder en handhaving
  •Klachten en registratie ervan
  •Economie
  •Emissies en klimaat
  •Vliegveld in zee
  •Veiligheid
  •Informatieverschaffing en omgang met het publiek
  •Governance, bestuur, inspraak
  Conclusies
  Eindconclusie

  Bijlage 1: De ontwikkeling van geluidsnormen voor de luchtvaart
  Bijlage 2: Effecten van vliegtuiglawaai
  Bijlage 3: Economische studies
  Bijlage 4: Te verwachten bijdrage van innovaties
  Bijlage 5: Locale condities in verband met eventuele vaste routes
  Literatuuroverzicht

  Hier mijn conclusies:

  Conclusies
  Men zegt vaak dat de Schiphol problematiek heel complex is. Ik zie dit anders, het is heel simpel, elke groei staat haaks op het klimaatbeleid en zal ten koste gaan van steeds meer mensen, die nu al in teveel lawaai wonen en de kans lopen op blijvende gezondheidsschade. De ware maatschappelijke kosten worden naar de toekomst geschoven en afgewenteld op anderen dan de vliegconsumenten en de aandeelhouders.

  Waarom?
  1.Innovaties gaan de groeiende emissies door de luchtvaart niet tegen.
  2.Meer vliegtuigen betekenen gewoon meer lawaai over een steeds groter wordend gebied.

  Vliegen is te goedkoop gemaakt en teveel gemeengoed geworden. We moeten het inperken en niet teruggaan naar het ‘oude normaal’. Groei van de luchtvaart staats haaks op het klimaatbeleid en ondermijnt het draagvlak ervan.

  Daarbij komt dat de luchtvaart het corona virus in recordtijd over de wereld heeft verspreid met alle maatschappelijke ellende en kosten erbij om nog maar te zwijgen van het grote aantal slachtoffers. Deze rekening komt ook grotendeels bij anderen terecht, terwijl de luchtvaart met miljarden overeind wordt gehouden.

  Meer woningen met meer vliegbewegingen zijn niet realiseerbaar zonder meer mensen in een ongezonde omgeving te laten leven.

  De huidige geluidsnormen voor de (Nederlandse) luchthavens zijn niet streng genoeg om dit tegen te gaan, en als men ze terecht voor een groter gebied strenger en meer in overeenstemming maakt met de sterke aanbevelingen van de WHO, dan kan luchtvaartgroei niet meer, integendeel dan is de luchtvaart al veel te groot.

  De Luchtvaartnota 2020-2050 is eigenlijk oude wijn in nieuwe zakken. Er wordt veel beloofd, maar de vraag is, wat er werkelijk gerealiseerd zal worden, anders dan verdere groei. De herrie zal worden verplaatst naar nieuwe mensen en geconcentreerd over nauwe, vaste routes, hetgeen tot verdeeldheid in gemeenschappen en grote sociale onrust kan gaan leiden. Ook vrees ik een nog verdere achteruitgang van burgerparticipatie en inspraak, voor zover die ooit iets heeft voorgesteld, overigens.

  Eindconclusie
  Krimp de luchtvaart en zoek andere verdienmodellen en activiteiten voor het Nederlandse bedrijfsleven met minder focus op de belangen van een beperkte groep aandeelhouders en te goedkoop vliegende consumenten, met minder focus opkorte termijn winst en meer focus op het bevorderen van het leefklimaat en de gezondheid, van werkelijke duurzaamheid en energietransitie.

  Ook ben ik mede ondertekenaar van de zienswijze ingediend door Hans Buurma van de WTL, waarvoor mijn dank.

  Tenslotte spreek ik de wens uit dat hiermee toch wordt bijgedragen aan het stoppen van deze waanzin.

Geef een reactie

Translate