Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Lobby

Vliegindustrie verstikt democratie met (te) innige omhelzing

De lobby van het sjieke Haagse hotel Des Indes (foto: booking.com)

4.8
(141)

Hoe kan de vliegindustrie met enorme overlast en vervuiling de ruimte krijgen om ongehinderd los te gaan? De ongezond hechte banden van de sector met politiek en overheid blijken een afgewogen belangenafweging danig in de weg te staan. Het klimaat, de natuur en omwonenden zijn de klos.

Deel op XDeel op Linkedin

Maar ook andere sectoren in de economie verliezen in hun strijd om stikstof- en CO2-budgetten, financiële middelen en aanspraak op de publieke ruimte van de almachtige luchtvaartlobby. Dit blijkt uit eigen onderzoek waarmee researchers van SchipholWatch wekenlang zoet zijn geweest.

Wij stuitten op tal van voorbeelden van innige verstrengeling die ongezond zijn in een democratisch bestel, zoniet ronduit verwerpelijk. Beslissers in het publieke domein, die soms dubbele petten op hebben en soms vrijwel zonder democratische controle hun gang kunnen gaan.

Lobbydirecteur in Provinciale Staten
Het onderzoek naar deze praktijken startte nadat wij ontdekten dat één van de Statenleden in de Provincie Noord-Holland directeur public affairs is bij KLM. Deze Klaas Jeroen Terwal is eindverantwoordelijk voor het beïnvloeden van politici ten gunste van zijn werkgever.

Deze zelfde man blijkt zich genesteld te hebben in het hart van onze democratie, als Statenlid in Noord-Holland, zeg maar als lid van de Tweede Kamer van de provincie. Daar is hij nota bene actief als woordvoerder mobiliteit en bereikbaarheid van de VVD-fractie met de belofte zich niet in te laten met het luchtvaartbeleid.

Dat blijkt in de praktijk vies tegen te vallen. Zo zette Terwal zich actief in voor het doortrekken van de Noordzuidlijn naar Schiphol. Een project waarmee meer dan 5 miljard euro belastinggeld gemoeid is zonder een positieve maatschappelijke kosten-baten analyse en waarvan vooral KLM en Schiphol volop zullen profiteren. KLM is zelfs één van de initiatiefnemers van dit voorstel.

Dat Terwal zich heel direct bemoeit met de Noordzuidlijn blijkt ook uit vragen die hij stelde vlak na zijn installatie als Statenlid aan verantwoordelijk gedeputeerde Jeroen Olthof. Hij wil weten wat Olthof onderneemt om het doortrekken van de Noordzuidlijn te bespoedigen.

Hier bemoeit de cheflobbyist annex het Statenlid zich rechtstreeks met een project waaraan zijn werkgever groot belang hecht. Dat blijkt wel uit de reactie van KLM nadat het project groen licht heeft gekregen van de overheid. In het persbericht over het besluit hoor je bij wijze van spreken de champagnekurken ploppen.

Maar de chef-lobbyist van KLM bemoeit zich soms zelfs nog directer met het luchtvaartbeleid, in weerwil van zijn belofte om dat niet te doen. Zo stemde hij op 9 november 2020 tegen een motie van de Partij voor de Dieren voor krimp van Schiphol.

Niets doen is ook lobbyen
Naast zijn actieve bemoeienis met zaken die zijn werkgever en gelieerde bedrijven als Schiphol direct aangaan, maakt Terwal gebruik van een tweede manier om het beleid effectief te beïnvloeden. Dat is door acties nadrukkelijk na te laten, bij voorbeeld het stellen van vragen over lastige kwesties op en rondom Schiphol.

Een voorbeeld. In de provincie Noord-Holland is sprake van twee belangrijke dossiers waarin de afgelopen jaren ernstige zorgen zijn ontstaan over de luchtkwaliteit. In beide dossiers heeft het RIVM langlopend onderzoek gedaan naar oorzaken en gevolgen: Tata Steel en Schiphol.

Na de publicatie van het onderzoek naar Tata, haastte de VVD-fractie zich bij monde van Statenlid Terwal vragen te stellen die blijk gaven van diepe verontrusting. Zo vroeg hij naar de mate van verspreiding van zeer zorgwekkende stoffen en wilde hij graag dat daar nader onderzoek naar werd gedaan. Ook plaatste hij vraagtekens bij het functioneren van de meetpunten rond Tata en vroeg hij naar de gezondheidsrisico’s voor de medewerkers van de staalfabriek.

Schril contrast
De zorgen van Terwal over Tata staan in schril contrast met zijn reactie op een vergelijkbaar onderzoek naar de gezondheidsrisico’s op Schiphol. In juni 2022 publiceert het RIVM hierover een uitgebreid en verontrustend rapport. Reactie van de VVD-fractie in Provinciale Staten: niks, nada, niets. Geen enkele vraag naar aanleiding van een onderzoek dat aantoont dat honderdduizenden mensen (en kinderen) grote risico’s lopen door het ultrafijnstof van vliegtuigen.

Het is in lijn met de reactie van de provinciale VVD-ers op een eerder alarmerend rapport van de Gezondheidsraad uit september 2021. De raad adviseerde toen om uit voorzorg het vliegverkeer te reduceren en zwavelvrije kerosine te gaan gebruiken.

Dat zijn allebei maatregelen die Terwals werkgever KLM veel geld gaan kosten. En ook toen bleef de fractie angstvallig stil en bleven vragen uit. Het verschil met de zorgen over Tata is opvallend, om het netjes te zeggen.

Geen fraai beeld
Het geeft geen fraai beeld van het functioneren van de provinciale democratie. Terwal is nota bene lid van de beroepsvereniging voor public affairs, een organisatie die het lobbyen beschrijft als “het geheel van rechtmatige acties dat wordt ondernomen om de (politieke en ambtelijke) besluitvorming te beïnvloeden”.

In het geval van de KLM-lobbydirecteur gaat dat wel erg ver: hij beïnvloedt de besluitvorming als Statenlid van binnenuit en neemt zelfs deel aan beslissingen over de belangen van zijn werkgever KLM.

Meerdere deskundigen plaatsten eerder bij BNR grote vraagtekens bij deze werkwijze. Het tast de geloofwaardigheid van de politiek aan en het vertrouwen in de democratie.

Rommelen met de vliegtax
Maar Klaas Jeroen Terwal is niet de enige vinger van de luchtvaartindustrie in de politieke pap. We kijken even terug naar de herinvoering van de vliegtax in 2021. Officieel gebeurde dat om de “CO2-uitstoot door vliegen te verminderen” en om het prijsverschil met de trein en de bus – die wel accijnzen, btw en belastingen betalen – te reduceren.

De olifant in de kamer is daar de uitzondering voor overstappers, zo’n 70 procent van alle KLM-klanten, en vrachtverkeer. Beide zijn uitgezonderd van de vliegtax. Anders gezegd: vliegtax wordt alléén betaald door Nederlanders en door mensen die echt in ons land moeten zijn.

Dat is krom, want ook overstappers en vrachtverkeer veroorzaken CO2-uitstoot. Daar werden in de Tweede Kamer dan ook vragen over gesteld, door partijen als PvdD en GroenLinks. In antwoord daarop stelde staatssecretaris Van Rij destijds verrassend eerlijk dat het invoeren van de vliegtax voor deze klanten “heel eerlijk, gewoon te maken heeft met het feit dat we anders als Nederland teveel business zouden gaan missen”.

Dat heeft letterlijk niets te maken met het minder uitstoten van CO2, maar alles met de zakelijke belangen van KLM en Schiphol. Dat zijn immers de enige bedrijven die profiteren van overstappers. Andere vliegbedrijven als RyanAir of Corendon vervoeren geen transferpassagiers.

Te eerlijk
De staatssecretaris was zelfs zó eerlijk te vertellen dat het risico groot was dat in geval van tickettax voor overstappers een aantal reizigers wel eens voor de trein zou kunnen kiezen! Nota bene precies dat wat het kabinet formeel beoogt met invoering van de vliegbelasting.

Bij ons roept het de grote vraag op namens wie staatssecretaris Van Rij hier spreekt. Namens het kabinet? Of namens Schiphol en KLM? Met het realiseren van de kabinetsdoelen heeft het in ieder geval bar weinig te maken. De vlieglobby heeft hier zijn vernietigende werk weer met succes voltooid.

Hobbypiloot wordt ‘aviation executive’
Een volgend voorbeeld van belangenverstrengeling ontdekken we op het ministerie van Infrastructuur. Daar blijkt de hoogste ambtenaar die zich bezighoudt met de omstreden luchtruimherziening – waarmee straks overal boven ons land op 1800 meter hoogte mag worden gevlogen – afkomstig van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), een organisatie die meer inkomsten ontvangt als het vliegverkeer groeit.

Deze Rudy Megens is bij LVNL al sinds 2004 druk met projecten die het vliegverkeer moeten doen groeien. Volgens zijn eigen Linkedin-profiel werkte hij destijds al aan het ombouwen van Lelystad Airport tot een commercieel vliegveld voor vakantiecharters.

Hij prijst zichzelf aan als een versatile aviation executive – een veelzijdig luchtvaartmanager dus. Dat is een ronduit bizarre omschrijving voor een beleidsambtenaar die tot taak heeft een brede afweging te maken van verschillende belangen als luchtvaart, klimaat, leefomgeving, veiligheid en natuur.

Eén van de wapenfeiten die Megens over zichzelf naar buiten brengt is dat hij heeft meegewerkt aan de zogenaamde Fabec-studie. Dat is een voorloper van de huidige luchtruimherziening en heeft maar één doel: het faciliteren van 50 procent groei van het vliegverkeer.

In ieder geval was de luchtvaartsector toen, in 2008, nog eerlijk over de groeidoelstellingen. In het slotdocument van het FABEC-project wordt met geen woord gerept over reductie van CO2 of stikstofoxiden. Inmiddels durft I&W het woord groei niet meer in de mond te nemen en verkoopt het dezelfde plannen als ‘goed voor het klimaat en de natuur’.

Het beeld ontstaat van een ervaren manager die met de agenda van LVNL en de vliegsector overstapt naar het ministerie en daar direct start met het uitvoeren van de groeiplannen. Een echte luchtvaartliefhebber die na het behalen van een klein vliegbrevet koos voor een loopbaan aan de zijlijn van de vliegindustrie en vanuit het centrum van de macht alles doet om zijn geliefde sector te faciliteren.

Covid-steun KLM
Aan het begin van de Covid-crisis verbaasde vriend en vijand zich over de snelheid waarmee KLM hulp vroeg (en kreeg) van Den Haag. Het is een volgend voorbeeld van de innige verwevenheid tussen vliegindustrie en politiek.

Nog voordat KLM de gevolgen van Covid voor het eigen bedrijf goed en wel in kaart had gebracht, werd al een mailtje gestuurd aan Den Haag. Daarin vroeg het bedrijf alvast om hulp, zoals het ‘dynamisch, effectief en efficiënt meeschakelen als het gaat om het aanvragen of verlengen van ontheffingen en het voorzien in aanvullende wet- en regelgeving”.

Het zou uiteindelijk één van de duurste mailtjes in de Nederlandse politieke geschiedenis blijken: het was de voorbode naar in totaal 6,5 miljard euro aan steunpakketten vanuit de belastingbetaler richting KLM. Een stortvloed aan subsidies, gunstige leningen, kapitaalinjecties, staatsgaranties en belastinguitstel volgde.

Maar dat bleek nog niet genoeg. Toenmalig minister Cora van Nieuwenhuizen (I&W) speelde een levensgevaarlijk spel met de volksgezondheid. Op aangeven van KLM frustreerde zij een kabinetsbeslissing waardoor er (eindelijk) een negatieve coronatest zou worden geëist van vliegpassagiers. De minister ging actief op zoek naar argumenten waarom zo’n maatregel niet haalbaar zou zijn.

Pure onzin, want andere landen eisten wel een test van de passagiers. Na de bemoeienis van de minister en een ondersteunend artikel in de luchtvaartbode konden zo alsnog honderdduizenden mensen zonder test via Schiphol de wereld rondreizen.

Het is het zoveelste voorbeeld waarbij de luchtvaartlobby steun vond voor de eigen belangen ten koste van het algemeen belang, in dit geval de volksgezondheid.

Gezien alle faciliteiten die Van Nieuwenhuizen optuigde voor KLM en Schiphol, mag het opmerkelijk worden genoemd dat zij niet, zoals haar voorganger Camiel Eurlings, vanuit Den Haag direct overstapte naar KLM, maar tevreden moest zijn met een positie als deeltijdlobbyist voor de fossiele energieindustrie – een post waarvoor naar verluidt eerder al drie andere bewindslieden tevergeefs gepolst waren.

Regionale lobby
Ook op regionaal niveau timmert de luchtvaartlobby volop aan de weg. Een medewerker van de Rotterdamse omgevingsdienst DCMR werkte jarenlang aan het inmiddels mislukte participatieproces rond Rotterdam Airport. Officieel werd hij geleend van DCMR om bewoners en gemeenten te ondersteunen in het precaire proces met sterk uiteenlopende belangen.

Maar nog voordat het traject ten einde liep, stapte hij plots over naar de Schiphol Groep, waar hij trots het predikaat ‘Omgevingsmanagement’ op zijn kaartje liet drukken. Bewoners rond het Rotterdamse vliegveld uitten eerder al hun ongenoegen over de ongevraagde adviezen die zij van deze ambtenaar ontvingen. Het roept prangende vragen op over dubbele agenda’s en over de integriteit waarmee invulling is gegeven aan taken.

We geven hier slechts een handvol voorbeelden van de lange arm die de luchtvaartindustrie heeft uitgestoken richting Den Haag. In een verder verleden zijn er de voorbeelden van de minister die CEO werd bij KLM en de oud-Schiphol-directeur Gerlach Cerfontaine die op televisie meesmuilend toegaf omwonenden en de politiek voor de gek te hebben gehouden bij de aanleg van de Polderbaan.

Beslissingen zonder democratische controle
Maar ook op dit moment speelt de lobby een belangrijke rol in de dagelijkse beïnvloeding van het sociaal-maatschappelijk beleid. Onder aanvoering van Schiphol is de Metropoolregio Amsterdam (MRA) opgericht, waarin zonder enige democratische controle vergaande beslissingen worden genomen over de ruimtelijke ordening in de regio Schiphol, inclusief grote infrastructurele projecten als het doortrekken van de Noordzuidlijn, het verbreden van de A9 en de uitbreiding van de Zuidas.

In die MRA heeft de Schiphol-directie een prominente plek, naast burgemeester Femke Halsema van Amsterdam en Commissaris van de Koning Arthur van Dijk. Stuk voor stuk bestuurders zonder democratisch verkregen mandaat. Belangrijkste taak volgens de eigen website: “Het bestuur is primair verantwoordelijk voor de uitvoering van de lobby-agenda.”

Wij van SchipholWatch werden heel boos tijdens het onderzoek voor dit artikel. Wij hopen dat u dat nu ook bent na het lezen ervan.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.8 / 5. Aantal stemmen: 141

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Wouter

  Ik snap nu wel waarom die boeren niet met hun trekkers de boel bij Schiphol blokkeren: Schiphol is een melkkoe!

 2. Schiphollen, dag en nacht

  Tjonge jonge, WAT staat er op nu.nl?
  Kan toch net waar zijn!
  https://www.nu.nl/economie/6241049/schiphol-kocht-al-voor-16-miljoen-euro-stikstofrechten-van-boeren.html
  Die boeren lachen zich helemaal dood.
  Zeker weer van ons belastinggeld?

  1
 3. Thomas

  Er wordt in het artikel gesproken over “innige verstrengeling”. Dat klinkt bijna lief. Ik vertaal dit voor mezelf in “corrupt tot op het bot”. En dat de betrokken overheidsinstanties hier niet keihard tegen optreden maakt ze en ongeloofwaardig, deelgenoot aan het ondermijnen van de democratie en simpelweg medeplichtig aan deze corruptie. Dit soort figuren moet gewoon strafrechterlijk worden vervolgd.. niet alleen voor corruptie wat mij betreft, maar ook wegens misdaden tegen de menselijkheid.

  14
 4. Mike

  Weet ik nu eindelijk waarom de DCMR altijd zo veel luchtvaartpropaganda schrijft in de rapportages en de mensen zo veel mogelijk wegzet als veelklagers en lastige personen.
  Net als BAS, zijn ook zij dus volledig in control van de luchtvaart.
  Het vermoeden was er al, bevestiging is er voor mij nu bestempeld !

  ALLE bedrijven hebben een machitge lobby en de luchtvaart is daar geen uitzondering in. Allemaal bij elkaar op schoot in de raad van besturen en onder elkaar ouleren om een keer directeur te mogen zijn. Het is net de kleuterschool.
  In deze context moet dus vooral de controlerende instantie meer macht krijgen en niet teruggefloten kunnen worden door de vriendjespolitiek.
  De NVWA mag bedrijven sluiten bij slechte hygiene, de gemeente mag bedrijven sluiten op basis van overlast. Eigenlijk op de momenten dat men de vergunning te buiten gaat.
  Dit zou richting alle grote bedrijven niet anders moeten zijn.
  Of het nu KLM, Chemours, Tata, DSM is. gewoon sluiten die boel, vanwege overtreden van de vergunning of gewoon omdat men al geenvergunning heeft.
  Zo moeilijk mag dat toch niet zijn ??

  14
 5. M.Pool

  Twee suggesties om efectief actie te ondernemen.
  – Steun MOB, mobilisation for the environment, dat processen voert tegen het negeren van de milieuvoorschriften; en RBV, recht op bescherming tegen vliegtuighinder, dat een proces voorbereid om een einde te maken aan het verstoren van het wonen.
  – En de tweede lange route, wordt actief lid van een milieuvriendelijke partij; en ga de provinciale staten of de kamer in.

  Daarnaast vraag ik mij af of de ontvlechting van de staat en Schiphol, dus het verkopen van alle aandelen door de staat en van Schiphol een normaal bedrijf te maken, lobbyen en om subsidie bedelen moeilijker zou maken.

  13
  • rrustema

   Het klinkt als een goed idee, om van Schiphol een normaal bedrijf te maken. Maar ik vermoed dat het ooit een staatsonderneming is geworden omdat er een publieke taak in zit om een vliegveld uit te baten. De publieke taken moeten dan eerst uit het huidige bedrijf worden gehaald. Het lijkt me ook dat de grond geen eigendom wordt van dat geprivatiseerde Schiphol. Die moet van de overheid blijven. Maar de kosten van vervuiling moeten wel voor het bedrijf Schiphol worden. Dat kan dan ook gelijk het failliet betekenen van het bedrijf…

   9
 6. Ellen Weers

  Dit artikel moet echt veel breder worden gedeeld via alle mediakanalen. Echt mensen, dit is niet de democratie verstikken maar de democratie ontkennen, negeren, belachelijk maken. Door de partij die al veel te lang op alle publieke waarden zwaar verlies draait. Heel graag brede publiciteit van dit uitstekende onderzoek!

  10
 7. B. van Marlen

  Pecunia olet! Ik kwam niet voor niets met de term: ‘Schiphol Schoelje’! Mijn cursus ‘Schiphollen – Liegen en Bedriegen’ blijft helaas nog steeds actueel. Het schunnige spel wordt voortgezet met het opkopen van stikstofrechten van boeren om verder te groeien en Lelystad Airport te openen.

  En vergeet niet: dit allemaal geholpen door het kritiekloze vliegvee, dat doorgaat met vliegconsumeren.

  Wat we kunnen doen? Het meest effectief zou zijn: de vliegsector geheel links laten liggen en volkomen weigeren er gebruik van te maken, zoals ik. Helaas verwacht ik weinig van de Nederlander op dit punt.

  Dan maar naar de rechter in de hoop dat deze ook niet gecorrumpeerd is.

  14
 8. Jaques

  Ik krijg bij ieder artikel steeds meer het gevoel dat er met name bij de VVD heel veel schimmige activiteiten plaatsvinden. Wat levert die partij een stel questieuze bestuurders af. Vinden we het gek dat een steeds groter deel van de bevolking zich door populistische partijen laat inpalmen. Dat lijkt mij een rechtstreeks het gevolg van dit VVD beleid.
  Wat mijn echter zou tegenvalt is dat bij iedere onthulling die ik op Schipholwatch lees er eigenlijk geen enkele reactie in de landelijke pers volgt. Is die ook ingepalmd?
  Het Openbaar Ministerie doet ook niets. Van een gemeentebestuurder uit Haarlemmermeer snap ik de verwevenheid met Schiphol nog wel. Maar dat zelfs inspraakreacties van gemeentes als Uithoorn en Amstelveen tegenvallen is echt erg. De gemeentebestuurders komen gewoon niet op voor de burgers van hun eigen gemeente. Maar ja, ook in die gemeentes zit de VVD in het college.
  En de lobby voor het doortrekken van de noord/zuidlijn naar Schiphol is natuurlijk ook idioot. Meer dan de helft van alle OV investeringen gaan naar die lijn terwijl daar al een volwaardige spoorlijn loopt.
  En noord-nederland moet voor de zoveelste keer achter het net vissen.
  Het moet nu echt klaar zijn met dit gedonder.
  Zou het een goed idee zijn om een stemwijzer online te gaan zetten bij de eerstvolgende verkiezingen waarin met name ook luchtvaart standpunten getoetst worden?
  Of een website waarin per luchtvaartdossier stemming bijgehouden hoe elke politieke partijen gestemd heeft. Zodat het elektoraat dat van overmatig luchtvaart gebruik af wil, zijn stem strategischer kan inzetten.

  23
  • rrustema

   Ja Jacques, op deze plek hebben we ons al eens eerder verwonderd over (de psyche van) het VVD-electoraat. Ten eerste kan de burger natuurlijk maximaal inconsistent zijn.

   Enerzijds kunnen ze Mark Rutte een toffe gast vinden en hem verantwoordelijk houden voor dat het persoonlijk heel goed met ze gaat: hun grote huis, auto, tweede huis/caravan en levensstijl met barbecue. Als je dat wil beschermen stem je op de VVD. Hoe het met land, de natuur of wat dan ook gaat is dan iets waar je de VVD niet de schuld van geeft. Dan zeg je dat er gewoon ‘schonere technologie’ moet komen, en snel!

   Tegelijk kan diezelfde burger ook heel verontwaardigd zijn over de indeling van het luchtruim, de dreiging van laagvliegende vliegtuigen over het mooie vrijstaande huis onder de vliegroutes van Lelystad. Boos tot op het bot, spandoeken in de tuin enzo. Laat die vluchten op Schiphol blijven! En zelf ook af en toe vliegen natuurlijk.

   Ten tweede wil de VVD-burger niet graag de eigen welvaart opgeven. Dus minderen en matigen past daar niet bij. Schiphol moet verhuizen naar zee, er moeten schone vliegtuigen komen of misschien zelfs dat het KLM-verdienmodel op basis van overstappers niet deugt en weg moet. Dat kan je allemaal vinden en nog steeds VVD blijven stemmen.

   Er zijn ook geen goeie alternatieven voor de VVD om jou als welvarende, liberale middenklasse burger te beschermen. Alles links van het CDA graait in je portemonnee en verhoogt belastingen of maakt je met betuttelende regeltjes het leven zuur.

   Aan de rechterkant van de VVD is het een rommelig gezelschap met rare stokpaardjes. Heel vermakelijk om over te lezen in de Telegraaf, maar te gevaarlijk om op te stemmen als je vermogend bent.

   13
 9. rrustema

  Ik pik even een van de krenten uit de volle mand: vliegtax is dus potentieel heel geschikt om de keuzes van consumenten te veranderen!

  Minister zegt het zelf, als reden om het niet in te voeren. Bij overstappers meer dan bij de anderen. Die zijn een soort ‘sitting ducks’ en betalen bij, met beperkte gedragsverandering.

  Terwijl die overstappers hier praktisch niet stemmen noch wonen. Normaal is dat waar je vanuit de politiek vooral rekening mee houdt, maar als het om Schiphol gaat plots niet. Kleine maatregel, groot plezier.

  18
 10. Josje

  Het inkijkje in de wereld van de luchtvaartlobby maakt steeds meer duidelijk. De lucht die we dagelijks inademen, de blauwe hemel, de weidsheid, het is allemaal allang niet meer van ons. De hele ‘airspace’, zowel ‘upper’ als ‘lower’, is een commercieel product geworden dat ‘service quality’ moet opleveren voor de vliegconsument. Dat ze dat bij KLM geloven, nou ja. Maar dat er bij de overheid niemand achter zijn oren krabt bij de verzoeken om meer ‘service’, om ‘dynamisch, effectief en efficiënt meeschakelen’ ten behoeve van een ‘pan-Europees en mondiaal level playing field’, en ambtenaren en ministers zich haasten om deze sector op zijn wenken te bedienen, dat verbaast me toch nog. Ik dacht dat we in een democratie leven. Ik dacht dat niemand zich eenzijdig een belangrijk element van onze fysieke omgeving mag toe-eigenen voor commerciële exploitatie. Ik dacht dat er veel meer belangen bestaan dan alleen dat van de luchtvaartindustrie. Ik dacht dat al die hoog gekwalificeerde overheidsdienaren dat toch zouden begrijpen. Sterker, dat de overheid er is om een zorgvuldige belangenafweging te maken. Maar nee. We moeten het ze gaan uitleggen.

  24
 11. Ciska Rijswijk

  Boos, heel boos! Machteloos ook. Wat kunnen we doen?

  20
 12. Fokko

  Ja, steeds bozer. We wonen toch in een gidsland? Of is het toch een bananenrepubliek?

  27
 13. Js

  Ja, zeker boos. Bovenal voel ik me echter heel machteloos. Zo veel voorbeelden en bewijzen van laakbaar handelen door opvolgende kabinetten als het gaat om de luchtvaart. Maar wat kunnen we nog doen?

  35
  • JAN Rooijakkers

   We kunnen zeker wat doen ! Op de eerste plaats verricht Schipholwatch geweldig werk met onderzoek en artikelen die naast een deel van de publieke opinie ook pers en beleidsmakers, waaronder TK bereiken. Tevens kunnen we door onderzoek (keer op keer) aantonen dat veel van door de “Industrie” en Ministerie gepresenteerde cijfers FOUT zijn. Opzet ligt voor de hand, maar is soms moeilijk te bewijzen.
   Ten derde kunnen door het aanspannen van rechtszaken en eventueel door aangifte van strafbare feiten van beslissende invloed zijn. Er wordt niet voor niets (van ons belastinggeld) een speciale afdeling bij het Ministerie opgetuigd “Om Schiphol aan een natuurvergunning te helpen”. Ook dat is volstrekt onaanvaardbaar qua governance. Of is het echt PANIEKVOETBAL ?
   Volhouden dus !

   38
   • Josje

    Daarnaast kunnen we zelf onze lokale bestuurders aanspreken, het gesprek aangaan met buren en collega’s, Vliegherrie-stickers plakken, meedoen aan demonstraties, ervaringen delen op Twitter etcetera. En het is ook denkbaar dat er collectief acties van burgerlijke ongehoorzaamheid worden georganiseerd. Bijvoorbeeld weigeren een deel van de belasting te betalen waarmee de illegale en schadelijke bedrijfsvoering van Schiphol wordt betaald. Als veel mensen meedoen zou dat signaal ongetwijfeld worden opgepikt door de media.

    7
 14. Michiel

  Ik denk dat we wel bezig kunnen blijven maar ik zou Rene van der Ent aan dit lijstje willen toevoegen.

  Eerst via ministerie Infrastructuur en Waterstaat projectdirecteur van Lelystad Airport. Deze zomer suste hij opeens namens het RIVM bezorgde burgers in een zaaltje tijdens een informatieavond in de Haarlemmermeer. Die waren ongerust afgekomen op het uitgekomen en zeer zorgwekkende rapport over ultrafijnstof rond Schiphol. “Mensen, er moet nog meer onderzoek komen want er is nog veel onduidelijk over de gevolgen”.

  Juist… op andere luchthavens, in andere landen, is er al meer duidelijk, dat spul is dodelijk. Hier kijken we nog even weg terwijl Jurgen Nobel (VVD Haarlemmermeer) het zaaltje met grote glimlach vertelde hoe graag mensen in de Haarlemmermeer wonen.

  Ziekmakend hoe kansloos gezondheid, burgerrechten en klimaatrechtvaardigheid zijn in dit land.

  62

Geef een reactie

Translate