Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Politiek

Luchtruimherziening: I&W sjoemelt de weg vrij naar 800.000 vluchten op Schiphol

luchtruim met vliegtuigstrepen

De totstandkoming van de Luchtruimherziening is een schoolvoorbeeld van lelijke politiek (foto: Han van Staveren)

4.9
(155)

Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) misleidt de Tweede Kamer en de samenleving door te beweren dat de Luchtruimherziening leidt tot verduurzaming en tot minder hinder voor de burgers.

Deel op XDeel op Linkedin

De Luchtruimherziening volgt direct uit de eerdere Luchtvaartnota, een document waarin het luchtvaartbeleid voor de komende decennia werd vastgelegd. Dat stuk werd zonder debat en stemming in het parlement bij besluit van minister Mark Harbers (VVD) tot beleid gepromoveerd.

Dringende adviezen van de Commissie Milieu Effect Rapportage (CMER) over beide documenten zijn volledig genegeerd. Deze commissie, die nieuwe plannen controleert op al te negatieve gevolgen voor het milieu, sprak zich vernietigend uit over de Luchtruimherziening, zoals eerder ook over de Luchtvaartnota en het Luchthavenverkeersbesluit voor Schiphol.

Grote infrastructurele plannen moeten volgens de wet via een zogenaamde milieu-effectrapportage (mer) worden voorgelegd aan de commissie, maar met de daaruit volgende adviezen blijkt I&W vervolgens niets te doen. Het ministerie verslijt de commissie opzichtig voor gek.

Veel nieuwe Kamerleden
Het risico bestaat dat de Tweede Kamer, met daarin relatief veel nieuwe Kamerleden, de voorgeschiedenis van de herziening niet volledig in het vizier heeft en daarom de onregelmatigheden over het hoofd ziet. Veel zal afhangen van de inbreng van coalitiepartners D66 en ChristenUnie.

Via het programma Luchtruimherziening wil het ministerie de indeling van het Nederlandse luchtruim en de vliegroutes opnieuw indelen. Het is daarmee een van de belangrijkste pijlers onder het luchtvaartbeleid.

De keuzes die nu gemaakt worden, zijn bepalend voor de kwaliteit van de leefomgeving, de volksgezondheid (denk aan de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen en de geluidshinder), de bescherming van de natuur en, niet onbelangrijk, de beschikbare ruimte voor woningbouw.

Anderszijds bepaalt de Luchtruimherziening hoeveel vluchten aan de luchtvaartsector worden toegekend en waar de toestellen al dan niet mogen vliegen. Het is dan ook van het grootste belang dat de herziening op een afgewogen en rechtmatige manier tot stand komt. En daar – zo blijkt – gaat het totaal mis.

Illegaal startpunt
Iedere MER gaat uit van een beginsituatie. Vanuit dat startpunt wordt beoordeeld of de nieuwe plannen niet leiden tot al te negatieve effecten voor het milieu. Bij de Luchtruimherziening vinden we daar het eerste grote manco. Het door I&W aangehouden startpunt is namelijk de huidige situatie.

Dat is de situatie waarin Schiphol, Eindhoven Airport, RTHA en MAA al jaren zonder de verplichte natuurvergunning opereren, waarin geen van de vliegvelden over de benodigde stikstofrechten beschikt en veel meer stikstof uitstoten dan toegestaan is.

De situatie ook waarin het Luchthavenverkeersbesluit (LVB) van Schiphol onrechtmatig is, waarin Schiphol zonder geldig LVB niet eens in gebruik zou mogen zijn, waarin de Polderbaan illegaal is aangelegd en Schiphol al bijna tien jaar lang de wettelijke geluidsnormen overschrijdt.

Ambtenaren I&W spreken zelf over legaliseren
Al deze informatie over de huidige illegale situatie van Schiphol en de andere vliegvelden moest boven water worden gehaald door informatieverzoeken op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob), inmiddels vervangen door de Wet open overheid (Woo).

In de stukken spreken zowel topambtenaren van I&W als leden van de Commissie MER zelf herhaaldelijk over het (zoveel als mogelijk) legaliseren van de huidige operatie. Dan resteert maar één conclusie: de huidige situatie van de vliegvelden is illegaal.

Door toch te rekenen met deze niet-legitieme situatie, wordt feitelijk de huidige status gelegaliseerd. En als bonus creëert I&W de mogelijkheid voor de luchtvaart om fors uit te breiden.

Luchtvaartnota als basis
Een belangrijk tweede manco in de Luchtruimherziening is het gebruik van de Luchtvaartnota als legitimatie voor de gemaakte keuzes. Over die nota, die bol staat van het groeidenken, bracht de Commissie MER een vernietigend advies uit: “De Commissie concludeert dat het rapport niet aansluit bij de nota” en “dat bruikbare milieu-informatie om concrete doelen of maatregelen te onderbouwen, nog niet beschikbaar is”.

Daar zit geen woord Spaans bij. CMER: “De nota legt weliswaar een reductiedoel voor CO2 vast, maar benoemt verder geen concrete doelen voor luchtkwaliteit, geluid of bescherming van de natuur”. Niets meer en niets minder dan broddelwerk dus, aldus de gezaghebbende commissie.

Brandbrief regionale bestuurders
Diezelfde Luchtvaartnota kon ook al niet op draagvlak rekenen bij de bestuurders in de regio Schiphol. Vier provincies en meer dan vijftig gemeenten, verenigd in de Bestuurlijke Regie Schiphol, stuurden er een brandbrief over naar Den Haag.

“Er lijkt gekozen te worden voor groei, zonder dat randvoorwaarden zijn gedefinieerd. Daarmee lijkt de afweging tussen groei en leefbaarheid uit balans. Zo wordt gesproken over groei onder voorwaarden terwijl veel knelpunten nog niet zijn opgelost. Zelfs de huidige operatie is nog steeds niet juridisch verankerd”, meldden de bestuurders over de Luchtvaartnota.

“Nut en noodzaak, de consequenties voor de omgeving, de keuzes die daarbij worden gemaakt tussen diverse publieke belangen en de gevolgen daarvan voor het ruimtegebruik, de gezondheid en het klimaat zijn niet in beeld gebracht. Ook ontbreekt inzicht in de sturingsinstrumenten. Zelfs de grenswaarden waarop het kabinet wil gaan sturen, zijn niet helder.”

Conclusie van de gedeputeerden en wethouders: “De Luchtvaartnota kan in zijn huidige vorm niet op regionaal draagvlak rekenen”.

Geen goed zicht op maatschappelijke gevolgen
Zelfs de eigen ambtenaren van I&W bij het Kennisinstituut voor Mobiliteit vonden de Luchtvaartnota ondoordacht: “De MER geeft, door het niet beschouwen van een aantal belangrijke componenten van maatschappelijke welvaart, geen beeld van de volledige economische effecten, noch van de effecten voor Nederland als geheel. De aanpak geeft nog geen goed zicht op de effecten van de gekozen strategie.”

De Luchtvaartnota rammelt dus aan alle kanten, een feit waarover vrijwel alle belangrijke adviseurs van de regering het eens zijn.

Desondanks promoveerde minister Mark Harbers (VVD) de nota op uiterst ondoorzichtige wijze tot staand beleid. Tot grote verbazing van Tweede Kamerleden kreeg het parlement niet de kans over de nota te stemmen. Ineens was die nota – per decreet – leidend verklaard.

Overal laagvliegen
Deze zelfde nota wordt nu gebruikt als basis voor de keuzes uit het programma Luchtruimherziening. En dat heeft grote consequenties. Een voorbeeld: dankzij de Luchtruimherziening mag de geluidsoverlast van vliegtuigen boven de 1800 meter straks buiten beschouwing worden gelaten. Boven heel Nederland komen straks de beruchte laagvliegroutes, nodig om de beoogde capaciteitsvergroting van het luchtruim mogelijk te maken.

Maar een vliegtuig op 1800 meter vlieghoogte veroorzaakt – vooral in landelijk gebied – een zeer indringend geluid, zelfs binnenshuis. Zo’n vliegtuig haalt mensen middenin de nacht uit hun slaap, niet alleen in de regio’s rond vliegvelden, maar voortaan door heel Nederland.

Zo’n verslechtering van de leefomgeving wordt door I&W kennelijk geaccepteerd terwijl belangrijke wakers over onze gezondheid als GGD GHOR en RIVM recentelijk nog waarschuwden voor de ernstige gezondheidseffecten van slaapverstoring door vliegtuigen.

Hoogfrequente vliegroutes
Een andere belangrijke keuze in de Luchtruimherziening is die voor vaste en hoogfrequente vliegroutes, in de volksmond ook wel herrie-goten genoemd, die voor mensen direct onder die vliegpaden vergaande consequenties krijgen.

De keuze is rechtstreeks afkomstig uit de rammelende luchtvaartnota, en zal leiden tot ongekende overlast voor tienduizenden mensen die de facto worden gedegradeerd tot tweederangs burgers.

Zij worden opgegeven en kunnen na invoering van de satellietnavigatie maximaal iedere 70 seconden een laagvliegend toestel over hun huis verwachten. Maar omdat deze mensen toch al als gehinderde zijn bestempeld, leidt het extra vliegverkeer op papier niet tot extra hinder.

De vliegindustrie krijgt hier van I&W gratis vrijwel onbeperkte ruimte om door te groeien. De omwonenden betalen met hun gezondheid.

Routes nog steeds niet ingetekend
Houdt het dan nooit op? Nee, want er is nog veel meer mis aan de Luchtruimherziening. Zo bracht de Commissie MER in april 2021 een advies uit over de door I&W opgestelde milieueffectrapportage voor de Luchtruimherziening. Daarbij ging het specifiek over de gekozen ‘voorkeursvariant’, de hoofdrichting op basis waarvan de nieuwe indeling van het luchtruim moet worden bepaald.

Daarbij wordt geen enkele informatie gegeven over waar de vliegroutes komen te liggen en hoe vaak en op welke hoogte de vliegtuigen gebruik gaan maken van die routes. Het is letterlijk koffiedik kijken.

Het is een tactisch handigheidje van I&W om maatschappelijke onrust en protest in deze fase van plannenmakerij te voorkomen. Bewust wordt in het midden gehouden wie er hoeveel last gaat krijgen van de nieuwe indeling. De effecten zijn onmogelijk in te schatten door deze werkwijze.

Alleen gemiddelden in kaart
De Commissie MER is er niet mild over. “Het rapport beschrijft alleen de gemiddelde milieugevolgen van de luchtruimherziening. De regionale gevolgen zijn niet in beeld gebracht.”

“Deze gevolgen kunnen echter zo omvangrijk zijn dat nu gemaakte keuzes en uitgangspunten voor de herziening onwenselijk of mogelijk zelfs onhaalbaar zijn. Zo kan de extra route naar Schiphol voor nieuwe geluidgehinderden zorgen in de provincies Utrecht en Gelderland.”

Hiermee legt de commissie de vinger op de zere plek. Het ministerie probeert op basis van bewust onvolledig gehouden informatie een afslag te nemen die later kan blijken onacceptabele consequenties te hebben, zoals een forse vergroting van de geluidshinder op lokaal niveau. Een terugweg is dan niet meer mogelijk. De Commissie MER stelt terecht het totaalbeeld te willen hebben voordat belangrijke keuzes worden gemaakt.

Nog veel meer mis
De Commissie heeft nog veel meer kritiek op de luchtruimherziening, zoals over de gevolgen voor de woningbouw, de samenhang met andere opgaven en besluiten, het ontbreken van alternatieven voor de gekozen structuur, de regionale verdeling van milieueffecten en de gemankeerde beschrijving en beoordeling van milieugevolgen als geluid, natuur en het risico op vliegrampen.

De geïnteresseerde lezer vindt het complete verhaal in het toetsingsadvies van de commissie, gedateerd op 21 april 2021.

Als kers op de pudding wijst CMER in dit advies heel expliciet op haar eerdere advies over de Luchtvaartnota. Zij geeft hiermee duidelijk aan dat die nota onbruikbaar is als uitgangspunt voor de luchtruimherziening. Het is te hopen dat onze parlementariërs dit glasheldere signaal oppikken en het op waarde weten te schatten.

Anderhalf jaar huiswerk gedaan
Na deze stortvloed van kritiek op de Luchtruimherziening zou de burger mogen verwachten dat I&W het huiswerk opnieuw zou maken en de aanpak grondig zou herzien. Daar neemt het ministerie dan ook anderhalf jaar de tijd voor, tot vorige week.

Maar uit de stukken die minister Harbers naar de Tweede Kamer stuurde, blijkt dat van aanpassingen geen sprake is. Het plan is – ondanks 2200 ingediende zienswijzen én de kritiek van de Commissie MER – vrijwel ongewijzigd, zo leert de tegelijkertijd gepubliceerde beslisnota. Kennelijk had geen van de meer dan 2000 bezwaarmakers iets zinnigs te melden. Of pasten de ingediende zienswijzen gewoon niet in de door I&W gedroomde uitkomsten?

Advies I&W: gewoon doorgaan met de ongewijzigde Luchtruimherziening, ondanks alle kritiek en bezwaren.

In persberichten presenteert I&W de onveranderde oude plannen nu als “schoner en stiller vliegen door nieuwe indeling luchtruim” en “met de voorkeursbeslissing is een belangrijke stap genomen op weg naar het verduurzamen van het gebruik van het Nederlandse luchtruim”. Het vernietigende oordeel van de CMER wordt weggemoffeld: slechts de schaarse positieve opmerkingen van de commissie worden breed uitgemeten in die berichtgeving en de geconstateerde onzekerheden worden omgebogen tot pluspunten.

Parallel universum
De ambtenaren van I&W lijken te leven in een parallel universum. De verschillen tussen de framing door I&W en het daadwerkelijke advies van de Commissie MER zijn van het formaat Grand Canyon. Het zijn twee totaal verschillende werelden.

Vanwege de belangrijke positie die de commissie wettelijk bekleedt, kon I&W niet helemaal voorbijgaan aan de kritiek. In de afgelopen anderhalf jaar zette het ministerie ingenieursbureau Royal HaskoningDHV aan het werk om een aanvulling te schrijven op de oorspronkelijke milieueffectrapportage.

Dat advieswerk leverde geen verbeteringen op van de plannen, maar mondt uit in een aantal toegevoegde ‘factsheets’. Daarin legt HaskoningDHV de oorspronkelijke plannen in Jip & Janneke-taal uit aan de deskundigen van de commissie. De feite worden gereduceerd tot slechts “interpretaties”. Het is bijna Trumpiaans en leest alsof de brugklasleerling een hoogleraar uitlegt hoe de vork in de steel zit.

Commissieleden allemaal zwaargewichten
De Commissie MER is samengesteld uit doorgewinterde experts met veel verstand van de materie. Als deze specialisten adviezen geven of kritiek hebben, dan komt dat niet voort uit een gebrek aan kennis, maar uit het feit dat er iets mis is met de plannen. Bij voorbeeld omdat uitkomsten niet deugen, uitgangspunten onjuist zijn of dat plannen te vaag zijn.

Na zo’n stevige kritiek is het gebruikelijk dat de aanvullingen en aanpassingen in de plannen opnieuw worden voorgelegd aan de commissie. Dat durft I&W kennelijk niet aan. HaskoningDHV hierover: “Het oorspronkelijke plan biedt samen met de aanvulling, naar het oordeel van het bevoegd gezag, afdoende onderbouwing van de genomen beslissing”.

Niet duidelijk is wie of wat het ingenieursbureau hier bedoelt met het ‘bevoegd gezag’, maar het lijkt erop dat hiermee I&W zelf of de minister wordt bedoeld. Het zoveelste voorbeeld van de slager die zijn eigen vlees keurt.

Met dit programma stelt I&W alles in het werk om zoveel mogelijk groei van de luchtvaart te faciliteren, negeert het voor de zoveelste keer de dringende adviezen en kritiek van de Commissie MER en probeert ze de sectoragenda door de Kamer te rommelen.

Parlement moet Commissie MER steunen
Het is te hopen dat het parlement zich de gang van zaken aantrekt en ingrijpt. De Commissie MER heeft de steun van de Tweede Kamer nodig, omdat zij anders geen bestaansrecht meer heeft. Welk nut heeft een onafhankelijke toetsingscommissie als een ministerie zich keer op keer niets aantrekt van de adviezen? En daar keer op keer mee wegkomt?

Met de Luchtruimherziening geeft het ministerie van I&W wederom haar visitekaartje af. De ambtenaren doen waar ze goed in zijn: het maximaal faciliteren van de vliegindustrie door regels en feiten te verbuigen of te negeren.

De herziening is de zoveelste illustratie van de veel te grote verwevenheid van het ministerie met de vliegsector. Alle goedbedoelde adviezen worden in de wind geslagen in een nieuwe poging groei van het vliegverkeer voor mekaar te krijgen. Het ministerie schuwt daarbij niet de Tweede Kamer en de burger om de tuin te leiden met onvolledige, zwaar bekritiseerde en gemanipuleerde documenten.

Oproep aan Tweede Kamer: wakker blijven!
SchipholWatch roept alle leden van de Tweede Kamer op, en in het bijzonder de leden van de Vaste Kamercommissie voor I&W, nu zeer alert te zijn. De luchtruimherziening is in zijn huidige vorm een ware aanslag op de gezondheid van de burger, op de kwaliteit van de lucht die zij inademen, op de staat van kwetsbare natuurgebieden door stikstofdepositie en op de mogelijkheid broodnodige nieuwe woningen te kunnen bouwen.

En, last but not least, een aanslag op het klimaat en daarmee in conflict met de afspraken uit Parijs. Want alle framing van I&W ten spijt: dit programma beoogt het aantal vliegbewegingen op Schiphol te kunnen laten groeien tot een onvoorstelbare 800.000 per jaar. Zoals klip en klaar blijkt uit de Luchtvaartnota die ten grondslag ligt aan deze Luchtruimherziening.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.9 / 5. Aantal stemmen: 155

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Stein

  Ik moet altijd denken aan de film de Godfather waarin Michael Corleone de toekomst overpeinst en de historische woorden uitspreekt: “We have to go legit”..We zijn inmiddels twee en halve generaties verder,en inderdaad,de maffia is de baas in veel “bovenwereld”sectoren en inmiddels dus ook doorgedrongen in de (wereldwijde) politiek…Ik bedoel,als je bovenstaande leest kan je mij niet wijsmaken dat dit fatsoenlijke lieden zijn die over deze materie beslissen. En zo dreigen grote groepen burgers voor de zoveelste keer tenonder tegaan aan de dictatuur van de meerderheid,die zich met allerlei gesjoemelde bochten en slinkse wegen verrijkt ten kosten van de minderheid die geheel buitenspel gezet word…

  10
  • Johan

   Het zure is dat de meerderheid van het volk blijft stemmen op partijen die dit beleid goedpraten.
   Op een bijeenkomst van een vereniging die tegen geluidhinder van Schiphol mobiliseert werd in december 2021 aan de 100 aanwezigen gevraagd wie het afgelopen jaar (corona jaar!) Zelf gevlogen had. Dat bleek 90%.
   Als zelfs de gehinderden zelf het vliegtuig nemen en op VVD of CDA of D66 stemmen of op een partij op de rechterflank van het politieke spectrum…. Dan zal er niets veranderen

   6
 2. Manon ter Steege

  Volgens mij moeten we er een stap voor beginnen. De provincie Zuid-Holland is de meest vervuilde provincie van ons land. Dus weg met het hele olieraffinaderijencomplex, dan krimpt Schiphol meteen mee.
  Ik snap ook niet dat mensen nu boos zijn op de soep-gooiers, omdat zij schilderijen vernielen. Iedereen die het vliegtuig instapt, vlees eet, doet dat n.l. ook. Misschien indirect, maar straks zwemmen de schilderijen in de zee i.p.v. een enkel schilderij in de soep.

  3
 3. Dirk

  Wat mij altijd verbaasd is hoe weinig media dit oppakt .. als journalist is dit toch iets waar je jezelf in vast zou willen bijten .. onderste steen boven .. dat is de basis van journalistiek…
  Komt dit niet bij de juiste mensen terrecht of is er een democratische dictatuur inmiddels ….

  13
 4. ir. B. van Marlen

  Mijn blog is nog steeds actueel, dat blijkt hier ook weer uit. Dezelfde leugenachtige retoriek, alles om groei weer mogelijk te maken en door te drukken, Harbers = Van Nieuwenhuizen 2.0. Op naar de rechter! We zijn hard op weg de 2 graden opwarming te overstijgen, elke groei moet van de baan!

  Rechts NL is volledig van het padje geraakt. Dat kan ook niet anders, men heeft er zelf nooit de hinder van en de salarissen zijn hoog genoeg!

  9
 5. Dick

  Geen woorden voor … wat een criminelen….

  16
 6. Gerry

  Ik heb het artikel een paar keer moeten lezen, omdat ik er telkens kotsmisselijk van werd en niet verder kon gaan. Ik geloof in onze democratie, maar heb geen vertrouwen meer in onze overheid. Ik ben geen wappie (heb alle vaccinaties gehad), ik hang het reptielengeloof niet aan (integendeel, ook die berichten vind ik afstotelijk), ik ben een gewoon mens en maak me zorgen. Vooral om de toekomst van mijn kinderen en kleinkinderen. Josje, een eerdere melder, vroeg de politici om wakker te zijn. En wat gebeurt er als die dat niet zijn? Hoe kan het afschuwelijke toekomstbeeld waarin Schiphol uitbreidt naar 800.000 vluchten gestopt worden. Dit is toch niet meer van deze tijd? Een bedrijf dat, als de stikstofuitstoot boven de 900 meter meegemeten zou worden, op de eerste plaats van de grootste stikstofuitstoters zou staan en dan toch nog wordt gesteund door onze overheid? We zijn een bananenrepubliek aan het worden, een apenland. Ik wil zo graag geloven in onze democratie, maar begin mijn geloof daarin te verliezen.

  37
 7. Kijk naar de toekomst

  I&W MINISTER NEGEERT STAAND BELEID VIA “NETWERK-CORRUPTIE”

  Onlangs werden 4 Provincies en 56 gemeenten in de Noord- en Zuidvleugel tot NOVEX-gebied verklaard. Deze “Schiphol-regio” wordt – onder regie van meerdere vakministers – de basis voor een door de Schiphol Groep c.s. nagestreefde “Holland Metropool”. Veel gekker moet het niet worden?

  Alle besluitvorming rond infrastructuur vindt plaats rond de Schiphol HUB en satelieten. Staand beleid inzake “modal shift” van weg naar water en van kortere afstandvluchten naar het spoor wordt volledig genegeerd door een volledig met luchtvaart doordrenkt ministerie!

  Het was PvdA premier Wim Kok die destijds het ministerie door de Rand Organisation (tijdelijk bedrijf: Rand Holland) liet omvormen tot wat het nog steeds is: een volledig op luchtvaart en Metropoolvorming (“Operatie Delta Metropool”!) gericht ministerie, dat nimmer op samenhangend wanbeleid wordt aangesproken.

  Nu de Zuidvleugel – en met name Rotterdam – de wrange vruchten van deze situatie gaat plukken zou echter een kentering plaats kunnen vinden. Want het nieuwe College aldaar laat zich met wat fooien afschepen. Een kentering wordt mogelijk wanneer de integriteitsvraag keihard gesteld wordt en het fenomeen van de “netwerk-corruptie” door topbestuurders via Metropoolregio’s en “Economische Raden rond de Metropool van Morgen” scherp wordt veroordeeld!

  15
 8. Josje

  Complete minachting voor de burger, de leefomgeving en de democratie. Alles wordt uit de kast getrokken om de groeiagenda door te drukken; het lijkt alsof men van de luchtvaart een religie heeft gemaakt. Misschien omdat vliegen het ultieme symbool is van dit laat-kapitalistische tijdgewricht : globalisme, ongebreideld consumeren, status, zowel voor de consument (weekendje shoppen in Milaan) als de bestuurder (internationaal telt Nederland mee vanwege de hubfunctie).
  Hiervoor wordt de regulering van de sector en het beleid bewust zo gecompliceerd mogelijk gemaakt, zodat niemand meer het overzicht heeft. Regels worden omzeild, politieke trucs uitgehaald. Van handhaven van normen voor het vliegverkeer is al tijdenlang geen enkele sprake, dankzij zo’n truc (‘anticiperend handhaven’ oftewel gedogen), die in de praktijk desastreus is uitgepakt. Het is van een ongehoorde brutaliteit dat men de voldongen-feitenpolitiek nu gewoon voort denkt te zetten door een nota die niet democratisch is vastgesteld als basis voor de luchtvaartherziening te gebruiken. En daarbij alle mogelijke deskundige adviezen te omzeilen en zoals men gewend is weer zoveel mogelijk in het vage te laten wat de gevolgen worden voor onderwonenden (ongeveer heel Nederland, valt te vrezen) en leefomgeving.
  Politici, wordt in godsnaam wakker! Onder het mom van ‘de consument wil vliegen’ en ‘de hubfunctie is essentieel voor Nederland’ wordt een volslagen corrupt en crimineel beleid gevoerd dat in strijd is met alle mogelijke regelgeving en het leefklimaat in dit land totaal om zeep helpt. Werk niet mee aan een beleid dat nu al veel te lang voornamelijk de belanghebbenden in de sector en de politiek bedient.
  De tijden van eindeloze groei als doel waarvoor alles moet wijken zijn voorbij. Daar zal iedereen vroeg of laat achterkomen.

  26
 9. thijs

  Is dit stuk ook met de tweede kamerleden gedeeld?

  17
 10. ALMMJ

  Dit riekt inderdaad naar belangenverstrengeling!!! Zeker als procedures, wetten en instanties worden genegeerd of niet nageleefd en mensen niet worden beschermd. De Schiphol Lobby maakt het graag complex en ondoorzichtig. Nader onderzoek naar M Habers en de ambtenaren van het I&W kan uitsluiten of dit ook zo is. Hebben ze steekpenningen aangenomen, waren ze op enig moment chantabel, zijn ze door de Schipholgroep en/of hun handlangers op een bepaalde posities geplaatst etc etc.
  In ieder geval schieten wij als omwonenden er zwaar bij in. Maar goed, ook op een “sluwe” vos kan uiteindelijk gejaagd worden….

  10
 11. De 10 Schiphol geboden

  Vannacht droomde ik dat op iedere huisdeur een A4 met onderstaande tekst werd geplakt:

  De 10 Schiphol geboden

  Voor de omwonenden:
  1. Gij zult nooit klagen
  2. Gij zult nooit gehoord worden
  3. Gij, uw baby’s en uw kinderen zullen nooit meer rust hebben
  4. Gij zult nooit meer slapen, zeker niet in de randen van de nacht
  5. Gij offert uw gezondheid, uw land en uw leefomgeving aan ons op

  Voor Ministerie I&W:
  6. Gij zult ons geen strobreed in de weg leggen
  7. Gij zult altijd Schiphollen
  8. Gij zult de levens, de gezondheid en de leefomgeving van omwonenden stelen
  9. Gij zult niet luisteren naar experts en deskundigen die Schiphol aan banden willen leggen
  10. Gij zult Schiphol op een voetstuk plaatsen en daar blind houden ten koste van alles

  Ik werd wakker uit deze droom. Maar de dagelijkse nachtmerrie gaat door.

  Hopelijk worden alle leden uit de Tweede Kamer heel snel wakker en ondernemen ze gepaste actie. Vrijstaat Schiphol kan om zoveel valide redenen echt niet meer.

  31
 12. Jacco de Groot

  Wat was ook alweer de hoofdvraag in de toeslagenaffaire, de gaswinning affaire, de Tata Steel affaire?
  Vertrouwen in de overheid? Iemand?

  28
 13. B de Jonge

  Schaamteloos bedrog, misleiding en schade aan gezondheid, milieu en minimum vorm van fatsoenlijk bestaan.
  En de baten??
  Financieel/ economisch zeer negatief.
  Slechts bepaalde belangen/ macht wordt gediend.
  Dit is Putin waardig- beschaafd bestuur?

  28
 14. Michel

  Te gek voor woorden dit 🤬🤬🤬

  Ongeloof, en schaamte. Is dit de overheid die ons moet beschermen?

  Op naar de rechtszaken!
  Steun:
  https://www.beschermingtegenvliegtuighinder.nl/

  38

Geef een reactie

Translate