Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Actie

Open brief aan topmanagers en toezichthouders Royal Schiphol Group

directieleden Schiphol

De webpagina op schiphol.nl met alle directieleden (illustratie: schiphol.nl)

4.8
(162)

Naar aanleiding van eerdere open brieven aan bestuursvoorzitter Dick Benschop mochten wij helaas geen verbeteringen ontdekken in de bedrijfsvoering van de Royal Schiphol Group. Daarom richten wij een nieuwe brief aan alle* topmanagers en toezichthouders en doen een beroep op hun morele en wettelijk vastgelegde verantwoordelijkheden.

Deel op XDeel op Linkedin

Geachte topmanagers en toezichthouders,

We wijzen u graag op uw persoonlijke verantwoordelijkheid als bestuurder van danwel toezichthouder op een organisatie die ons inziens op vele fronten grote schade aanricht aan de samenleving, de volksgezondheid, het milieu en het klimaat. U persoonlijk neemt de beslissingen die ertoe leiden dat er meer danwel minder schade wordt aangericht.

U bent mogelijk van mening dat u handelt binnen de grenzen van de wet, echter kunt u als bestuurder niet los van de samenleving handelen: u heeft een eigen morele verantwoordelijkheid en wettelijk vastgelegde plichten. De maatschappij mag verwachten dat u daarnaar handelt. Vooralsnog constateren wij dat u onvoldoende invulling geeft aan de grote verantwoordelijkheden die samengaan met uw ongetwijfeld prettige beloning.

Neem het klimaat. Hoewel vaststaat dat de luchtvaart een forse bijdrage levert aan de uitstoot van broeikasgassen en daarmee schade aanricht aan de leefbaarheid van de aarde en ondanks harde klimaatafspraken uit Parijs, pleit u nog immer voor het laten groeien van de luchtvaart van en naar ons land en zelfs voor het openen van een heel nieuw vliegveld.

Tegenstelling woord en daad
Terwijl u in uw eigen publicaties rept over verduurzaming van het vliegverkeer, blijkt dat uw lobby zich vooral richt op het tegenhouden van klimaatmaatregelen. Deze tegenstelling tussen woord en daad is ons inziens niet te verantwoorden in het licht van de aanstormende klimaatcatastrofe.

Al jarenlang opereren alle Nederlandse vliegvelden van de Schiphol Group zonder natuurvergunning en zonder luchthavenbesluit. Onder uw leiding opereren de vliegvelden daarom al jarenlang en zonder uitzondering in strijd met de wet. Hoewel u hiervan op de hoogte bent, onderneemt u geen adequate stappen om aan deze situatie tijdig een einde te maken.

Om uw activiteiten in de afgelopen jaren te ontwikkelen haalt u allerlei trucs uit die in het normale maatschappelijke verkeer not done zijn. Zo manipuleert u gegevens over geluidsoverlast (verschuiving overlast in plaats van minder), u levert volgens de Commissie MER onjuiste gegevens aan voor de milieueffectrapportage, uw aanvraag voor natuurvergunningen is keer op keer onvoldoende, u voldoet niet aan de wettelijke plicht om de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen terug te brengen en laat u uw eigen medewerkers volgens het tv-programma Zembla al vijftien jaar willens en wetens werken in een ongezonde omgeving.

Weinig fraai beeld
Het biedt een weinig fraai beeld van uw management over de Schiphol Group, dames en heren. Zeker niet als dit wordt afgezet tegen de richtlijnen waaraan staatsdeelnemingen zich dienen te houden.

De Nederlandse Staat eist van staatsbedrijven als Schiphol maatschappelijk verantwoord te ondernemen

De Nederlandse staat eist expliciet dat deze staatsbedrijven zich houden aan de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, de ethische principes van de UN Global Compact, de internationaal geaccepteerde richtlijnen voor de omgang met mensenrechten, de UN Guiding Principles on Business and Human Rights, en aan de Corporate Governance Code – de richtlijnen die in ons land gelden voor beursgenoteerde bedrijven.

Ons inziens schiet u op meerdere wettelijk en maatschappelijk verankerde richtlijnen ernstig tekort. Zo staat uw streven naar groei van de luchtvaart een adequate aanpak van de stikstofproblematiek in de weg. De organisatie waaraan u leiding geeft, is door het Ministerie van Landbouw aangemerkt als de op één na grootste bron van stikstofoxiden in ons land.

Dat is des te opmerkelijker daar in deze cijfers slechts de uitstoot en depositie is meegenomen tot een vlieghoogte van 900 meter. Volgens recent onderzoek van de TU Delft blijft hierdoor maar liefst 90 procent van de uitstoot en 70 procent van de depositie door het vliegverkeer buiten zicht.

Ontwrichtende onrust over stikstof
Gezien de maatschappelijke opgave van Nederland om de stikstofuitstoot fors terug te brengen en gezien de grote en ontwrichtende onrust die hierover in de samenleving heerst, is uw groeiwens niet passend binnen de richtlijnen van het maatschappelijk verantwoord ondernemen zoals u zijn voorgeschreven door de Nederlandse staat.

Nogmaals: u als bestuurder neemt de beslissingen die leiden tot de ontwikkelingen binnen de Schiphol Groep. Waarbij u tegelijkertijd nalaat beslissingen te nemen over relatief eenvoudig te realiseren verbeteringen.

Zo bleek uit recent onderzoek van RIVM dat Schiphol ongezond grote hoeveelheden ultrafijnstof verspreidt dat aantoonbaar schadelijke effecten heeft op de gezondheid van mensen in de regio en van uw eigen medewerkers op het platform. De Gezondheidsraad riep u al eerder op om uit voorzorg actie te ondernemen tegen de gevaren van het ultrafijnstof. Niet vreemd, gezien het feit dat RIVM verwacht dat de kans op hartfalen tien tot twintig procent hoger is.

Een eenvoudige manier om die uitstoot te beperken zou zijn om te kiezen voor een iets betere kwaliteit kerosine en slechts die variant te leveren op uw vliegvelden. Een kerosine die minder zwavel bevat en daardoor minder fijnstof veroorzaakt. U heeft als bestuurders zelf grote invloed op zo’n besluit, maar u laat dit opzichtig na – ondanks uw bekendheid met de gezondheidsrisico’s.

Onmenselijke nachtvluchten als marketingtool
Een ander belangrijk gevaar voor de volksgezondheid is het gevolg van uw vasthouden aan de nachtvluchten op Schiphol. Tal van wetenschappelijke onderzoeken door onder meer de GGD’s en het RIVM tonen de schade aan die slaapverstoring bij duizenden mensen aanricht. Desondanks vertelt uw ceo in de media dat nachtvluchten zo’n fantastisch marketingtool zijn om vliegverkeer naar Schiphol te lokken. Ook hier geldt weer: u weet van de risico’s, maar laat na om de situatie te verbeteren.

Wat de geluidshinder en slaapverstoring met gewone mensen doet, kunt u dagelijks lezen op de mede door ons opgerichte website vliegherrie.nl. Duizenden mensen vertellen daar hun persoonlijke, vaak schrijnende verhaal. We vragen ons af of de ernst van de daar beschreven impact tot u doordringt en hoe uw morele kompas daarop reageert.

Graag wijzen we u in dit kader ook op uw verantwoordelijkheid voor de kinderen in de regio’s rond vliegvelden. Uit onderzoek van RIVM blijkt dat het vliegverkeer de oorzaak is van onder meer verhoogd medicijngebruik, ademhalingsklachten en verminderde leervaardigheden. De toekomst van deze kinderen en hun bijdrage aan de maatschappij komen zo ernstig onder druk te staan als gevolg van de beslissingen die u neemt.

Grootschalige bodemvervuiling
Een volgend punt onder uw verantwoordelijkheid is de wijdverspreide verontreiniging van bodem en grondwater. Vrijwel maandelijks verschijnen er rapporten bij de Omgevingsdienst waaruit blijkt dat op en rond Schiphol sprake is van grootschalige vervuiling met gevaarlijke en zeer moeilijk afbreekbare stoffen als PFOS.

Een vergelijkbare verontreiniging leidde in Vlaanderen tot een ware volksoproer met grote gevolgen voor de veroorzaker. De verontreinigingen veroorzaakt door Schiphol zijn vergelijkbaar van aard en hebben zich inmiddels via het grond- en oppervlaktewater verspreid over een groot gebied. Al bij uiterst kleine concentraties leveren deze stoffen gevaar op voor de gezondheid van mens en dier.

Een minstens zo ernstige vervuiling vindt plaats door de uitstoot van kankerverwekkende stoffen door het vliegverkeer van en naar de vliegvelden onder uw management. Een belangrijk deel van die stoffen wordt uitgestoten boven drukbevolkte en kinderrijke woonwijken.

We hebben het dan over stoffen die erkend gevaarlijk zijn voor de gezondheid van mens en dier en/of voor de natuur. Benzeen, formaldehyde, zwavel- en stikstofoxiden, vluchtige organische stoffen en op vliegveld Rotterdam zelfs lood, zo blijkt uit de nationale emissieregistratie van RIVM. Het komt terecht in de longen van de mensen op de grond met als gevolg een verhoogde kans op kanker.

Geen tweede Bijlmerramp meer
Los van de gezondheidsrisico’s worden bewoners in de regio van Schiphol ook nog blootgesteld aan forse veiligheidsrisico’s. De kans op rampen zoals een neerstortend vliegtuig ligt in deze regio tien keer hoger dan de geaccepteerde veiligheidsrisico’s rond alle andere bedrijven in ons land.

De Onderzoeksraad wees u jaren geleden al op de grote risico’s van het ingewikkelde banenstelsel op Schiphol en de deels gebrekkige procedures, met het verzoek daar snel verbetering in aan te brengen. Uit tussentijdse rapportages van de raad blijkt dat u onvoldoende vooruitgang boekt en dat de risico’s daarom onnodig blijven voortbestaan. Niemand in ons land zit te wachten op een tweede Bijlmerramp. Het is uw beslissing om het tempo van verbeteringen onvoldoende op te voeren.

Ondanks al de aan u bekende gevaren, lijkt u nauwelijks actie te ondernemen om de negatieve gevolgen van uw activiteiten te beperken. Integendeel: u pleit zelfs openlijk voor groei en dus voor verhoging van de veiligheidsrisico’s, de uitstoot, de vervuiling en de gezondheidsproblemen.

Onder uw dagelijkse leiding worden de problemen gebagatelliseerd, niet aangepakt, wordt een lobby gevoerd tégen verbeteringen en brengt u uw eigen personeel en omwonenden opmerkelijk veel schade toe.

Verkeerde kant van de geschiedenis
U staat ons inziens met deze houding aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Nu wetenschappelijk onderzoek en adviezen van gerenommeerde instellingen als RIVM, de Gezondheidsraad, de GGD’s en de Onderzoeksraad aantonen hoe ernstig de situatie op en rond Schiphol is, wordt het tijd om uw morele en maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en u te bezinnen op de huidige koers.

Een wijziging van de route is nu makkelijker dan ooit tevoren in te zetten: de maatschappelijke weerstand tegen het vliegverkeer neemt hand over hand toe, de rijen wachtende mensen kunnen niet verbloemen dat steeds meer burgers grote vraagtekens zetten bij het functioneren van uw organisatie en dus van uzelf.

Nu zelfs een minister van VVD-huize inziet dat het zo niet langer kan, biedt dat een mooie kans mee te liften op het voortschrijdend inzicht. U kunt nu alsnog uw menselijke kant tonen en uw maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

Goed ondernemerschap
In een eerdere brief gaven we uw ceo Dick Benschop aan dat het een goed idee zou zijn om de bakens te verzetten. Toen pleitten we bij hem vanuit economische overwegingen en uit hoofde van goed ondernemerschap om de inspanningen niet langer te richten op groei met afnemende meerwaarde, maar juist op krimp in combinatie met een verhuizing naar zee.

Schiphol en de andere vliegvelden zijn allang over de grenzen van het betamelijke heengegroeid en iedere verdere stap zal leiden tot meer maatschappelijke weerstand. Over iedere gewenste uitbreiding zal het straatgevecht moeten worden aangegaan met wat u vaak noemt ‘de omgeving’, maar wie wij graag aanduiden als ‘uw medemens’.

Nu pleiten we ook bij u, meneer Winter, meneer Carsouw, mevrouw Buis en andere geadresseerden, om op basis van uw persoonlijke, morele en deels wettelijk vastgelegde verantwoordelijkheden de koers te verleggen en uw lobby-activiteiten niet langer te richten op groei, maar deze te concentreren op een kleiner Schiphol op zee. Een Schiphol van en voor Nederlanders, gericht op de thuismarkt met gezonde marges en met rekenschap aan mens, natuur, milieu, klimaat en samenleving.

Hoogachtend en met vriendelijke groet,
Bestuur SchipholWatch, mede namens onze sympathisanten

* Deze brief is gericht aan alle leden van de directie van Schiphol: Dick Benschop (chief executive officer), Robert Carsouw (chief financial officer), Hanne Buis (chief projects & assets officer), Siebolt Bennema (director Schiphol projects), Wilma van Dijk (director safety, security & environment, director Lelystad), Ron Louwerse (director RTHA), Sjoerd Blüm (director it & data), Henry van der Geest (director finance), Patricia Vitalis (director airport operations), Kees Boef (director corporate affairs), Esmé Valk (director hrm), Anne Hustinx (director corporate legal), Richard Emmerink (director strategy), Sybren Hahn (director asset management), Katie Slipper (director risk & audit), Kjell Kloosterziel (director Schiphol international)

Plus aan de leden van de raad van commissarissen die toezicht houden op het functioneren van de directie: Jaap Winter (voorzitter, onder meer ex-VU en partner in advocatenkantoor), Mikael Olsson (onder meer ex-Ikea en -Volvo), Simone Brummelhuis, Declan Collier, Robert Jan van de Kraats (onder meer Randstad en ex-Hema) en Elfrieke van Galen (onder meer Triodos (!) en ex-KLM).

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.8 / 5. Aantal stemmen: 162

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Reijer Kooij (DFA Airport)

  Een verhuizing van Schiphol naar zee. Wat zou dat veel voordelen kunnen opleveren.
  Waarom komt er toch geen onderzoek. Met die verhuizing zou ook een groot deel van de woningnood opgelost kunnen worden. Twee vliegen ( toepasselijk woord in dit verband) in één klap.

  9
  • Jan Rooijakkers

   Op korte termijn kan een eenvoudige vrachtterminal op de Maasvlakte voor vracht worden gemaakt. Dat zijn niet alleen veel nachtvluchten, maar dan kan men ook goed aansluiten op het logistieke systeem daar.

   4
 2. ir. B. van Marlen

  Een heel goede en duidelijke brief, waar antwoord op moet komen.

  Deze lieden zijn verantwoordelijk voor dit verwoestende beleid en dienen dan ook verantwoordelijk te worden gesteld voor de rechter, samen met de nu zittende en hiervoor op dit dossier handelende politici!

  9
 3. Willem

  Fantastische brief, complimenten

  12
 4. Jaap de Groot

  Misschien nog een kopie van deze brief aan minister Hadders? En aan al onze volksvertegenwoordigers? En aan de minister president?

  8
 5. Peter van Weel

  Geweldig om mensen die verantwoordelijk zijn voor het vergiftigen en het verstoren van ons leefmilieu persoonlijk aan te spreken. Dit is waarschijnlijk nog de enige manier waarop zij tot bezinning gebracht kunnen worden. Nog mooier zal het zijn als ze zich uiteindelijk voor een rechter moeten verantwoorden, dus ik zie dit als eerste stap. En nu inderdaad ook de andere beslissers zoals bij de ministeries, de gemeenten Hoofddorp en Amsterdam en de luchtverkeersleiding en de inspecties die het vliegen over bewoonde gebieden gedogen persoonlijk aan gaan spreken.

  12
 6. Sandra

  Ook ik geef een 10 (+) voor deze brief! Dit kunnen ze niet (meer) naast zich neerleggen. De aanhouder wint en dat zijn wij. Dank Schipholwatch!

  11
 7. ReindeR Rustema

  Ik ken geeneen van de genoemde personen persoonlijk. Niet mee gestudeerd, niet mee gewerkt, nergens tegen gekomen in partijpolitieke kringen, niet bij congressen en dergelijke evenementen, geen familie, geen vrienden van vrienden. Ze opereren in een parallel universum voor mij.

  8
  • Jan Rooijakkers

   Benschop is een prominent PvdA lid en een echte netwerker; waarschijnlijk een van de redenen dat hij er nog zit.

   3
 8. Johannes

  Goede brief, hoor!
  Ik ben benieuwd wanneer er eens serieuze Kamervragen over Schiphol gesteld gaan worden.

  13
 9. Thomas

  Uitstekende brief!
  Verhuizen naar zee? Hoe ver uit de kust? Wie krijgen dan de overlast voor hun kiezen? Kan me namelijk niet voorstellen dat het zo’n 100 kilometer uit de kust wordt…🙁
  Hoe wordt er dan aangevlogen? Landend bij wind pal west of zuidwest en noordwest zal er toch over land worden gevlogen. Bij oostelijke winden stijgers die overkomen.
  Iemand hier die het kan uitleggen / geruststellen?

  11
 10. Hans S.

  Goede brief.. en nu zo eentje aan:
  Minister I&W
  Minister EZ en Klimaat
  Minister van Natuur en Stikstof
  Minister van Justitie en Veiligheid
  Minister van Rechtsbescherming
  Minister Volksgezondheid Welzijn en Sport
  Minister Volkshuishouding en R.O. ( Meer vliegen? .. geen woningen beste Hugo!).

  29
  • Achtkoppig Schiphol Monster

   En het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
   Door de structurele tekorten op de arbeidsmarkt en voor het gezond houden van de (toekomstige) beroepsbevolking, is afschaffen van de hub functie cruciaal.

   Ik zie ondertussen dat het Achtkoppige Schiphol Monster vrijwel alle Ministeries raakt. Op die Minsteries zijn ze zich vast nog niet bewust dat ze allemaal voor Schiphol werken.

   Inderdaad, goed idee om zo’n soort brief ook naar de anderen te sturen.

   5
 11. Loes

  👍👍👍, bedankt kan het vandaag goed gebruiken, werd echt gek van de hele dag herrie. Zullen het mensen worden? 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

  18
 12. Hans Buurma, WTL

  Voor deze uitstekende brief geef ik een 10

  18
 13. Klaar

  Complimenten voor dit heldere overzicht dat zeer droevig stemt. Ik druk mij eufemistisch uit. Wat een schoftentuig deze lui …..

  15
  • Marc Hay

   Met de conclusie ben ik het van harte eens. Krimp van Schiphol in combinatie met een verhuizing naar zee. Dus ook geen 440.000 vluchten (of welk aantal dan ook) uitstrooien over omwonenden. Geen opening van Lelystad Airport. Dit betekent ook stoppen met nutteloze investeringen op en rondom Schiphol, zoals het onnodige doortrekken van de Noord-Zuidlijn: kosten €1,5 miljard. Dit plan doortrekken door de wc nag wel. Dat geld kan beter worden gebruikt voor het opbaggeren van een vliegveldeiland. Breek het Noordzeeakkoord open. Aan de Noordzeekust wordt reeds volcontinu gebaggerd in opdracht van Rijkswaterstaat om de kust aan te vullen. Met een vliegveldeiland à la de Tweede Maasvlakte kun je het combineren met kustverdediging.

   10
  • Haes

   Schiphel krijgt een gezicht….Handig om het gespuis eens op een rijtje te hebben.

   10
 14. E.C. Lehr

  Helder! En een riem onder t hart voor melders. Waarvoor dank.

  19
 15. Michiel

  Meteen een perfecte samenvatting van de Schipholwatch website, goed voor wie net begint mee te lezen.

  En van Triodos naar Schiphol? (Laatste alinea) Wat zal Triodos zich schamen!

  32
  • Johan

   Wat een helder verhaal is dit. Afgelopen jaar zijn wij bijna 8 maanden met een kinderarts op zoek geweest naar de klachten van een van mijn kinderen. Het kind was bijna voortdurend ziek.
   Na een lange zoektocht inclusief bezoek aan psychiaters blijkt dat kind vorm van astma heeft. Vooral getriggerd op dagen dat we veel vliegverkeer overkomt.
   Ik heb me aangemeld bij “overmijndak.nl” en krijgt daardoor iedere dag een overzicht van het overkomend vliegverkeer. Op sommige dagen meer dan 350 vliegtuigen is echt niet normaal meer.
   We zitten nu een weekje op de Veluwe. Slechts een uurtje rijden vanuit de Randstad. Ik merk zelf hoe mijn longen minder piepen, en hoe het kind opeens geen medicatie meer nodig heeft om niet benauwd te zijn.
   Genoeg is genoeg dames en heren van Schiphol.
   Genoeg is genoeg ministers. Doe wat en handel in het belang van de bevolking.
   Genoeg is genoeg burgers van Nederland en ga niet voor ieder wissewasje met het vliegtuig ergens heen om een korte vakantie te vieren of te fun shoppen in een verder gelegen stad.

   Schiphol moet gewoon dicht. Dit kan niet meer een dichtbevolkt gebied. Leg een snelle treinverbinding aan naar Düsseldorf of Frankfurt en Zaventem.
   En wat zou er opeens een ruimte vrij komen voor woningbouw. Wellicht wordt leuk wonen dan weer betaalbaar voor de gewone mens.
   Dus een oproep aan minister de Jonge om Schiphol te sluiten gunste van woningbouw zou ik ook erg interessant vinden.

   20

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd, maar wel gebruikt om een bevestigingslink te sturen. Zonder geldig e-mail adres ontvangt u deze link uiteraard niet. Na bevestiging wordt uw reactie geplaatst.

Translate