Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Milieuvervuiling

Werk aan de winkel: Commissie MER stelt hoge eisen aan milieurapport RTHA

natuurfoto

RTHA moet nauwgezet in kaart brengen wat alle plannen betekenen voor het milieu (foto: Mabel Amber via Pixabay)

4.9
(89)

Om een nieuwe vergunning te krijgen, moet Zestienhoven een milieu-effectrapportage opstellen. Mede vanwege de vechtparticipatie die vooraf ging aan de aanvraag van de vergunning stelt de Commissie MER nu strenge eisen aan die rapportage.

Deel op XDeel op Linkedin

De eisen zijn verwoord in een advies over de opzet en inhoud van het door RTHA aan te leveren milieu-effectrapport (MER). Het advies werd afgelopen week gepubliceerd in reactie op een voorstel dat het vliegveld eerder indiende.

Eerder weigerde het vliegveld op aanwijzen van gemeenten en de Provincie Zuid-Holland een krimpscenario op te stellen, maar de Commissie MER (CieMER) vindt dat zo’n studie naar minder vluchten er nu toch moet komen.

Rotterdam The Hague Airport (RTHA), zoals Zestienhoven tegenwoordig wordt genoemd, moet in zijn milieurapport zo volledig mogelijk alle beleidsplannen en gebiedsopgaven voor de omgeving van het vliegveld opnemen, evenals de uitkomsten van het participatietraject. Alle berekeningen moeten het baseren op nauwkeurig bepaalde referentiesituaties, vooral voor geluid en natuur (stikstof).

Niet meer sjoemelen met berekeningen
De CieMER heeft duidelijk geleerd van het eerdere gesjoemel met cijfers door de vliegvelden die vallen onder de Schiphol Groep. In het officiële advies geeft de commissie daarom zeer nauwkeurig aan aan welke voorwaarden de eindrapportage moet voldoen.

Daarbij refereert de CieMER duidelijk aan de doelstellingen uit de Luchtvaartnota waarin gesproken wordt van onder meer een verbetering van de leefomgeving voor omwonenden. RTHA moet nu inzichtelijk maken hoe zij met hun nieuwe plannen de overlast kunnen terugbrengen, met oog voor de controleerbaarheid, transparantie en handhaafbaarheid van die plannen.

Het participatietraject dat leidde tot de aanvraag van een nieuwe Luchthavenbesluit mondde uit in een chaos. De inbreng van omwonenden werd vrijwel totaal genegeerd, waarna de bewonersvertegenwoordigers in opstand kwamen, opstapten en zelfs uit het overleg werden gezet.

Draagvlak aantonen
De Commissie MER wil nu dat RTHA alsnog het draagvlak in de regio aantoont voor uitbreiding van het aantal vliegbewegingen. Dat draagvlak is er niet, want na de vechtparticipatie namen gemeenten en de provincie afstand van het eindverslag. In vrijwel alle betrokken gemeenteraden werden moties aangenomen die groei van RTHA als ongewenst bestempelen.

Het vliegveld moet in kaart brengen wat de effecten van de nieuwe vliegvergunning zijn voor woningbouwlocaties in de regio en welke maatregelen het kan treffen om meer woningbouw mogelijk te maken danwel bewoners minder te hinderen.

Een novum is dat RTHA de gevolgen van het vliegen over aangewezen stiltegebieden moet beschrijven. Dat is een heikel punt omdat er veel richting het Groene Hart wordt gestart vanaf Zestienhoven. Om dat te vermijden moet er juist intensief over woonkernen worden gevlogen. Beide situaties zijn ongewenst bij het minimaliseren van milieuschade.

Waar blijft de natuurvergunning?
Integraal onderdeel van een nieuw Luchthavenbesluit is de natuurvergunning die nodig is om stikstof te mogen uitstoten die neerdaalt op kwetsbare natuurgebieden. Omdat de aanvraag inmiddels langer dan drie jaar duurt, dient RTHA inzicht te geven in de verdere planning. Wanneer wordt de natuurvergunning verwacht en wat zijn de gevolgen van de invoering van de nieuwe Omgevingswet, zijn vragen waarop RTHA antwoorden moet geven in de MER.

Iedere MER omvat een beschrijving van de situatie voordat een vergunning wordt verleend en de situatie erna. Door te schuiven met de oude situatie kunnen verschillen met een nieuwe situatie op papier kleiner worden gemaakt dan in werkelijkheid het geval is. Om dergelijke sjoemelberekeningen te voorkomen, geeft de CieMER aan hoe de beginsituatie nauwkeuring en goed onderbouwd in kaart moet worden gebracht.

De commissie adviseert nu dus alsnog het krimpscenario uit te rekenen, al was het maar om een beoordeling te kunnen maken over de gevolgen van zo’n pad voor de leefomgeving, de natuur en het milieu. Maar ook moet RTHA extra maatregelen tegen overlast in kaart brengen, zoals het beperken van de openingstijden, het instellen van rustperiodes in de week (vrije zondag?) of een andere verdeling van vluchten over het jaar. Met name het verschil tussen zomer en winter is groot op vakantievliegveld Rotterdam.

Van alle milieuschade als gevolg van het vliegverkeer moet RTHA geografische kaarten met contouren aanleveren – niet alleen voor het geluid, maar ook voor stikstof, zeer zorgwekkende stoffen, vliegroutes, -hoogten en -frequenties.

Piekniveaus geluid duidelijk maken
Nieuw en bijzonder is dat Rotterdam Airport ook kaarten moet aanleveren waarop het piekniveau van het vlieggeluid is ingetekend. Tot op heden konden vliegvelden volstaan met het jaargemiddelde geluid – nu vindt de commissie dat er ook inzicht moet komen in hoe hoog het geluidsniveau is van individuele vliegtuigen en hoe vaak de toestellen over een bepaalde plek heenvliegen. Voor het jaargemiddelde moet bovendien een nieuwe contour worden aangeleverd – die van 70 dB. Tot op heden is 56 dB ingetekend als ‘zwaarste categorie’ geluidsbelasting, maar de commissie vindt dat niet langer voldoende.

Nu via een onderzoek door TNO bekend is geworden dat vliegvelden de industrienormen voor de uitstoot van zeer zorgwekkende (lees: kankerverwekkende) stoffen tot duizenden keren overschrijden, wil de Commissie MER ook contouren zien van de concentraties van deze gifstoffen in de atmosfeer rond het vliegveld.

CieMER vindt dit nodig omdat alleen zo een goed beeld kan worden gekregen van de gezondheidsgevaren voor omwonenden. Eenzelfde advies geeft de commissie voor het in kaart brengen van de gevolgen voor beschermde natuurgebieden. RTHA moet in zijn milieurapportage inzichtelijk maken hoe onder meer Natura 2000-gebieden worden geraakt, desnoods voorzien van een degelijke ‘passende beoordeling’ door experts. Sowieso zal Zestienhoven tot in detail moeten uitvogelen hoeveel stikstofdepositie het vliegverkeer zal veroorzaken om toetsing door de rechter te kunnen doorstaan.

Commissie klaar met gedraai
Tot slot wil de commissie dat RTHA in de effectrapportage opneemt wat de effecten zijn van stikstofuitstoot boven de 900 meter, zoals de Europese regelgeving voorschrijft. Tot op heden wordt de uitstoot boven die grens weggelaten uit de berekeningen en weggeschreven onder de categorie ‘buitenland’. De commissie is er niet zo zeker van dat dit de juiste manier is.

Al met al getuigt het nieuwste advies van de Commissie MER van een diepgaand inzicht in de problemen die vliegvelden veroorzaken voor hun omgeving, het milieu en het klimaat. Het betekent voor RTHA een flinke portie huiswerk als de adviezen worden overgenomen.

Na publicatie van de milieueffectrapportage geeft de commissie een oordeel of het rapport voldoet aan de normen en of de adviezen voldoende zijn opgevolgd.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.9 / 5. Aantal stemmen: 89

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Js

  Alhoewel ik vertrouwen in de commissie MER heb, maak ik me toch wat zorgen over de onafhankelijkheid. Als ik het goed begrijp wordt de voorzitter bv benoemd op voordracht van de minister van I&W. Het zou mij een geruster gevoel geven als een instituut dat onafhankelijk adviseert (of dat belast is met toezicht en handhaving) geen enkel lijntje met het ministerie zou hebben.

  6
 2. Hans

  Heel goed dat Commissie MER met dit eisenpakket komt! Maar… ik lees ook dat deze eisen zijn verwoord in een advies. En we weten allemaal wat er gebeurt met adviezen die voor de luchtvaart niet zo gunstig zijn. Daarom vraag ik mij af: hoe bindend of vrijblijvend is dit advies?

  18
 3. Henk Lentherman

  Had al jaren eerder moeten gebeuren hoeveel mensen zijn er al gestorven door het uitstoten van giftige stoffen … dat daar nog nooit een rechtzaak van is geweest is echtverg ..het geeft aan hoe corruptie werkt .

  14
 4. Kijk naar de toekomst

  En nu maar hopen dat deze aangescherpte methodiek voor alle door de “Royal” Schiphol Group uitgebate luchthavens zal gaan gelden………………….

  34
 5. Sil

  Dit mag van mij één op één op Schiphol gelegd worden!
  Eindelijk eens daadkracht en doorpakken!

  44

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd, maar wel gebruikt om een bevestigingslink te sturen. Zonder geldig e-mail adres ontvangt u deze link uiteraard niet. Na bevestiging wordt uw reactie geplaatst.

Translate