Meer vervuiling op Schiphol door opening Lelystad

Schiphol wil vakantievluchten op termijn uitplaatsen naar het nog goedkopere Lelystad Airport. De vrijgevallen ruimte op Schiphol moet dan worden opgevuld met grotere toestellen die vooral intercontinentale bestemmingen aandoen. Dat leidt echter tot fors meer luchtverontreiniging rond Schiphol, zo rekent drs A. Tukkers ons voor.

Zo verkoopt de luchtvaartindustrie zichzelf graag, als groene engel van onze samenleving. De realiteit is weerbarstiger (foto: Morning Brew via Unsplash).

In mijn vorige artikel ben ik op detailniveau ingegaan op de geluidsproductie van vliegtuigen die Schiphol aandoen. Uitgangspunt was een telling van alle ruim 700 aankomsten op een willekeurig gekozen, maar drukke dag: 10 juli 2019.

Op de geluidscertificaten uit dat artikel wordt het geluidsniveau gemeld van ieder toestel, maar ook het type vliegtuigmotor en het aantal motoren per vliegtuig (meestal twee, soms vier). In aansluiting hierop vond ik op de site van EASA een database met uitgebreide informatie over de emissies van deze motoren onder verschillende omstandigheden. Lees verder >

Opening Lelystad leidt tot meer herrie rond Schiphol

Minister Cora van Nieuwenhuizen schreef op 5 juni jongstleden in een brief aan de kamer waarin ze onder meer stelt dat zij minder hinder wil realiseren door aanpak van de herrie bij de bron. Aan de argumentatie schort het een en ander, aldus expert drs A. Tukkers.

Grote toestellen leiden tot veel meer herrie rond Schiphol, zo rekende drs. A. Tukkers voor ons uit (foto: Troy Mortier via Unsplash)

De minister presenteerde een rapport van bureau To70 over de gevolgen van de nieuwe geluidsnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO voor de luchtvaart in ons land.

In het rapport doet To70 aanbevelingen voor een vermindering van de geluidsproductie aan de bron, vermindering van hinder door een betere ruimte-indeling, hinderbeperkende procedures en geluidsbeperkende restricties. Lees verder >

Sector toont slechts 3,5 procent van alle uitstoot

De uitstoot van de luchtvaart is vele malen groter dan wordt berekend met de huidige methodiek, betoogt gastauteur drs A. Tukkers in deze bijdrage. Van de totale CO2-uitstoot van ruim 26 miljard kilogram, wordt nog geen miljard kilogram meegeteld!

Foto door JESHOOTS.COM via Unsplash

Dit artikel is bedoeld om inzicht te geven in hoeverre de luchtvaart bijdraagt aan een toename van de broeikasgassen. Officieel wordt de invloed van het vliegen niet meegerekend, omdat hiervoor nog steeds geen eensluidende afspraken bestaan. Dat neemt niet weg dat de emissies er wel zijn.

Uitgaande van de dienstregeling van Schiphol met een onderverdeling naar bestemmingen op de lange en de middellange afstand zijn berekeningen uitgevoerd. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt dat met de huidige praktijk slechts het topje van de ijsberg in beeld komt, omdat alleen de emissies rond het opstijgen en landen worden gerapporteerd. Lees verder >