Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Milieuvervuiling

Ook duizenden kubieke meters gifgrond rond Zwanenburgbaan

grondwerk

foto: Paul Brennan via Pixabay

4.8
(96)

Nu Schiphol van plan is (zonder natuurvergunning) de Zwanenburgbaan op de schop te nemen, komen bijna dagelijks rapporten vrij over de milieuvervuiling rond die baan. Zowel de bodem als het grondwater bevatten schokkend hoge concentraties van onder meer PFAS, kankerverwekkende PAK’s, arseen, barium en andere zware metalen.

Deel op XDeel op Linkedin

Bij elkaar gaat het opnieuw over tienduizenden kubieke meters zwaarvervuilde grond en blijken de gifstoffen in het grondwater terecht te zijn gekomen, tot zelfs ver buiten het eigen terrein van Schiphol, aan de noordzijde van de Zwanenburgbaan.

De vervuiling is zo ernstig dat zelfs de soepele normen die de gemeente Haarlemmermeer op verzoek van Schiphol opstelde, geen soelaas meer bieden. Specialisten van onderzoeksbedrijf Terrascan schrijven in een rapport van 22 januari 2019 dat “de concentraties PFOS zo hoog zijn dat er sprake moet zijn van een bron op de locatie of in de nabijheid”. Dat gaat over het noordelijke deel van de Zwanenburgbaan.

Factor veertig boven de norm
Ze troffen er tot 130 microgram PFOS per kilogram droge stof aan, terwijl de landelijke norm maximaal 3 microgram toestaat. Boven die grens dient de grond te worden gesaneerd of goed afgeschermd te worden opgeslagen.

Behalve de beruchte PFOS zijn rond de Zwanenburgbaan ook grootschalig polyaromatische koolwaterstoffen (PAK’s) gevonden. Deze zijn kankerverwekkend en ontstaan onder meer bij het verbranden van kerosine en zitten verwerkt in de antisliplaag bovenop het asfalt. Een soortgelijke verontreiniging zagen we ook rond de Polderbaan.

De kankerverwekkende PAK’s lossen makkelijk op in water en verspreiden zich via het grondwater makkelijk over een groot gebied.

De onderzoekers melden weliswaar dat er ‘vermoedelijk’ sprake is van ernstige verontreiniging, maar ook dat “er geen nader onderzoek wordt gedaan naar de omvang omdat dit voor de geplande werkzaamheden niet nodig is”.

Kankerverwekkende stoffen in bodem en grondwater
Vorige maand leverde Terrascan een zeer verontrustend rapport op over de milieuvervuiling rond de Zwanenburgbaan. Daarin vinden ze de gevaarlijke PAK’s, PFAS in de bodem en het grondwater, koper en barium.

“Daarnaast is een sterke verontreiniging met arseen in het grondwater aangetoond, tien keer hoger dan de interventiewaarde.” Een interventiewaarde is een grenswaarde: boven zo’n waarde moet er worden ingegrepen. ” wordt verwacht dat dit geen natuurlijke oorsprong heeft”, zo vermeldt rapport T.22.12198 met atlascode 2413F en datum 27 oktober 2022.

Datzelfde rapport meldt ook dat de vervuiling niet beperkt blijft tot slechts het grondgebied van het vliegveld. De verontreinigingen lopen door “in openbaar gebied in de omliggende akkers, groenstroken en bij openbare wegen”.

Ondanks de hoge concentraties en ondanks de grove overschrijding van de grenswaarden, gaat Schiphol niet over tot sanering, zo blijkt uit het rapport. “Op de meeste plaatsen is sprake van tijdelijk uitplaatsen van licht en sterk verontreinigde grond. Verschillende kwaliteiten grond worden gescheiden ontgraven, in depot gezet en teruggeplaatst. Eventueel overtollige grond wordt herschikt of afgevoerd.”

Minimaal 7,1 miljoen liter giftig grondwater
Nadat de ernstige vervuiling werd ontdekt, kreeg Terrascan de opdracht ook het grondwater te onderzoeken. Zondag jongstleden bracht het bureau daarover verslag uit. Onder meer blijkt daaruit dat de PFAS zich steeds verder verspreidt en dat er inmiddels sprake is van “minimaal” 7100 kubieke meter “sterk verontreinigd grondwater”, waarbij er geen deugdelijke afscherming is tegen nog verdere verspreiding.

Om goedkoop onder deze vervuiling uit te komen, wordt deze – als zo vaak – getypeerd als een ‘historische verontreiniging’ die niet hoeft te worden aangepakt. “De oorzaak en het tijdstip van ontstaan zijn niet duidelijk. Calamiteiten of blusactiviteiten in de jaren ’70 zijn een mogelijke oorzaak.”

Vlakbij woonwijk Zwanenburg
De nu aangetoonde verontreinigingen in bodem en grondwater zijn zeer ernstig en komen gevaarlijk dicht in de buurt van de woonwijken in Zwanenburg. Via het grondwater verspreiden de deels kankerverwekkende gifstoffen zich richting bewoond gebied.

Schiphol is niet van plan de verontreinigingen te saneren bij het groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan, maar slaat de grond tijdelijk op in een depot om deze later terug te storten. Evenmin bestaan er plannen om verdere verspreiding van het gif te voorkomen door het plaatsen van deugdelijke afscheidingen.

De gemeente Haarlemmermeer is verantwoordelijk voor het toezicht op het geschuif met gifgrond, maar lijkt niet van plan in actie te komen. De coalitie daar is te druk met het optimaal faciliteren van Schiphol, veruit de belangrijkste bron van inkomsten van deze gemeente.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.8 / 5. Aantal stemmen: 96

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Bas

  Als de inkomsten van een gemeente dus afhankelijk zijn van de groei van een bedrijf waarop dezelfde gemeente moet handhaven, dan is daar toch belangenverstrengeling?
  Dit is het hele probleem, het kabinet heeft dit bewust gedaan door VROM ooit op te heffen, nu begrijp ik waarom, nu worden gemeentes ‘gedwongen’ om niet hun inkomen onder druk te zetten.
  Dus stel die gemeente dus nu maar verantwoordelijk voor de schade, die is aangericht sinds gemeente de verantwoordelijkheid hebben voor handhaving. Laat ze het maar voelen. Een aangifte tegen de betreffende ambtenaren wegens milieudelict en de gezondheid ernstig in gevaar brengen.

  9
  • Bas

   De tenlastelegging is wat betreft het onder 1 subsidiair tenlastegelegde feit toegesneden op artikel 173b, onder 1°, van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr). Daarom moet worden aangenomen dat de in de tenlastelegging en de bewezenverklaring voorkomende woorden ‘terwijl daarvan gevaar voor de openbare gezondheid te duchten was’ zijn gebruikt in de betekenis die die woorden hebben in die bepaling.

   Artikel 173b, aanhef en onder 1°, Sr luidt:

   “Hij aan wiens schuld te wijten is, dat wederrechtelijk een stof op of in de bodem, in de lucht of in het oppervlaktewater wordt gebracht, wordt gestraft:

   1°. met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie, indien daarvan gevaar voor de openbare gezondheid of levensgevaar voor een ander te duchten is.”

   De memorie van toelichting bij het wetsvoorstel dat heeft geleid tot de wet van 19 januari 1989 tot aanvulling van het Wetboek van Strafrecht met enige bepalingen ter bescherming van de algemene veiligheid van personen tegen ernstige verontreinigingen van het milieu, Stb. 1989, 7, waarbij de artikelen 173a en 173b Sr zijn gewijzigd, houdt onder meer het volgende in:

   “Het lijkt thans wenselijk, los van een van de deelgebieden van de milieuwetgeving, overkoepelende bepalingen in te voeren die ernstige vormen van milieuverontreiniging strafbaar stellen. Deze bepalingen komen er op neer dat het opzettelijk of op nalatige wijze een stof op of in de bodem, in de lucht of in het oppervlaktewater brengen, wordt strafbaar gesteld, indien hierdoor gevaar voor de openbare gezondheid of levensgevaar te duchten is. (…) Bij de formulering van de thans voorgelegde bepalingen is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de eerdere, reeds genoemde bepalingen die tegelijk met bijzondere milieuwetten in het Wetboek van Strafrecht zijn ingevoerd. Slechts is getracht thans de bepalingen zodanig te formuleren dat elke vorm van verontreiniging van het milieu waardoor gevaar voor de openbare gezondheid te duchten is, daaronder wordt gevat. Zo zullen onder meer gevallen van ernstige bodemverontreiniging waarbij mogelijk eerst op lange termijn het gevaar voor de openbare gezondheid zich verwezenlijkt, door de voorgestelde bepalingen worden bestreken. (…)

   Vereist is dat gevaar te duchten is. De gezondheid van de mensen behoeft dus nog niet te zijn aangetast. Voldoende is dat er ten tijde van het handelen een reële kans is dat zodanig gevolg intreedt.” (Kamerstukken II 1984/85, 19020, nr. 3, p. 8 en 12)

   7
 2. Nicolet Mensink

  En hoe kan het dan, dat het maar doorgaat, doorgaat?
  Ik lees nu al jaren Schipholwatch, het ene na het andere alarmbericht en dan…….?
  We deden een plas en het bleef zoals het was.
  Hoe krijgen wij, als betrokkenen, werkelijk impact? Wat kunnen we nog doen?

  Nicolet Mensink

  10
 3. rrustema

  Morgen op de voorpagina van de krant?

  13
 4. Jaques

  Kunnen we het Groene vinkje bij krimp de luchtvaart naar 440.000 weer weghalen? Je moet de huid immers pas verkopen als de beer geschoten is.
  Veel beloven weinig geven doet een gek immers in vreugde leven.
  Ik geloof minister Harbers pas als de krimp daadwerkelijk is uitgevoerd.

  10
 5. B. van Marlen

  Vrij naar Benno B.: ‘In een moderne samenleving is wat vervuiling met PFAS volledig acceptabel!’

  PS: Bij wie zullen we deze grond gaan dumpen?

  28
 6. Josje

  Ongelooflijk Te erg voor woorden. Hier wonen mensen die nietsvermoedend in aanraking kunnen komen met ernstig vervuilde grond of grondwater. Kinderen die buiten spelen, mensen die recreëren, fruit plukken. Strafrechtelijk vervolgen deze hele criminele bende, inclusief het bestuur van de gemeente Haarlemmermeer.
  Het wordt mij steeds duidelijker dat er zo’n enorme kloof is ontstaan tussen technisch ingewikkeld beleid met dito jargon en de normale werkelijkheid dat overheden en bedrijven zich hier gerieflijk achter kunnen verschuilen, en misschien soms nauwelijks meer beseffen waar ze mee bezig zijn. Maar dat is geen excuus voor een volkomen gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel en moreel besef. Stuitend voorbeeld van waar een verkokerde technocratische denkwijze blijkbaar toe kan leiden: ‘De onderzoekers melden weliswaar dat er ‘vermoedelijk’ sprake is van ernstige verontreiniging, maar ook dat “er geen nader onderzoek wordt gedaan naar de omvang omdat dit voor de geplande werkzaamheden niet nodig is’.
  Van iedereen die een positie bij een bedrijf of overheid bekleedt mag het beschikken over een gezond verstand worden verwacht, en dus het besef wat zo’n redenering voor potentiële gevolgen heeft. Ook mag een basaal verantwoordelijkheidsbesef worden verondersteld, helemaal voor degenen in een overheidsfunctie.

  37
 7. Jip & Janneke taal maar dan in Suske & Wiske

  Voor alle bestuurders in Nederland (overheid, provincies en gemeenten):

  Suske & Wiske en Het Schiphol Schandaal kwam uit in 2021. En over de luchtvaart kwamen dit jaar deze Suske & Wiske’s uit:
  Het Ongekende Onrecht
  De Onverzorgde Zorgplicht
  De Normloze Normen
  De Subsidies Slurper
  De Bullshit Beloftes
  De Hufterige Hub
  De Gestoorde Geitenpaadjes
  De Ploffende Plofluchtvaart
  De Lawaai Lawine
  Het Gruwelijke Geweld
  De Nare Navigatie
  De Uitputtende Uitzichtloosheid
  Het Gillende Geluid
  De Tuiterende Tuinen
  De Onleefbare Leefomgeving
  De Problematische Preferentie
  De Ongehoorde Gehoorschade
  De Benauwde Bewoners
  De Stinkende Stank
  De Zielige Zieken
  De Gevluchte Gedupeerden
  De Nachtmerrie Nachten
  De Onuitgeslapen Omwonenden
  De Slapende Kinderen Gesloopt
  De Giftige Grond
  Het Ondrinkbare Drinkwater
  De Zeer Zorgwekkende Stoffen
  De Klimaatgiftige Contrails
  De Kosteloze Kerosine
  De Piekendste Piekbelaster
  De Strafbare Stikstofuitstoot
  De Verdwenen Vergunningen
  Het Natura2000 Natuurbehoud
  De Liegende Luchtvaart
  De Teloorgaande Technofixes
  De 1800m Hoogte Hoax

  Moet ik verdergaan, of komen we zo goed door?

  Hopelijk komt de allerlaatste uit in 2023:
  De Luchtige Luchtvaart
  In deze wordt de luchtvaart teruggebracht naar 250.000 vliegbewegingen per jaar. En wordt de vervuiler aan het schoonmaken gezet en met gezonde normen ingeperkt,

  67

Geef een reactie

Translate