Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Redactiestatuut SchipholWatch

Dit statuut heeft tot doel de onafhankelijkheid van de journalistieke inhoud van de site te garanderen, en regelt daartoe de positie van alle partijen die betrokken zijn bij het exploiteren van de journalistieke website, onverminderd het bepaalde in de Wet op de Ondernemingsraden, van toepassing zijnde cao’s en de SER-fusiecode. Eventueel bestaande redactiestatuten zijn, voor zover deze spreken over een elektronisch platform, ondergeschikt aan de inhoud van dit webredactiestatuut.

 1. Definities
  Deel op XDeel op Linkedin

Dit statuut regelt de verhouding tussen de partijen die de volgende functies vervullen, die ook gecombineerd kunnen worden. Wijziging is alleen mogelijk na overeenstemming tussen alle partijen.

a) Bestuur – Zorgt voor de voorwaarden en de voorzieningen waardoor de redactie haar journalistieke taak optimaal kan vervullen
b) Hoofdredactie – Verantwoordelijk voor de journalistieke inhoud, bewaakt de redactionele onafhankelijkheid
c) Redactie – De vervaardigers van die journalistieke inhoud

Als er geen hoofdredacteur is dan wordt, wanneer in dit statuut sprake is van “hoofdredacteur”, bedoeld: de redactie

Als er geen redactieraad en dus ook geen redactievergadering is dan wordt, wanneer in dit statuut sprake is van “de redactieraad”, bedoeld: de redactie

 1. De site

2.1 Onder het begrip site valt in dit statuut elk platform voor elektronische informatie-uitwisseling, zoals een website, een database aangesloten op een openbaar netwerk, e-mailproducten, nieuwsbrieven en gekoppelde social media-accounts als Linkedin, Facebook en Twitter.

2.2 Het doel van de site is informatievoorziening over de luchtvaart en de gevolgen ervan voor mens, milieu, klimaat en natuur.

2.3 De identiteit is het geheel van inhoudelijke kenmerken van de site.

2.4 Het siteconcept bestaat uit:

2.4.1 De naam en zijn verschijningsvorm, zijnde titel en logo;

2.4.2 De redactieformule, zijnde – site-layout, navigatie, wel of geen animatie, gebruik van Flash, enz. – de journalistieke inhoud, incl. journalistieke diensten, door de redactie gewenste “powered-by”-modules, spelletjes, enz.;

2.4.3 Het exploitatiemodel, zijnde het geheel aan marketingplannen en -methoden (inclusief niet-journalistieke diensten) om de site levensvatbaar te houden zonder afbreuk te doen aan de identiteit en de redactieformule.

2.5 De doelstelling van de site, en wijziging daarvan, wordt vastgesteld door hoofdredacteur en directie, na instemming van de redactieraad. Titel en logo, en wijzigingen daarin, worden vastgesteld door de hoofdredacteur en de directie, na instemming van de redactieraad.

2.6 De redactieformule, en wijziging daarvan, wordt vastgesteld door de hoofdredacteur na instemming van de redactieraad en na overleg met de directie.

2.7 Het exploitatiemodel, en wijziging daarvan, wordt vastgesteld door de directie, na overleg met de hoofdredactie.

2.8 Als aan het hele ontwerp- en beslissingstraject, van concept tot uitwerking van de dagelijkse gang van zaken (inclusief definitiefasen voor het design bijv.), nog anderen dan alleen redactieleden deelnemen, dan is een evenredige redactionele vertegenwoordiging opgenomen in de diverse groepen die zich met de verschillende fasen bezighouden. Deze heeft dezelfde bevoegdheden en stemmen als vertegenwoordigingen van niet-redactionele leden van de groepen.

 1. Redactie

3.1 De redactie bestaat uit een of meer journalisten, zoals verslaggevers, bureauredacteuren, infografici, persfotografen.

3.2 De redactie is verantwoordelijk voor alle journalistieke producties en diensten, ook als deze door derden aan de redactie worden geleverd, waaronder (retro)moderatie van fora, niet-commerciële scripts, opiniepeilingen, infographics, info-animaties, geluid, beeld, niet-commerciële verwijzingen.

3.3 De redactie voert haar taak uit binnen de redactieformule, zonder beïnvloeding van buitenaf of binnenuit.

3.4 De redactie werkt volgens journalistieke beginselen van redactionele onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en deskundigheid in berichtgeving, analyse en opinie.

3.5 Als de redactie bestaat uit meer dan 10 personen dan kan een redactieraad worden opgericht. Zie verder artikel 9.

3.6 De redactie kan kwaliteitseisen stellen aan leveranciers van redactionele onderdelen.

 1. Hoofdredacteur

4.1 De hoofdredacteur bepaalt na overleg met directie en redactieraad de hoofdlijnen van het redactionele personeelsbeleid, en voert die uit.

4.2 De hoofdredacteur kan na overleg met de directie één of meer adjunct-hoofdredacteuren benoemen aan wie hij, na overleg met de redactieraad, een deel van zijn taken kan delegeren

4.3 De hoofdredacteur kan de redactie opdelen in afdelingen, en daarvoor chefs en plaatsvervangers benoemen, na overleg met leden van de betrokken afdeling. De redactieraad wordt tijdens het overleg ingelicht en gehoord.

4.4 De hoofdredacteur overlegt met de redactieraad over het redactiebudget alvorens hij over de vaststelling daarvan overleg pleegt met de directie. Het budget wordt jaarlijks vastgesteld door de directie na zorgvuldig overleg met de hoofdredacteur. De hoofdredacteur bepaalt na overleg met de directie en de redactieraad de verdeling van het redactiebudget. De directie zal de hoofdredacteur maandelijks informeren over de verhouding van het gebudgetteerde tot de werkelijk gemaakte kosten en de hoofdredacteur verzoeken om bij te sturen, indien daar zwaarwegende redenen voor aanwezig zijn.

 1. De directie

5.1 De directie kan een of meer taken delegeren aan een uitgever. In dat geval treedt de uitgever in de rechten en plichten van de directie zoals vastgelegd in dit statuut.

5.2 De directie kan een hoofdredacteur benoemen. Alvorens dat te doen wint de directie advies in bij de redactieraad, die het recht heeft tot voordracht.

5.3 Bij ontslag van een hoofdredacteur is de directie verplicht om voorafgaand advies in te winnen bij de redactieraad, die tevens het recht heeft tot voordracht voor ontslag.

5.4 De directie beslist (buiten het elders al genoemde) nooit zonder overleg met de hoofdredacteur over zaken waarvan de directie weet of kan vermoeden dat haar beslissingen rechtstreeks of zijdelings invloed van belang kunnen hebben op het redactionele beleid, zoals:

5.4.1 Welk soort advertenties wel of niet geplaatst of geweigerd worden;

5.4.2 De maximale omvang van de site, de verhouding tussen redactionele en commerciële ruimte en de verdeling van beide binnen de pagina’s;

5.4.3 Reclamecampagnes;

5.4.4 Aan- of verkoop van niet-redactionele content van of aan derden;

5.4.5 Wijziging van de werksituatie van de redactie, zoals huisvesting, inventaris, productie- en communicatiemiddelen;

5.4.6 Het bepalen van het aantal leden van de redactie en hun individuele arbeidsvoorwaarden.

5.5 De directie betrekt de hoofdredacteur van de aanvang af bij plannen tot fusie, verkoop, opheffing, aangaan of wijziging van samenwerkingsverbanden, en bij plannen tot reorganisaties die taak en functie van de redactie raken. De directie informeert de redactieraad onmiddellijk nadat zij heeft voldaan aan haar verplichtingen om de ondernemingsraad of vestigingsraad op de hoogte te stellen. De redactieraad kan zich laten bijstaan door een in overeenstemming met de directie uit te nodigen onafhankelijke deskundige, die vertrouwelijk alle informatie krijgt, noodzakelijk om zich een oordeel te vormen.

5.6 Na het opheffen van de site heeft de directie een inspanningsverplichting om voor de redactieleden gelijkwaardig vervangend werk te zoeken.

5.7 De directie stelt de leden van de redactie aan na voordracht door en in overleg met de hoofdredacteur. Ontslag door de directie kan alleen geschieden in overleg met de hoofdredacteur. Wijziging in salariëring en toepassing van een cao worden door de directie in overleg met de hoofdredacteur uitgevoerd.

5.8 De directie laat de hoofdredacteur regelmatig, zonodig vertrouwelijk, kennisnemen van gegevens en bescheiden, die relevant zijn voor het exploitatieresultaat en de uitoefening van de taken van de hoofdredacteur. De hoofdredacteur kan zich in het overleg met de directie laten bijstaan door een lid van de redactieraad.

 1. Advertenties

  Commerciële uitingen worden als zodanig herkenbaar geplaatst. Zij wijken in lay-out en typografie af van de stijl van de site.
 2. Techniek

7.1 Technische afdelingen leveren uitsluitend facilitaire diensten en spelen geen rol bij het bepalen of wijzigen van het siteconcept

7.2 Als ook niet-redactionele afdelingen vertegenwoordigd zijn in een werkgroep die een keuzetraject ingaat voor een contentmanagementsysteem of andere productiemiddelen dan wordt een evenredige redactionele vertegenwoordiging in de groep opgenomen. Deze heeft dezelfde bevoegdheden als de andere leden van de werkgroep.

7.3 De redactie beheert de redactionele data. Niet-redactionele afdelingen hebben geen inzage in die data, behalve IT-personeel, dat aan een geheimhoudingsplicht gebonden is.

7.4 De redactie moet alle bronnen op het internet (inclusief e-mail en newsgroups) ongemonitord kunnen ontvangen, eventueel gedeeltelijk op apparatuur die buiten het bedrijfsnetwerk om op het internet is aangesloten

 1. Eindgebruiker

Om de integriteit van de redactie en de vertrouwensrelatie met de bezoeker, lezer, abonnee of eindgebruiker van het platform, hierna te noemen ‘eindgebruiker’, te waarborgen, treedt de redactie / uitgever de eindgebruiker in alle openheid tegemoet. Ter versterking van deze doelen verstrekt de redactie alle relevante informatie die voor een open communicatie vereist zijn. Het voorgaande omvat minimaal de volgende onderdelen:

8.1 De redactie/uitgever geeft duidelijk aan wat het doel is van het platform.

8.2 De redactie/uitgever publiceert een colofon met daarin alle relevante gegevens, waaronder naam van de uitgever, naam van de hoofdredacteur en/of redactieleden, adresgegevens van zowel uitgever als redactie, telefoon- en faxnummers, e-mailadressen, url’s, etc.

8.3 De redactie/uitgever zorgt voor een verwijzing naar een relevante Whois-server (voor een .nl-domein bijvoorbeeld naar Stichting Internet Domeinregistratie Nederland) en een verwijzing naar het register van de Kamer van Koophandel (indien van toepassing), zodat de eindgebruiker kan controleren wie de eigenaar c.q. exploitant is van het platform.

8.4 De redactie/uitgever stelt de eindgebruiker op de hoogte wat haar beleid is ten aanzien van het verzamelen van persoonlijke informatie en het gedrag van de eindgebruiker binnen het platform, hierna te noemen ‘datamining’. Indien van dit beleid wordt afgeweken, wordt de eindgebruiker altijd vooraf gewaarschuwd. Verder moet de eindgebruiker een opt-out mogelijkheid worden geboden om reeds verzamelde gegevens in te trekken.

8.5 De redactie/uitgever stelt de eindgebruiker op de hoogte wat haar beleid is ten aanzien van het exploiteren van informatie c.q. verkopen van informatie aan derden die zij via datamining heeft verkregen. Indien van dit beleid wordt afgeweken, dan wordt de eindgebruiker altijd vooraf gewaarschuwd.

8.6 De redactie/uitgever stelt de eindgebruiker op de hoogte wat haar beleid is ten aanzien privacybescherming.

8.7 De redactie/uitgever zorgt ervoor dat de eindgebruiker het webredactiestatuut binnen het eigen platform kan raadplegen in alle talen die daar worden gebezigd.

8.8 De redactie/uitgever biedt de eindgebruiker een verwijzing aan naar een nader door de NVJ aan te wijzen platform waar eindgebruikers klachten kunnen deponeren en met elkaar van gedachten kunnen wisselen over de praktische uitvoering van het onderhavige statuut

 1. Redactieraad/Redactievergadering

9.1 De redactieraad bestaat uit minimaal 3 (maar altijd een oneven aantal), uit de vaste redactieleden gekozen leden, uitgezonderd leden van de hoofdredactie. De leden kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris die tevens als vice-voorzitter fungeert.

9.2 De leden kunnen vergaderen zonder de hoofdredacteur.

9.3 De hoofdredacteur woont alle andere vergaderingen van de redactieraad bij. Hij heeft geen stemrecht.

9.4 De redactieraad komt ten minste viermaal per jaar bijeen. De voorzitter roept de raad voor eventuele tussentijdse vergaderingen bijeen op verzoek van de hoofdredacteur, op eigen initiatief, of op verzoek van één of meer leden van de raad. De vergaderingen van de redactieraad zijn voor de vaste redactieleden openbaar. Ieder lid van de raad kan agendapunten voor de vergadering indienen. Indien zwaarwegende argumenten zich verzetten tegen een openbare behandeling van een agendapunt besluiten de hoofdredacteur en de redactieraad, in onderlinge overeenstemming, dit agendapunt in een besloten zitting te behandelen. De secretaris van de redactieraad publiceert een verslag van de openbare vergadering. De leden van de redactieraad zijn tot geheimhouding verplicht over alle gelegenheden waarover met de hoofdredacteur vooraf geheimhouding is overeengekomen. De agenda voor de vergadering van de redactieraad is openbaar. Als punten van vertrouwelijke aard worden behandeld, zullen deze inclusief toelichting als een vertrouwelijke bijlage bij de agenda aan de leden van de raad worden verstrekt.

9.5 Zittingsduur, ontslaggronden en werkwijze van de raad worden bij reglement vastgesteld door de redactievergadering. Het reglement kan bij meerderheid van stemmen door de redactievergadering worden gewijzigd.

9.6 In de redactieraad worden besproken:
a) de journalistieke aanpak binnen het kader van de redactionele beginselen en de daaruit voortspruitende uitgangspunten van het redactionele beleid;
b) samenstelling, inhoud en presentatie van de site;
c) alle andere zaken die taak en functie van de redactie raken.

9.7 Instemming van de redactieraad is vereist voor:

9.7.1 Wijziging van de doelstellingen (2.2).

9.7.2 Wijziging van het siteconcept (2.4);

9.7.3 Wijzigen van titel of logo (2.5)

9.7.4 Aanschaf en/of wijzigen van contentmanagmentsystemen (7.2)

9.8 Wanneer een lid van de redactie zodanig ernstige gewetensbezwaren tegen een aan hem verstrekte opdracht heeft dat hij zich niet kan neerleggen bij de beslissing van de hoofdredacteur, kan hij zich voor een uitspraak tot de redactieraad wenden. De redactieraad doet zo mogelijk terstond, maar uiterlijk binnen 48 uur, uitspraak na de betrokkenen te hebben gehoord.

9.9 Wanneer de directie en de redactieraad niet tot overeenstemming komen over kwesties waarvoor de directie alvorens te beslissen overleg met de redactieraad moet voeren dan brengt de redactieraad schriftelijk een gemotiveerd advies uit.

9.10 De redactie kiest uit haar midden t.b.v. de redactievergadering een voorzitter en een secretaris, voor de duur van één kalenderjaar. Deze functies zijn onverenigbaar met het lidmaatschap van de redactieraad. Voor het nemen van rechtsgeldige besluiten door een redactievergadering is de aanwezigheid vereist van ten minste de helft plus één van het aantal leden van de redactie. Wordt dat quorum niet bereikt dan kan de redactieraad namens de redactievergadering een rechtsgeldig besluit te nemen over de agenda-onderwerpen, gehoord de ter vergadering aanwezige leden.

9.11 Minstens tweemaal per jaar komt de redactievergadering bijeen om de redactieraad in de gelegenheid te stellen verantwoording af te leggen van zijn beleid. Een tussentijdse redactievergadering wordt gehouden op verzoek van de hoofdredacteur; van de meerderheid van de redactieraadsleden of op schriftelijk verzoek van eentiende deel van het totaal aantal leden van de redactie.

9.12 De redactievergadering wordt door de redactieraad geraadpleegd over benoeming en ontslag van een hoofdredacteur, wijziging in het redactionele beleid, wijzigingen van karakter of uiterlijk van de site; samenwerkingsverbanden die van belang zijn voor taak en functie van de redactie, wijziging van dit statuut.

 1. Diversen

10.1 Geschillen over de uitvoering van dit statuut worden voorgelegd aan de president van de rechtbank te Amsterdam.

10.2 Dit statuut treedt in werking op 1 april 2018.

10.3 Nieuwe redactieleden en vaste medewerkers krijgen bij aanvaarden van hun contract een exemplaar van dit statuut.

10.4 Leden van de redactie en vaste medewerkers worden binnen 48 uur op de hoogte gesteld van wijzigingen in dit statuut.

Translate