Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Geld binnen SchipholWatch

geld

foto: Lena Balk via Unsplash

Soms krijgt SchipholWatch vragen over de herkomst van gelden en wat de stichting doet met haar geld. Een korte uitleg.

Deel op XDeel op Linkedin

SchipholWatch ontvangt géén subsidies van welke overheid dan ook. Dat willen we ook niet, dus vragen we deze niet aan. De inkomsten zijn volledig afkomstig van kleine en grotere giften.

Zo’n negentig procent van alle inkomsten bestaat uit giften van particulieren die bedragen overmaken die variëren van twee tot wel duizend euro. De overige tien procent is afkomstig van stichtingen die achter onze doelstellingen staan.

De grootste gift die wij ooit mochten verwelkomen kwam van zo’n stichting. Dat ging om een bedrag van 2500 euro en aan deze gift waren geen voorwaarden verbonden.

Alle giften zijn voor SchipholWatch van even groot belang en worden allemaal zeer gewaardeerd.

Wat doen we met het geld?
Bestuurders en medewerkers van SchipholWatch ontvangen geen vergoeding of beloning voor hun werkzaamheden. Zelfs de reiskosten van het bestuur zijn voor eigen rekening. Incidenteel vergoeden we reiskosten van medewerkers die namens de stichting ergens worden verwacht – zoals bij een hoorzitting of een publieksbijeenkomst.

De grootste uitgavenposten zijn de inhuur van juridische bijstand en het inwinnen van inhoudelijk advies. Dat zijn meestal advocaten die ons bijstaan in het voeren van procedures of deskundigen die veel afweten van geluidsvervuiling, bodem- of luchtverontreiniging.

We steunen regelmatig collega-organisaties inhoudelijk en soms ook financieel. Een goed voorbeeld daarvan is de Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder die namens omwonenden een proces voert tegen het Ministerie van I&W voor een schone en stillere leefomgeving.

Daarnaast maken we regelmatig kosten voor het opvragen van documenten, zoals bij omgevingsdiensten, gemeenten, provincies, het Kadaster of de Kamer van Koophandel. De opgevraagde informatie gebruiken we als bronmateriaal voor het schrijven van onze artikelen (of voor het tippen van reguliere media) en voor het indienen van klachten, bezwaren en handhavingsverzoeken.

Tot slot geven we geld uit aan facilitaire zaken als de huur van computers (voor bij voorbeeld onze websites), verzendkosten en abonnementen – zoals de jaarlijkse bijdrage aan Apple voor het mogen weggeven van de app Explane via de Appstore.

Mogelijk gaan we in de toekomst geld uitgeven aan publiciteitscampagnes om specifieke doelen te bereiken of om de aandacht te vestigen op urgente onderwerpen. Tot op heden hebben we dat niet gedaan.

Vragen?
Heeft u vragen, stel ze gerust aan onze penningmeester via [email protected].

Translate