Les 7 uit de cursus schiphollen: Geluidmaten en normen

We komen nu in de hogeschool van list en bedrog die door de vliegsector in samenwerking met de Nederlandse politici zijn uitgevoerd. Gaat u er maar eens goed voor zitten! Ik waarschuw u, er komen enige technische termen om de hoek kijken. Geef dus niet te snel op. De kern van de lawaaiproblematiek komt hieruit voort.

Figuur 1: Aantal vliegtuigen per periode van het etmaal voor dezelfde geluidbelasting, Ke en Lden (bron: Van Deventer, 2003).

Op deze wijze kan men overal in Nederland om de twee minuten worden getrakteerd op jankende of dreunende vliegtuigpassages (tot ruim 75 dB). Later als vliegtuigen elkaar nog sneller kunnen opvolgen zal deze tussentijd worden bekort, zodat de herrie nog erger wordt.

Niet meerekenen
De goorste truc is het niet meerekenen van een groot deel van de herrie (zie verder bij de Ke-maat met afkap op 65 dB), en het later ‘gelijkwaardig’ maken van de nieuwe maat Lden aan het Ke-stelsel, zodat de grenswaarden veel te hoog zijn gekozen. Lees verder >

Les 6 uit de cursus schiphollen: Overleg

We leven in een ware democratie, en dat wil zeggen dat iedere mening mag worden verkondigd en ook werkelijk telt, of niet soms? Overleg en polderen zijn belangrijk in de Nederlandse bestuurscultuur.

Foto: Antenna op Unsplash

Maar wil dit echt zeggen dat er naar bezwaren wordt geluisterd en dat er iets mee wordt gedaan? Natuurlijk niet, maar voor de vorm wordt de gelegenheid tot overleg geboden. Vandaar deze les.

Laat bewonersgroepen zogenaamd meebeslissen in een overlegorgaan – voorheen de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) en de Alders Tafel, nu de Omgevingsraad Schiphol (ORS).

Speel de groepen belanghebbenden hierin tegen elkaar uit. Iedereen is egoïst en opgelucht als de herrie bij een ander komt. Lees verder >

Les 5 uit de cursus schiphollen: Economie

Een land verpesten doe je niet zomaar, het gaat natuurlijk om geld en macht. Maar wiens geld en wiens macht? En hoe kun je dit in de toekomst geloofwaardig blijven verkopen? Altijd kan weer het ‘grote economische belang’ naar voren worden gehaald. U leert het in deze les.

foto: Arie Wubben, unsplash.com

Benadruk steeds het grote economische belang van de nieuwe baan of het nieuwe vliegveld. Noem de grote werkgelegenheid die door de luchtvaart wordt gecreëerd en de vele miljoenen euro’s die het vliegverkeer bijdraagt aan de ‘BV Nederland’.

Regelrechte crime
Geef hierbij voortdurend aan het belang van het internationale netwerk van verbindingen en de zogenaamde ‘hub’ of ‘mainport’ functie van de (nieuwe) luchthaven. Noem hierbij de aantrekkelijkheid van Nederland voor het vestigen van (internationale) bedrijven, ondanks dat het hier al overvol is en op werkdagen een verplaatsing met wat voor vervoermiddel dan ook een regelrechte crime is geworden. Lees verder >

Les 4 uit de cursus schiphollen: Voorherrie

Een korte les ditmaal, maar niet minder waar. Als u de laatste tijd meer vliegtuigherrie hoort, pas dan op, u kunt in een nieuw te belasten gebied wonen. Onthoud deze raad: het wordt alleen maar erger!

Illustratie: aircraft noise sources door NLR

Begin al enkele jaren voor de nieuwe baan of nieuw vliegveld er is om de omgeving ervan extra te belasten met vliegtuiggeluid door wijzigingen in vliegroutes en -hoogten, dan is de verontwaardiging minder groot door ‘gewenning’.

Noem dit bij klachten experimenten met een tijdelijk karakter.

Alvast meer lezen? Bezoek de weblog van ir Bob van Marlen!

Les 3 uit de cursus schiphollen: Klachten

Deze truc is ontwikkeld om ervoor te zorgen dat in hinderpresentaties er steeds kan worden aangegeven dat ondanks de groei het aantal klachten voortdurend afneemt.

Illustratie: bezoekbas.nl

Krijgt u al een beetje door hoe het werkt? Want zoals Johan Cruijff al zei: “Je gaat het pas zien als je het doorhebt.”

Zorg voor een systeem, waarbij het invoeren van klachten zo bewerkelijk mogelijk gemaakt is en voor elke klacht veel stappen (bij voorbeeld acht) moeten worden doorlopen. Wat uitdrukkelijk niet de bedoeling is, is dat men elke vliegtuigpassage makkelijk kan doorgeven. Dit zou immers ons bedrog te zicht­baar maken! Lees verder >

Les 2 uit de cursus schiphollen: Inspraak

We zijn al weer toe aan de volgende truc. Let wel, ik doe net of ik een groep voorstanders toespreek in deze cursus.

Foto: John van Weelden via Unsplash

Geef burgers zogenaamde inspraak met een evaluatie na enkele jaren. Met de moderne communicatiemiddelen (internet) moet u ermee rekening houden, dat de oppositie beter is geïnformeerd dan vroeger en ook getalsmatig zal toenemen.

Dit is logisch want door de groei van de luchtvaart worden steeds meer burgers met lawaai en vervuiling belast. Maar pas op: deze waarheid mag niet teveel doordringen tot de bevolking (zie ook Les 1).

Omzichtig
Met inspraak moet dan ook omzichtiger worden omgegaan dan voorheen. Zoals bij de evaluatie van het indienstnemen van de Polderbaan, waarbij in 2007 schriftelijke reacties van burgers werden verzameld en opgestuurd naar belangstellenden. Overigens met meer dan voldoende reacties van de direct belanghebbenden die de noodzaak van groei benadrukken. Lees verder >

Les 1 uit de cursus schiphollen: Informatie

Informeer (toekomstige) omwonenden bij de besluitvorming zo vaag mogelijk. Het doel van uw uitingen is niet om te informeren, maar juist om een rookgordijn op te werpen.

Met dit ‘leuke’ plaatje uit Startnotitie Schiphol 2007 werd het lot van Midden- en Oost-Nederland bezegeld (figuur 1)

Maak een zogenaamde ‘startnotitie’ met grappige plaatjes (figuur 1) gelardeerd met wollige en positieve taal.

Gebruik zinnen als ‘een vliegveld van internationale allure’ of ‘een nieuw innovatief vliegveldconcept’, ‘het is mogelijk gebleken in de druk bevlogen Randstad een luchthaven met internationale allure te laten groeien’, ‘een duidelijker toedeling van verantwoordelijkheden’, ‘betere controle’, ‘duidelijke en handhaafbare grenzen’, ‘de overheid neemt verantwoordelijkheid’. Lees verder >

Cursus schiphollen door ervaringsdeskundige ir Bob van Marlen

Vanaf vandaag heeft SchipholWatch een nieuwe gastauteur, ir Bob van Marlen, ervaringsdeskundige vliegtuiglawaai en onafhankelijk criticus. Hij geeft onze lezers de komende weken een uitgebreide cursus schiphollen. Een introductie.

Foto: Nivenn Lanos via Unsplash

“U heeft ongetwijfeld wel eens van het werkwoord ‘schiphollen’ gehoord. Maar wat is dit nu, en hoe doe je dat dan precies?

Ik heb als ervaringsdeskundige – wonend onder wat men eufemistisch de Polderbaan van Schiphol noemt – voor u alle trucs van de overheid en de vliegsector in Nederland op een rijtje gezet”, legt Van Marlen uit.

“Hiervoor heb ik naast mijn eigen ervaringen met het ondergaan van veel herrie, het indienen van klachten en het opsturen van zienswijzen, vele documenten en publicaties geraadpleegd. Lees verder >

Gastblog: Uitleg over de concept MER van Schiphol

Eind november 2018 heeft de Schiphol Group een concept Mileueffectrapport (MER) gepresenteerd. Een MER geeft een indruk van de toekomstige milieubelasting veroorzaak door activiteiten van de luchthaven.

Foto: Niels And Marco via Unsplash

De MER is een voorwaarde voor een nieuwe wet die regels geeft voor de luchthaven Schiphol. Het rapport wordt opgesteld om voldoende milieu-informatie te verzamelen om tot besluitvorming over de aanpassing van de wet.

De inhoud van de MER en de wijze hoe deze tot stand is gekomen is erg lastig te begrijpen voor leken. De inhoud is echter ontzettend belangrijk voor de omwonenden van Schiphol.

In deze blog geef ik een korte uitleg over de MER. Lees verder >

Gastblog: Toezichthouder geluidhinder Schiphol meet met twee maten maar altijd in nadeel omwonenden

De drang van de Schiphol Group om zoveel mogelijk vliegbewegingen op Schiphol te faciliteren staat op gespannen voet met de belangen van de omwonenden van Schiphol. Zij willen minder lawaai en uitstoot van fijnstof en CO2.

In Nederland is wettelijk vastgelegd hoeveel geluidshinder de vliegtuigen rond Schiphol mogen maken. Ook is in de wet beschreven welke instantie verantwoordelijk is voor handhaven van geluidsnormen en nemen van maatregelen bij overtredingen.

Dat is namelijk de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De ILT is een onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Waterschap. In april 2018 berichtte de NOS over dit ministerie dat lijkt op een slager die zijn eigen vlees keurt bij het opstellen én het beoordelen van het milieueffectrapport (MER) van Schiphol. Lees verder >