Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Actie

‘Experimenteerregeling Schiphol signaal van onbetrouwbare overheid’

Schiphol

Experimenteerregeling Schiphol onwettig (eigen foto)

4.8
(201)

Vlak voor de deadline van de internetconsultatie over de experimenteerregeling Schiphol, diende SchipholWatch samen met onder meer MOB een zienswijze in. Het plan om Schiphol toe te staan nog meer herrie te maken gaat in tegen de wet en internationale afspraken. Eerst maar eens de vergunningen op orde brengen.

Deel op XDeel op Linkedin

“De Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A. (MOB), de Luchtwachters Holland Rijnland, de Stichting SchipholWatch en platform Duurzaam Dorp Oegstgeest (DDO) hebben kennis genomen van uw conceptbesluit tot een Experimenteerregeling voor de luchthaven Schiphol en willen hierbij onze zienswijze daarop geven.

Wij wijzen u er op, dat de luchthaven niet over een natuurvergunning beschikt en dat het Luchthavenverkeersbesluit Schiphol (LVB) niet meer passend is in de huidige context. Schiphol zonder passende vergunningen is een vrijstaat en die situatie moet met allerhoogste prioriteit worden aangepakt.

Afspraken vastleggen
Daarbij past geen experimenteerregeling. Het is van groot belang dat er voor de luchthaven een juridische basis komt waarin de afspraken over gelijkwaardige bescherming en andere afspraken die tussen partijen in het verleden zijn gemaakt nu eindelijk worden vastgelegd.

In de nieuwe vergunningen dienen ten minste te worden beschreven:

 • het aantal passende vliegtuigbewegingen,
 • heldere procedures voor baangebruik,
 • de wijze waarop moet worden aangevlogen om geluidshinder te beperken,
 • een correcte berekening van geluidszones die in overeenstemming is met de WHO-normen,
 • het juridisch bindend verplichten van elektrisch taxiën en walstroom,
 • de omgang met gevaarlijke en giftige stoffen en andere zeer zorgwekkende stoffen,
 • het respecteren van de referentiesituatie voor Natura 2000-gebieden, en
 • het hanteren van een jaarlijks dalend en bindend CO2-plafond.

Dit alles kan niet worden geregeld zonder een passende Milieueffectrapportage. Sinds 2006 zijn diverse milieueffectrapportages, concept-LVB’s en een concept natuurvergunning de revue gepasseerd.

Het past niet
Dit alles gebaseerd op een Nieuw Normen en Handhaving Stelsel (NNHS), waarvan we nu uiteindelijk – in overeenstemming met hetgeen verschillende bezwaarmakers eerder hebben aangevoerd – helaas moeten vaststellen dat dit niet past binnen de gelijkwaardigheidscriteria voor de vergunning.

Het is daarom van groot belang dat het nu voorgenomen LVB en de natuurvergunning wél gaan voldoen aan het referentiekader. Immers, als een geldige vergunde situatie voor de luchthaven niet tot stand kan worden gebracht, dan zal in een goed functionerende rechtsstaat alsnog moeten worden voldaan aan de geluidsnormen op handhavingspunten en aan de normen voor uitstoot van stikstofoxiden die golden op referentiedatum.

We wijzen u er verder op, dat het omgevingsoverleg op dit moment niet functioneert. Eerder was er sprake van een Omgevingsraad Schiphol (ORS) waarin met betrokken partijen overleg mogelijk was en hetwelk maatschappelijk advies kon geven. Uw rechtsvoorganger mevouw Van Nieuwenhuizen-Wijbenga zelf heeft deze raad ontbonden.

Geen overeenstemming mogelijk
Dit heeft zij gedaan omdat ze constateerde dat met bewoners, lagere overheden en milieuorganisaties geen overeenstemming kon worden bereikt over het groeiperspectief van de luchthaven.

Nu er geen maatschappelijk draagvlak meer is voor een groter aantal vliegtuigbewegingen en uw ministerie zelf de ORS heeft beëindigd, is de weg naar een experimenteerregeling, die kennelijk de bedoeling heeft om meer vliegbewegingen mogelijk te maken, afgesloten.

U wilt thans een nieuwe “Maatschappelijke Raad Schiphol” (MRS) oprichten, maar om deze raad meteen voor een fait accompli te stellen lijkt ons geen stap waarmee u gebroken vertrouwen wint van de beoogde deelnemers of waarmee het beoogde lichaam een goede start krijgt. Een maatschappelijk advies zal altijd
moeten uitgaan van de inbreng van de maatschappelijke partners.

Terug naar 400.000 vliegbewegingen
Via een uitzending van EenVandaag hebben wij begrepen dat de huidige geluidsnormen niet meer vliegtuigbewegingen mogelijk maken dan 400.000 per jaar.

Voor zover uw ministerie dit aantal vliegtuigbewegingen juist heeft vastgesteld, zal dit getal per direct, vanaf het huidige gebruiksjaar, gehanteerd moeten worden. De door u voorgestelde limiet van uiteindelijk 440.000 of 460.000 vliegtuigbewegingen ligt volgens de berichtgeving boven de thans vergunde situatie en dat is dus niet toegestaan.

Uit de rapportage van EenVandaag blijkt voorts dat het ministerie een experimenteerregeling beoogt om een centrale rol van Schiphol in het hub-and-spoke-network in stand te houden. Hierover het volgende.

Europese regels gaan boven coalitieakkoord
Het is ons bekend dat dit is afgesproken in het coalitieakkoord, maar u bent gebonden aan de Europese milieuregels en de vergunningsruimte van de luchthaven. Die zijn van een hogere orde. Het geeft geen pas dat een minister wetten en internationale afspraken niet respecteert. Als de luchthaven u niet de ruimte biedt om op redelijke wijze binnen de wettelijke kaders beleid te maken, dan is de coalitie-afspraak niet houdbaar.

Spoke-bestemmingen zijn in tegenstelling tot point-to-point bestemmingen onnodig vervuilend, bovendien belastend voor de luchthaven en diens omgeving. Het zijn voor de vanuit Schiphol vertrekkende reizigers lang niet altijd primaire bestemmingen.

Dit heeft tot gevolg dat mensen onnodig vliegkilometers maken, en erger nog: doordat Schiphol boven de eigen capaciteitsgrenzen opereert, ontbeert het de luchthaven aan de nodige flexibiliteit.

Congestie op Schiphol
We zien dit al geruime tijd aan afgelasting van vluchten tijdens vakantieperioden. Ook incidentele zakelijke vluchten kunnen zo niet worden gefaciliteerd, hetgeen niet goed is voor het vestigingsklimaat, noch voor de economie.

Spoke-bestemmingen waarvoor geen primaire marktvraag in Nederland bestaat leveren geen bijdrage aan de bereikbaarheid, eerder aan de congestie op de luchthaven.

Reizen uit het buitenland naar spoke-bestemmingen via Schiphol wordt op oneigenlijke wijze aangemoedigd met fossiele belastingsubsidies (reizigers betalen immers geen vliegbelasting, bovendien lagere luchthavenbelastingen, etc.) en door
een marktverstorende koppelverkoop. Dit is zo, omdat een rechtstreekse vlucht ten onrechte bewust duurder wordt gemaakt dan een overstapvlucht.

Onbetrouwbare overheid
Tot slot. Als uw ministerie zich sterk zou maken voor deze experimentele regeling presenteert de Nederlandse overheid zich als onbetrouwbaar.

Wij komen tot deze uitspraak omdat U als verantwoordelijk minister de indruk wekt uw verplichting tot het regelen van een passende vergunning voor de luchthaven na jaren van vertraging opnieuw probeert te ontlopen.

De voorgestelde regeling bevat allerlei voor de luchthaven relevante berekeningen, welke openbare informatie u tijdens de consultatie niet heeft overgelegd. De milieu-effecten van deze regeling zijn door u ten onrechte niet in beeld gebracht.

Wat wilt u eigenlijk dat tijdens deze consultatie beoordeeld wordt? Wij hebben inbreng van diverse partijen gelezen. Het is als volgt samen te vatten: Mensen willen niet worden geschiphold.

Vertrouwende hiermee opnieuw constructief te hebben bijgedragen aan het proces van het verkrijgen van nieuwe regels voor het gebruik van de luchthaven Schiphol.

Hoogachtend,
Mobilisation for the Environment
De Luchtwachters Holland Rijnland
Platform Duurzaam Dorp Oegstgeest
Stichting SchipholWatch

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.8 / 5. Aantal stemmen: 201

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Sietske van den Broek

  Zo’n 1104 zienswijzes werden afgegeven op de site van de overheid inzake de experimenteerregeling.
  Ruim duizend daarvan kwamen van prive-personen. Al die duizend reacties kwamen met dezelfde conclusie. “Nee, niet meer vliegtuigen over ons heen. Het huidige lawaai is al te veel”. Verder sprak uit de reacties: Boosheid, Wanhoop, Onbetrouwbare overheid, Economie belangrijker dan onze gezondheid, Wij tellen niet mee. Te triest voor worden dat een overheid zich zo afzet tegen haar bewoners.
  Anderen die reageerden waren vele bewonersverenigingen, maar ook gemeentes. Hulde aan hen. Gemeente Aalsmeer, Gemeente Uithoorn, Gemeente Nieuwkoop. En de GGD/GHOR die in 2020 onderzocht wat lawaai en slaapverstoring met je doet.
  En net na de zienswijze van de Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder kwam om een minuut voor de sluitingstijd de zienswijze van MOB/Schiphol Watch/en anderen binnen.
  Volg de rechtszaak RBV via onze website http://www.beschermingtegenvliegtuighinder.nl

  4
 2. B. van Marlen

  Naast deze opsomming van alle rammelende en laakbare gedragingen en besluiten over de luchtvaart, heb ik in de door mij geleverde inspraakreactie nog eens gewezen op het slinkse van de geluidmaten Lden en Lnight, die toelaten dat het aantal vliegtuigen sterk wordt opgevoerd bij een nauwelijks waarneembare afname van het piekgeluid en op de m.i. discutabele situatie dat voor Schiphol 58 dB(A) Lden gelijkgesteld werd met 35 Ke, maar voor RTHA 56 dB(A) Lden, wat veel beter overeenkomt met wat ik in mijn eigen berekeningen vond.

  Ik heb hem uitgelegd wat de belangrijkste negatieve gezondheidseffecten van vliegtuigherrie zijn en hoe op slinkse wijze een steeds groter gebied in dit land onder die herrie is gezet en nog dreigt te worden gezet. Ook wees ik op het effect van hoogfrequent gebruikte vaste routes, die men wil gaan invoeren, en waaronder men compleet gek kan worden gemaakt, getuige ervaringen uit de VS.

  Harbers kan niet meer beweren, dat hij de ‘kennis niet had’, of ‘met de huidige stand van kennis hij wellicht anders had besloten’ nadat hij alles heeft doorgedrukt, zinnen die hij van zijn leermeester Rutte zou kunnen meekrijgen.

  Dit land heeft andere keuzes nodig om leefbaar te blijven!

  26
 3. Kijk naar de toekomst

  In dit kader ook interessant:

  AF/KLM EN SCHIPHOL GROUP : VIA BRS/MRS/NRS 4 PROVINCIES IN DE TANG

  Doodleuk koopt Schiphol voor een Mega-HUB wat boeren uit voor een klein deel van de voor een Natuurvergunning nodige stikstofrechten. Want de verantwoordelijke ministeries kijken weg en faciliteren de luchtvaartsector via een uitzonderingspositie waar mogelijk.

  In vier Provincies rond de luchthaven werd in het kader van het besturen van een nagestreefde “Holland Metropool” stilletjes een bundeling van 56 gemeenten en 4 Provincies onder de naam BRS – Bestuurlijke Regie Schiphol – opgetuigd. Met als voorzitter de Schiphol gedeputeerde in Noord Holland en aangestuurd door een in het Provinciehuis ondergebracht (!)”Team luchtvaart” worden bestuurders, politiek en de ambtenarij meegezogen in de HUB van de toekomst die de sector voor ogen staat.

  Deze constructie werd onlangs via een bestuursovereenkomst tussen vakministers Harbers, Van der Wal, Jetten en De Jonge aan de ene en de BRS voorzitter /Schiphol gedeputeerde aan de andere kant van de tafel plotseling omgezet in een nieuwe NOVEX REGIO SCHIPHOL ofwel de NRS: “Elke klap is een daalder waard”.

  Resteert de laatste afkorting in dit rijtje: de MRS.

  Als opvolger van de CROS en ORS en nieuwe valstrik ten behoeve van nep-participatie door bewonersorganisaties wordt nu overal geronseld voor het vehikel Maatschappelijke Raad Schiphol, de MRS. Dit om Dorpsraden, platforms en bewonersorganisaties in te kapselen en weg te houden van de officieel ingestelde Commissie luchtvaart van I&W en de Raad voor Leefomgeving en infrastructuur, de Rli.

  Op deze sluwe manier wordt een wig gedreven in de oppositie van bewoners die deels wel en deels niet aan deze MRS – als onderdeel van het geschetste machtsmisbruik – deel willen nemen.

  Het wordt interessant hoe deze nieuwe poging van “Verdeel en Heers” tactiek uit gaat pakken.

  21
 4. Paul

  Een parlementaire enquete over het dossier Schiphol/Luchtvaart lijkt me een logische volgende stap..

  28
 5. Ad

  Hoeveel méér moet de overheid uithalen om het volk haar onbetrouwbaarheid te bewijzen?

  28
 6. Arienne

  Wat een heldere mail. Maar ik twijfel er niet aan dat deze kennis en feiten allang bekend zijn bij onze beleidsmakers.

  20
 7. Josje

  Weer een nieuw woord uit het luchtvaartjargon geleerd dat we met een kleine aanpassing zo kunnen overnemen voor onze strijd: spookbestemmingen. Exact waar we hier niet op zitten te wachten. Vaak onbeduidende buitenlandse plaatsen waar hoognodig een directe verbinding naar moet komen vanwege de hallucinante obsessie met ‘internationale verbondenheid’. Dat is geen verbondenheid, dat is het luchtruim misbruiken als verdienmodel. Verlos ons van de rechtstreekste vluchten naar Billund.

  31
 8. Michiel

  Ik heb ook een zienswijze ingediend, gelukkig is die van jullie een stuk beter, helderder en goed (beter;) verwoord.

  Dank voor jullie inzet!

  31
 9. Jonathan de B

  Als ik zes sterren kon geven…

  Een van de beste onderbouwingen die ik hier gelezen heb. Helder en duidelijk.

  38
 10. Rob

  Wat een heerlijk stuk om te lezen.
  En wat fantastisch dat deze betrokken personen, instanties en organisaties het voor ons als omwonenden en samenleving opnemen tegen de voor ons opgetrokken betonnen muren van ze.

  47
 11. Hendrik

  Knap dat jullie toch weer aan de internetconsultatie hebben meegedaan, ondanks de bedroevende en teleurstellende reactie van het ministerie na de vorige consultatie (2.200 reacties van burgers werden weggegooid). Het is een prima reactie, SchipholWatch – ik hoop van harte dat het effect sorteert!

  45
 12. Pieter

  Absoluut, het is het zoveelste geitenpaadje dat de overheid uit de hoge hoed tovert. Zie het stikstofvraagstuk, met name bij de veeteelt, en nu weer hier.

  In plaats van een pas op de plaats te maken, of gewoon op de blaren te willen zitten, zoekt men naar een uitweg.

  Ik ben benieuwd hoe lang men dit soort uitwegen nog accepteert.

  Het heeft in ieder geval niets met een gedegen toekomstvisie, met de betrouwbaarheid van onze overheid of goed bestuur, te maken! VVD- bestuurscultuur pur sang.

  Stem ze weg!

  51
 13. Damian

  Goed stuk!
  Onbetrouwbaarheid lost zich helaas niet in een vloek en een zucht op. Schiphol ademt onbetrouwbaarheid en onze landsbestuurders ademen daarin mee. Ik zou werkelijk wel eens willen weten wat er nu zo belangrijk aan Schiphol is, dat zelfs landsbestuurders gaan liegen en bedriegen om schiphol te behouden. Welk doel dient dat gedraai?

  52

Geef een reactie

Translate