Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Schiphollen

Schiphol regelde met list en bedrog een nieuwe vergunning

list en bedrog

Schiphol regelde met list, bedrog, lobby en politieke druk een nieuwe vergunning (foto: Artem Maltsev via Unsplash)

4.8
(142)

Schiphol mag volgens de wet geen luchthaven exploiteren zonder een geldig luchthavenverkeersbesluit (LVB). Het geldende besluit is gebaseerd op een gemankeerde milieu-effectrapportage en had dan ook nooit mogen worden afgegeven. De huidige status van het vliegveld is illegaal.

Deel op XDeel op Linkedin

Dit blijkt uit onder meer het archief van de Commissie MER die dergelijke rapportages beoordeelt. Daarin is terug te vinden hoe het vliegveld met list en bedrog toch aan deze vergunning is gekomen.

Wat is het geval? In 2007 werd duidelijk dat Schiphol tegen de toenmalige grenzen zou oplopen. Die grenzen waren slechts een paar jaar eerder vastgesteld, in 2004 om precies te zijn. Maar de groei van het vliegveld was zo onstuimig dat ze opnieuw moesten worden opgerekt.

Om meer vliegverkeer mogelijk te maken, moeten volgens de wet de gevolgen op milieu en natuur worden beoordeeld en gelden strenge regels voor met name de bescherming van de natuur. Een belangrijke factor daarin is de uitstoot van stikstof.

Zo’n beschouwing van gevolgen voor milieu en natuur wordt een milieu-effectrapportage, of kortweg MER, genoemd. Daarin moet de aanvrager van een vergunning – Schiphol in dit geval – zo compleet mogelijk de negatieve gevolgen van de gewenste uitbereiding beschrijven.

Wegmoffelen
Nu is het natuurlijk de kunst om deze effecten juist zo klein mogelijk te laten lijken. Immers loopt de aanvrager grote kans geen vergunning te krijgen als de effecten op milieu en natuur te groot zijn volgens bestaande regelgeving.

Er is geen hogere wiskunde nodig om aan te tonen dat meer vliegtuigen leiden tot meer vervuiling en meer schade aan de natuur. Immers komen er allerlei schadelijke stoffen uit de motoren van vliegtuigen: CO2 met negatieve invloed op het klimaat, stikstofoxide dat verwoestend is voor de natuur en gezondheid van mensen en allerlei kankerverwekkende stoffen die worden samengevat met de term ‘zeer zorgwekkende stoffen’. En meer vliegverkeer geeft meer herrie, ook een belangrijke vorm van milieuvervuiling.

Maar Schiphol had in 2007 haast en geen tijd om zo’n veelomvattende MER te maken. Ook wist het management best dat een volledige MER een voortijdig einde zou kunnen maken aan de ambities.

Opknippen milieurapportage
Om groei desondanks mogelijk te maken werd voorgesteld de MER-procedure op te knippen in twee delen: een ‘korte’ doch onvolledige MER voor de periode 2008 tot en met 2010, gevolgd door een ‘lange’ wél volledige MER voor de periode daarna.

In het advies van de Commissie MER wordt voorgesteld de procedure op te splitsen

Zo kon Schiphol alvast doorgroeien en kreeg het ruim twee jaar extra de tijd om de volledige MER te produceren. Die was immers noodzakelijk om te komen tot een legaal luchthavenverkeersbesluit. Zo’n besluit is feitelijk de vergunning om als vliegveld te mogen functioneren, vastgelegd in de Luchtvaartwet.

Zo gezegd, zo gedaan. Schiphol moet nu aangeven hoe zij de milieurapportage gaan aanpakken, waarna de Commissie MER een advies geeft over de werkwijze. Dat is de normale gang van zaken, zodat een aanvrager weet waar hij aan toe is.

Onregelmatigheden
Bij de aanvraag van Schiphol constateert de controlerende commissie al direct een onregelmatigheid. Terwijl de commissie nog niet eens advies heeft uitgebracht over de aanpak, blijkt onderhandelaar Hans Alders in een brief aan de ministers van Verkeer & Waterstaat (V&W) en Ruimtelijke Ordening (VROM) te hebben geschreven dat Schiphol de MER al klaar heeft.

Schiphol geeft hiermee blijk van totale minachting voor de adviezen van de Commissie MER. Kennelijk is wat deze commissie te zeggen heeft over de onderzoeksopzet van Schiphol totaal niet interessant voor de vliegvelddirectie en ook niet voor voorzitter Alders van het Schiphol-overleg.

De commissie met de wettelijke taak de milieurapporten te beoordelen wordt volledig gepasseerd. Alders had de MER zelfs al integraal opgenomen in zijn adviezen over de groei van Schiphol, voordat de aanpak van het onderzoek überhaupt was vastgesteld.

Commissie MER laat weten niet gecharmeerd te zijn van Schiphols handelswijze

De commissie voelt zich regelrecht geschiphold en merkt dat ook fijntjes op in haar advies over de onderzoeksopzet.

In hetzelfde advies blijkt de commissie sowieso de nodige kritiek te hebben op de aanpak van Schiphol. Een belangrijk punt: zorg voor een goede beschrijving van de milieueffecten, met berekeningen die te volgen zijn. Dat lijkt een open deur, maar uit ervaring weet de commissie kennelijk dat er ‘wel eens’ iets schort aan de rekenmethoden van het vliegveld.

De commissie heeft daarnaast de nodige opmerkingen over technische onvolledigheden in de aanpak van Schiphol. Zo moet het vliegveld onder meer aangeven welke maatregelen genomen worden om overschrijdingen van milieugrenzen te compenseren.

Ook moet het aanvullend onderzoeken hoe groot het gebied is dat te maken krijgt met de negatieve milieu-effecten. Schiphol wil alleen maar een gebied van 20 kilometer rond het vliegveld beschouwen, maar de milieu-effecten strekken zich veel verder uit – kijk alleen maar naar de geluidscontouren.

Kant-en-klare rapportage
Kort daarna, in juli 2007, stuurt Schiphol de kant-en-klare rapportage naar de commissie MER. Daarin staan tal van opmerkelijke passages, maar twee springen eruit. In een hoofdstukje over luchtkwaliteit blijkt dat Schiphol nog snel even gebruik maakt van oude normen voor stikstofuitstoot die op korte termijn worden aangescherpt.

De habitat-richtlijn voor natuurbescherming, destijds allang van kracht, komt er bekaaid vanaf. Volgens het rapport liggen er geen Natura 2000-gebieden in een straal van twintig kilomter rond Schiphol en heeft het vliegveld daarbuiten geen merkbaar effect op de natuur.

Dat weet Schiphol best, zo staat opvallend genoeg ook te lezen in de MER, maar in het rapport volgt dan een staaltje hogeschool-schiphollen om onder de richtlijn uit te komen. Immers, volgens Schiphol zou een eerdere MER uit 2003 een maximum van 600.000 vliegbewegingen toestaan, en komt de nieuwe MER niet boven dat aantal uit. Daarom zou de stikstofdepositie op natuurgebieden buiten de rapportage kunnen blijven.

Regelrechte leugen
Het is een regelrechte leugen. De reden dat er in 2008 een nieuw LVB moet komen is juist dat de vorige te krap werd vanwege de groei van het vliegverkeer. In het besluit van 2003 worden géén absolute aantallen vliegbewegingen genoemd, maar kon Schiphol niet verder groeien dan tot 425.000 vliegbewegingen vanwege de grenzen aan de ‘milieuruimte’. Een nieuw besluit moet de 500.000 vluchten in zicht brengen. Dit blijkt nota bene uit de nota van toelichting die het ministerie destijds zelf bij het besluit publiceerde.

De commissie doorziet de leugens en het bedrog van Schiphol en komt vervolgens met een vernietigend oordeel op de MER. Het vliegveld gebruikt ondanks het eerdere advies van de commissie onnavolgbare berekeningen en uitgangspunten die niet te vergelijken zijn met eerdere situaties. De materie wordt zo ingewikkeld opgediend dat niemand er wijs uit kan worden.

Het hele rapport blijkt één grote mistificatie van de werkelijke situatie. Schiphol moet de luchtverontreiniging beter in kaart brengen en de ‘gelijkwaardigheid voor de omgeving’ – het niet verslechteren van de bestaande situatie – blijkt onderbouwd te zijn met berekeningen die niemand binnen de deskundige commissie kan volgen.

De Commissie MER was niet blij met de opgeleverde rapportage, maar moest deze toch goedkeuren

Na dit vernietigende advies voert Schiphol de druk op richting Den Haag. In achterkamertjes wordt bekokstoofd dat het advies van de commissie geen gevolgen zal krijgen voor de luchthaven en dat de nieuwe vergunning er gewoon komt. Daarbij wijst Schiphol steeds op het tijdelijke karakter van deze ‘korte’ MER. Die wordt immers snel opgevolgd door de ‘lange’ MER die wel volledig en juist zal zijn, zo beloven de lobbyïsten.

Nieuwe rapportage is er nooit gekomen
SchipholWatch ontdekt nu dat die LVB en MER voor de middellange termijn er nooit zijn gekomen. Onder het mom van de economische crisis in 2008 en de daardoor ‘achterblijvende’ groei van Schiphol in de jaren erna, is de procedure gestopt en nooit meer opgepakt.

Dit betekent concreet dat het luchthavenverkeersbesluit (de vergunning) waarop Schiphol nu nog steeds functioneert, gebaseerd is op een onvolledige, leugenachtige, niet navolgbare en volkomen ongeloofwaardige milieueffectrapportage.

Een rapportage die volgens de Commissie MER aan alle kanten rammelde en hooguit goed was ter overbrugging van een periode van twee jaar, doet nu al vijftien jaar dienst als rechtvaardiging voor de overlast en vervuiling door het vliegveld.

Een rapportage ook waarop uiteindelijk alleen maar akkoord gegeven werd onder zware politieke druk en met als enige reden dat deze snel zou worden opgevolgd door een versie met cijfers die wél kloppen.

Opsturen aan Tweede Kamer
SchipholWatch zal deze bevindingen gedocumenteerd toesturen aan de leden van de Vaste Commissie Infrastructuur & Waterstaat van de Tweede Kamer met het verzoek om gepaste maatregelen van de minister te eisen en Schiphol aan de wet te houden. Ons voorstel daarbij: leg het vliegveld plat totdat er wel een rechtsgeldig luchthavenverkeersbesluit is.

Dit gesjoemel met milieu-data is geen kwestie van juridische haarkloverij, maar heeft directe negatieve effecten op de leefomgeving van honderdduizenden omwonenden van Schiphol, op de staat van beschermde natuurgebieden en op de luchtvervuiling in de verre omtrek van het vliegveld.

Op dit moment onderzoekt SchipholWatch in samenwerking met andere organisaties de mogelijkheid om een verzoek tot handhaving in te dienen bij het ministerie van Infrastructuur en dat van Landbouw. De overheid kan en mag niet wegkijken van deze moedwillige beschadiging van de samenleving.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.8 / 5. Aantal stemmen: 142

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. G Bierma

  Naar de rechter!

  8
 2. ir. B. van Marlen

  Niet voor niets noemde ik mijn website: Liegen en bedriegen! Met nieuwe gezichten gaat dit gewoon verder.

  Nu maar hopen op een niet corrupte en niet ingekapselde rechtspraak. Dit kan natuurlijk niet worden geaccepteerd.

  12
 3. EMHA

  Geitenpadbestrijder roept gewetensvolle politici op om in te grijpen in het dossier Schiphol. Met uitzondering van 2 tot 3 politici hebben we die niet!!!
  Verder valt het op dat de stikstofproblematiek vrijwel altijd in beeld wordt gebracht met een weiland vol koeien met standaard een bosrand op de achtergrond. Waarom niet standaard een foto van Tata Steel IJmuiden met in de lucht opstijgende en landende vliegtuigen, voor zover zichtbaar in de uitstootwolken van Tata steel en op de grond een aantal begrafenisstoeten. Begeleidende tekst kan zijn: Zie hier het beeld van 80 % van de oorzaak en gevolg.

  20
 4. Hans S

  Wie was ook weer minister van V&W in die tijd en welk baantje had hij nadien????

  6
 5. Els Lehr

  Om te huilen en kom dan ook nog een advertentie van Rijksoverheid.nl tegen op Facebook: ‘Steeds meer mensen rapen regelmatig #zwerfafval op en gooien het weg. En jij? #raapookietsop’. https://l.facebook.com/l.php? Moet ik hier om lachen of huilen ?? Valt die Schiphol vergunning ook onder #zwerfaval ? Raap zelf ook iets op, overheid ? !

  12
 6. Rechters en advocaten kunnen illegale luchthaven sluiten?

  Wie kan een rechter verzoeken tot handhaving? Stikstof werd ook genegeerd totdat rechter de rechtsstaat ging handhaven.

  4
 7. Josje

  Wie de meldingen op Vliegherrie.nl volgt komt om de haverklap dezelfde wanhoopskreet tegen van mensen die de extreme mate van geluidsoverlast niet meer kunnen verdragen, in soortgelijke bewoordingen: hoe kan dit, waarom mag dit, hoe is dit mogelijk in een beschaafd land, waarom wordt dit toegestaan? In dit relaas over het manipuleren met rapporten en toezeggingen waardoor een LVB werd doorgedrukt zonder aan de milieuvereisten te voldoen komt weer een stuk van het antwoord naar boven. De beerput blijkt nog weer dieper te zijn dan we al wisten. Als je nog niet onpasselijk was geworden van de mores in de luchtvaartsector en de innige banden met de politiek, dan word je het nu wel.

  22
 8. Onleefbare omgeving

  Maar meteen even de link doorgestuurd via milieuklachten.nl naar de Inspectie Onleefbaaromgeving en Non-inspectie Vliegindustrie.
  De onzichtbare mannen die niets doen voor bewoners.
  Er zijn geen woorden meer voor en ondertussen zitten we alweer 2 dagen meer dan 10 uren in de verschrikkelijke overlast en stank, vegen we ‘s avonds roet van onze gezichten en staan we rochelend op. De dyson luchtreiniger kan het niet eens aan al die smeerlapperij hier. Zwarte kleverige stof overal.

  22
 9. Dick

  Corrupt zooitje ……. Wel vreemd dat de bevolking de regering niet vertrouwd…. Alders mag ook wel aan het hekje staan wat mij betreft …

  26
  • Johan

   De zgn Alderstsfel is ook een grote leugen gebleken. Kritische vragen mochten niet worden gesteld. Een grote aanfluiting.

   9
 10. Freelance geitenpadbestrijder

  Ronduit schokkend gesjoemel wederom!

  Zoals er staat wordt er “voor de korte termijn een -tijdelijke- aanpassing van het milieustelsel gevraagd aan de minister van Verkeer en Waterstaat en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelike Ordening en Milieu.”

  Die tijdelijke aanpassing heeft nu wel lang genoeg geduurd dan. En dit biedt de politiek dus ook kansen om in te grijpen. Welke gewetensvolle politicus pakt dat op?

  53

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd, maar wel gebruikt om een bevestigingslink te sturen. Zonder geldig e-mail adres ontvangt u deze link uiteraard niet. Na bevestiging wordt uw reactie geplaatst.

Translate