Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Politiek

Minister strooit Kamer zand in de ogen over illegaal luchthavenverkeersbesluit

schiphol

foto: Aron Marinelli via Unsplash

4.9
(122)

Medio augustus ontdekten we dat Schiphol al sinds 2008 onrechtmatig in bedrijf is vanwege het onvolledig doorlopen van de procedures voor een luchthavenverkeersbesluit. Tweede Kamerlid Lammert van Raan (PvdD) stelde er vragen over aan de minister. Met zijn antwoorden draait de bewindsman de Kamer een rad voor de ogen.

Deel op XDeel op Linkedin

Van Raan wilde van de minister onder meer weten of het klopt dat het luchthavenverkeersbesluit (LVB) niet op de juiste wijze tot stand is gekomen, wat er is nagelaten en misgegaan. “Kunt u aangeven op welke punten het artikel (van SchipholWatch, red.) feitelijk onjuist is?”

Het antwoord van de minister is lang, onsamenhangend en gaat niet in op de vragen van Van Raan. Wat wel direct duidelijk is: er worden geen feitelijke onjuistheden aangehaald uit ons artikel, waarmee het stuk niet ter discussie wordt gesteld.

De minister concentreert zich in zijn antwoord op het feit dat de procedure is doorlopen en dat dit heeft geleid tot het LVB uit 2008, maar gaat voorbij aan het feit dat een aantal stappen in de procedure niet correct zijn doorlopen. Een goed voorbeeld daarvan is de milieu-effectrapportage (MER).

Effecten op natuur niet onderzocht
Zoals ook al aangegeven in het SW-artikel van augustus is de MER-procedure destijds onvolledig en onjuist uitgevoerd, onder meer omdat niet de effecten van de groei zijn onderzocht op beschermde Natura 2000-gebieden.

Om het LVB 2008 alsnog goed te praten, stelt de minister dat deze geen verdergaande effecten op de natuur zou hebben dan een van de voorlopers, het LVB uit 2003.

Maar dit is zeer discutabel. Immers staat het LVB 2003 maximaal 425.000 vliegbewegingen toe, zo blijkt uit eigen documenten van het ministerie van Infrastructuur (I&W). Dat aantal is berekend aan de hand van de geluidsruimte. Maar in het LVB 2008 staat expliciet een grens van 500.000 vliegbewegingen opgenomen.

De verhoging van het aantal vliegbewegingen is zelfs dé motivatie om het besluit uit 2003 te vervangen door het LVB 2008, zo blijkt uit paragraaf 1.2 van de nota van toelichting bij dat besluit.

Vals betoog
De minister betoogt zo in zijn schrijven aan de Kamer dat een uitbreiding van het aantal vliegbewegingen met 75.000 naar 500.000 – een groei van bijna 20 procent – geen gevolgen zou hebben voor milieu en klimaat.

Dat is hetzelfde als beweren dat het openen van twee nieuwe vliegvelden ter grootte van Eindhoven Airport (limiet 2022: 41.500 vliegbewegingen) geen invloed zou hebben op de natuur.

Een dergelijke bewering kan niet worden gedaan met droge ogen. Integendeel: een zo forse groei heeft juist enorme negatieve effecten op natuur en milieu en had daarom volgens de wet moeten worden beoordeeld. Dat is niet – nog steeds niet – gebeurd.

Terug naar 2003
De minister valt in zijn antwoorden aan Kamerlid Van Raan opvallend vaak terug op het LVB 2003. Zo geeft Harbers toe dat het verantwoordelijk ministerie van Landbouw (LNV) inderdaad heeft gezegd dat het LVB niet rechtmatig is en impliceert daarbij dat de versie uit 2003 wél rechtmatig is.

Maar LNV is helemaal niets gevraagd over het LVB 2003 en heeft daar dan ook geen opinie over gegeven. Het is niet ondenkbaar dat ook dit besluit onrechtmatig tot stand is gekomen. Het besluit uit 2003 is sowieso een wankele basis omdat dit besluit een jaar later al werd vervangen door het LVB 2004. Dat gebeurde nadat er in de versie van 2003 ‘verkeerde cijfers‘ waren gebruikt.

Het LVB 2004 is de rechtstreekse voorloper van LVB 2008, maar toch verwijst Harbers steeds naar LVB 2003 – de versie met foute cijfers. De reden daarvan blijft onduidelijk, maar waarschijnlijk zijn er bij de vaststelling van dit besluit ook onrechtmatigheden opgetreden.

Dat geldt trouwens ook voor het LVB 2003. Ook dat besluit is ingevoerd op basis van een algemene maatregel van bestuur, zonder mogelijkheden van bezwaar en daarmee potentieel onrechtmatig.

In de antwoorden van Harbers haalt hij nergens de constateringen onderuit die ons leidden tot de conclusie dat heel Schiphol onwettig in bedrijf is. Zo geeft hij toe dat er destijds geen verplichte ‘passende beoordeling’ heeft plaatsgevonden van de stikstofdepositie door het luchtverkeer.

Aandacht afleiden
Desondanks vindt de minister niet dat Schiphol illegaal opereert. Volgens hem is het feit dat het vliegveld hard werkt aan een stikstofvergunning voldoende reden om niet te hoeven spreken van onwettig gebruik. Daarmee leidt hij de aandacht af van de moeizame manier waarop Schiphol via juridische trucs probeert alsnog zo’n vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming te verkrijgen.

Dat is een verdraaiing van de feitelijke situatie: om Schiphol legaal als burgerluchthaven te mogen gebruiken is immers zowel een geldig LVB noodzakelijk als een stikstofvergunning. Dat er volgens de minister zicht is op verlening van de laatstgenoemde vergunning, betekent niet dat het vliegveld geen LVB nodig heeft. De minister weigert te erkennen dat hij niet één, maar twee levensgrote problemen heeft.

Kennis van nu
Op de vraag van de Kamer of niet voldaan is aan de eisen voor een rechtsgeldig LVB, antwoordt de minister onder meer dat “met de kennis van nu de natuurtoets niet volledig is geweest”.

Dat is opnieuw een discutabele uitleg van de feiten: de natuurtoets heeft helemaal niets te maken met nieuwe inzichten, maar is gewoon een wettelijk vereiste stap die ook toen al gold. De wetgeving is op dat gebied niet veranderd.

De hele toonzetting in de antwoorden van I&W bevreemdt sowieso. Steeds wijst het ministerie op LVB 2003 als voorloper van LVB 2008 en blijft de versie uit 2004 ongenoemd. Ook wordt LVB 2008 bestempeld als wijziging op die van 2003.

Bang dat LVB sneuvelt
Dit is feitelijk onjuist: de nieuwste versie vervangt oudere versies. Het is geen wijziging, maar een zelfstandig besluit. De formulering doet vermoeden dat het ministerie de mogelijkheid wil openhouden om terug te vallen op de oudste versie, mocht het besluit uit 2008 sneuvelen, bij voorbeeld onder invloed van de Kamer of bij een rechter.

Ondanks alle kromme redenaties blijft de minister in zijn schrijven volhouden dat Schiphol legitiem in bedrijf is. Het is des te opmerkelijker dat de eigen ambtenaren en de commissie die de milieueffectrapportages beoordeelt onderling steeds spreken over het ‘legaliseren’ van de huidige situatie. Dat impliceert overduidelijk dat de huidige bedrijfsvoering buitenwettelijk is.

Groei ten koste van milieu en natuur
Het heeft er alle schijn van dat het huidige LVB 2008 destijds is opgesteld met in het achterhoofd het faciliteren van verdere groei. Belangen van de natuur en het milieu zijn daarvoor naar de achtergrond geschoven, zo lijkt het. Op een vraag van Van Raan hierover, stelt de minister desondanks dat dit niet het geval is.

“Deelt u de mening dat een bedrijf dat bewust nalaat om zijn vergunningen in orde te brengen, ook bewust kiest voor het risico dat het later met drastische correcties te maken krijgt”, vraagt Van Raan. Die mening deelt de minister gelukkig, hoewel hij van mening blijft dat dit bij Schiphol niet het geval is – ongeacht de onrechtmatigheden bij het verkrijgen van het LVB en de ontbrekende natuurvergunning.

Als straks via parlement of rechter alsnog blijkt dat de huidige situatie onrechtmatig is, zal de minister er met deze uitspraak niet meer onderuit kunnen Schiphol drastisch te corrigeren.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.9 / 5. Aantal stemmen: 122

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. ir. B. van Marlen

  ‘Het antwoord van de minister is lang, onsamenhangend en gaat niet in op de vragen van Van Raan.’ Je ziet dit soort vraag-antwoord spelletjes ook heel goed op de BBC.

  Dit is standaardgedrag van veel politici. Je moet je niet laten inpakken en gewoon zeggen: ‘u beantwoordt mijn vraag niet’, of ‘uw antwoord overtuigt me geenszins’ en dan steeds weer opnieuw ernaar vragen.

  Boeren uitkopen en Schiphol laten doorgroeien kan natuurlijk helemaal niet!!! Niet voor het klimaat, voor de stikstof, voor de ZZS-emissies en zeker niet voor omwonenden. Niet alles kan!

  ‘Desondanks vindt de minister niet dat Schiphol illegaal opereert. Volgens hem is het feit dat het vliegveld hard werkt aan een stikstofvergunning voldoende reden om niet te hoeven spreken van onwettig gebruik.’

  Stel je voor dat je wordt gepakt voor te hard rijden en je vervolgens zegt: dit is niet illegaal, want ik werk er hard aan om mijn rijgedrag te verbeteren! Hoe verzin je het?

  3
 2. dick

  bananenrepubliek… heb met verbazing gekeken naar Kamp .
  ‘Er zijn een heleboel dingen ook goed gegaan in Groningen’ , narcistisch gebeuren , draaien, verdraaien en structureel dingen verzwijgen …. onbegrijpelijk dat dit mogelijk is als alle feiten er liggen …. de weg naar de rechtbank is de enige juiste weg..

  2
 3. Josje

  Er is echt geen enkel benul meer van politieke integriteit bij het Ministerie van I en W. Het is bijna deerniswekkend. Verantwoordelijkheidsbesef voor de burgers van het land dat je bestuurt, voor de omgeving? Non-existent. Je zou wensen dat het hele zootje – ministerie, Schiphol, alle medeplichtigen in dit dossier dat bol staat van de corruptie – afreist naar planeet B, waar ze de godganse dag mogen vliegen en zoveel herrie, gif, stikstof en ultrafijnstof produceren als ze willen. Maar zolang ze over planeet A gaan hebben wij burgers er ook iets over te zeggen, of liever: te eisen.

  16
 4. Michiel

  Nog heel even, en dan komt de rechtzaak van rechtsbescherming tegen vlieghinder op gang.

  https://www.beschermingtegenvliegtuighinder.nl/tijdlijn-civiele-procedure/

  15
 5. Paul Sprangers

  Wie of welke instantie stapt er naar de rechter om tegen de minister een juridische procedure te beginnen hierover?

  6
 6. s. v. Halm

  Het Camiel Eurlings ‘rekenfoutje’ met betrekking tot het Luchthaven Verkeers Besluit 2003 had niets van doen met een natuurvergunning. Andere insiders kunnen dit absoluut bevestigen.

  Aanvullingen insiders welkom!

  11

Geef een reactie

Translate